[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


ΑΡΧΕΙΟ

Η σελίδα αυτή περιέχει συνδέσμους σε έγγραφα του έργου καθώς επίσης και συνδέσμους σε εκπαιδευτικό λογισμικό που έχει αντληθεί από τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα. Τέλος δίνονται παραπομπές σε ενδιαφέροντα άρθρα σχετικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό.


Έγγραφα

Συνοπτική περιγραφή λογισμικών

Συνοπτική περιγραφή των 14 εκπαιδευτικών λογισμικών που αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου ΝΑΥΣΙΚΑ.

Ημερομηνία:	12 Μαρτίου 2001
Μορφή: 		.doc (MS Word 97 format)

Τελική έκθεση

Περιεχόμενα της τελικής έκθεσης που υποβάλεται στο ΙΤΥ αμέσως μετά την αποδοχή των τελικών παραδοτέων, σύμφωνα με το άρθρο 3.3.β της σύμβασης μεταξύ ΙΤΥ και αναδόχου.

Ημερομηνία:	11 Μαΐου 2000
Μορφή: 		.doc (MS Word 97 format)

          

Υλικό και προδιαγραφές για το λογισμικό και το συνοδευτικό υλικό

Τα έγγραφα που ακολουθούν περιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του τελικού προϊόντος (λογισμικό και συνοδευτικό υλικό).

Ημερομηνία:	12 Ιανουαρίου 2000
Μορφή: 		.doc (MS Word 7.0 format for download)

Πρότυπο εγγράφων για παραδοτέα προς το έργο, νεώτερη έκδοση

Στις 21 Ιουλίου 1999 δημοσιεύθηκε στην παρούσα σελίδα ένα πρότυπο εγγράφων για τα παραδοτέα προς το έργο. Το έγγραφο αυτό αντικαθιστά το προηγούμενο και θα χρησιμοποιείται για όσα παραδοτέα παράγονται εις το εξής.

Ημερομηνία:	12 Ιανουαρίου 2000
Μορφή: 		.dot (MS Word 97 document template format)

Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Δαπανών-Πληρωμών

Το δελτίο αυτό θα συμπληρώνεται σε τρία αντίτυπα (ένα για κάθε μήνα του τριμήνου) και θα συνοδεύει τις φωτοτυπίες των παραστατικών που αποστέλλονται μαζί με το Τριμηνιαίο Δελτίο Δαπανών.

Ημερομηνία:	22 Οκτωβρίου 1999
Μορφή: 		.xls (MS Excel 97 format)

Πρότυπο εγγράφων για παραδοτέα προς το έργο

Δεν ισχύει πλέον το παρόν πρότυπο. Δείτε ποιο πάνω, για τη νεώτερη έκδοσή του.

Το έγγραφο αυτό αποτελεί το πρότυπο για τα παραδοτέα προς το έργο. Αυτό το διάστημα γίνεται ανασχεδιασμός της αρχικής του σελίδας. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το παρόν πρότυπο μέχρι να δημοσιευθεί η νέα οριστική του μορφή.

Ημερομηνία:	21 Ιουλίου 1999
Μορφή: 		.dot (MS Word 97 document template format)

Τριμηνιαίο Δελτίο Δαπανών

Το δελτίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται από τον ανάδοχο φορέα κάθε ένωσης που συμμετέχει στη φάση υλοποίησης και να αποστέλεται στο ΙΤΥ το αργότερο 20 ημέρες από τη λήξη κάθε τριμήνου στη διεύθυνση: ΙΤΥ, Για το έργο ΝΑΥΣΙΚΑ, υπ' όψιν κας Δ. Σταυροπούλου, Ρήγα Φεραίου 61, 262 21 ΠΑΤΡΑ καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους συνδέσμους του κάθε υποέργου και στο gramnaus@cti.gr.

Ημερομηνία:	2 Ιουλίου 1999
Μορφή: 		.doc (MS Word 7.0 format for download)

Απαντήσεις σε ερωτήσεις # 2

Στο κείμενο αυτό περιλαμβάνονται οι απαντήσεις σε επιπλέον ερωτήσεις που τέθηκαν στην ομάδα του έργου. Δεν θα υπάρξουν απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις #1

Στο κείμενο αυτό περιλαμβάνονται οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στην ομάδα του έργου.

Οδηγός Υποβολής Προτάσεων

Το κείμενο αυτό αποτελεί τον αναλυτικό οδηγό εκπόνησης προτάσεων και περιέχει αναλυτική περιγραφή των παιδαγωγικών, τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του προς ανάπτυξη λογισμικού, οικονομικά στοιχεία, όρους και δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα έντυπα υποβολής προτάσεων. Επίσης περιγράφει την διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων.

Επειδή το έγγραφο είναι μεγάλου μεγέθους μπορείτε να το βρείτε και σε zip format.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το έργο "Ε22" - "Ναυσικά" όπως αυτή στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Πίσω στην Κορφή

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Ακολουθώντας το σύνδεσμο που βρίσκεται στο τέλος αυτής της ενότητας θα βρείτε δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού. Τα δείγματα αυτά δεν εχουν αξιολογηθεί ούτε αφεαυτών ούτε συγκριτικά με άλλα και δεν αποτελούν υποδείγματα. Δίνονται μόνο ως ένδειξη λογισμικού που έχει ορισμένα από τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του Οδηγού Υποβολής Προτάσεων (βλ. κεφάλαιο 7). Υπάρχουν και πολλά άλλα δείγματα λογισμικού στο διεθνή χώρο που θα μπορούσαν επίσης να υποδειχθούν, πράγμα που μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε το θελήσει μέσω των σελίδων συζήτησης σχετικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό.

Δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού (νέα επαυξημένη έκδοση)

Άρθρα σχετικά με εκπαιδευτικό λογισμικό

Journal of Interactive Media in Education

Πίσω στην Κορφή

Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 12, 2001.