Έργο "Ε22-Ναυσικά"

Δείγματα Εκπαιδευτικού Λογισμικού (2η έκδοση)

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει σειρά αναφορών σε χαρακτηριστικά δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού από το διεθνή χώρο. Τα περισσότερα είναι διαθέσιμα on-line για αξιολόγηση. Κύρια χαρακτηριστικά όλων των αναφορών:

1

Function Probe
Περιβάλλον πειραματισμού με συναρτήσεις και γραφικές παραστάσεις.
University of Cornell
Department of Education

2

SimCalc
Περιβάλλον πειραματισμού για τα "μαθηματικά της κίνησης" (π.χ. elevators).
University of UMassD

3

Genscope
Περιβάλλον πειραματισμού για θέματα βιολογίας (DNA, χρωμοσώματα, οργανισμοί, πληθυσμιακή εξέλιξη).
NSF project by BBN Systems & Technologies Inc
Concord Consortium

4

Agentsheets
Περιβάλλον δημιουργίας εξομοιώσεων και μικρόκοσμων με βάση το μοντέλο spreadsheet.
University of Collorado at Boulder
Department of Computer Science

5

Cabri
Περιβάλλον πειραματισμού με γεωμετρικές έννοιες και κατασκευές.
Leibniz laboratory at the Institut d'Informatiqe et de Mathematiques Appliquees in Grenoble

6

Geometer's Sketchpad
Περιβάλλον πειραματισμού με γεωμετρικές έννοιες και κατασκευές.
Key Curriculum Press

7

Tools for Interactive Mathematical Activty

Περιβάλλον πειραματισμού με την έννοια του κλάσματος

University of Georgia

8

Centennia
Interactive παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης των χωρών και λαών της Ευρώπης.
Clockworks software

9

SimCity
Περιβάλλον κατασκευής πόλεων και εξομοίωσης της πληθυσμιακής εξέλιξης (cities' gallerie).
Maxis

10

ActivChemistry
Περιβάλλον κατασκευής πειραματικών διατάξεων για τη Χημεία.
Salamander Interactive
Addison Wesley Longman

11

Interactive Physics
Περιβάλλον κατασκευής πειραματικών διατάξεων για τη Φυσική.
Knowledge Revolution

12

Tabletop
Περιβάλλον πειραματισμού με έννοιες συνόλων και βάσεων δεδομένων.
TERC, Broderbund

13

Crystal Rain Forest
Παιχνίδι αναζήτησης βασισμένο στη Logo.
Sherston

14

CamMotion
Περιβάλλον για Μαθηματικές διερευνήσεις με χρήση ψηφιακού βιντεοσκοπημένου υλικού.
TERC

15

MayaQuest
Παιχνίδι αρχαιολογικής αναζήτησης.
Mecc

16

GeoSim
Περιβάλλον Γεωγραφικών εξομοιώσεων και παρατηρήσεων.
Virginia tech

17

ArcVoyager
Περιβάλλον για Γεωγραφικούς πειραματισμούς βασισμένο στη χρήση GIS (ArcView).
ESRI

18

Cross Country USA
Γεωγραφικό παιχνίδι εκτέλεσης μεταφορικών αποστολών.(VR DidaTech)
Ingenuity Works (πρώην VR DidaTech)

19

Oregon Train
Ομαδικό εκπαιδευτικό παιχνίδι βασισμένο στη χρήση internet.
SoftKey Multimedia Inc

20

Αβάκιο
Περιβάλλον ανάπτυξης διερευνητικών μικρόκοσμων για τη Γεωγραφία και τα Μαθηματικά.
ΙΤΥ

21

Perseus
Αλληλεπιδραστική βάση πολυμέσων με στοιχεία από διάφορες πηγές για την διδασκαλία της Ιστορίας.
Tufts University, USA / Yale University Press

22 

Modelus
Περιβάλλον για την κατανόηση μαθηματικών μοντέλων. 

Univ. of Lisbon / Knowledge Revolution

23

English Discoveries
Interactive περιβάλλον για την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.
EDUSOFT Ltd

24 

Tima Bars
Λογισμικό που στοχεύει στην ανάπτυξη της κατανόησης των αριθμών και των κλασμάτων με χρήση συλλογισμών, επικοινωνίας και μεθόδων επίλυσης προβλημάτων
William K. Bradford Publishing Co.

25 

MICROWORLDS 2.0
Προγραμματιστικό περιβάλλον που στον πυρήνα του βρίσκεται η γλώσσα προγραμματισμού logo με δυνατότητες visual programming και χρήσης πολυμέσων
Papert / LCSI

26 

ΕΙNBLICKE
Εκπαιδευτικό λογισμικό για την διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας
DKF Multimedia Munch & Prater, Goethe Institut Munchen

27 

SuperLogo
Γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία παραθυρικών εφαρμογών η οποία βασίζεται στη γνωστή γλώσσα Logo που χρησιμοποιείται ευρέως στην εκπαίδευση στο εξωτερικό
Logotron Software
28

Secondary Math Lab Toolkit
Λογισμικό για τη διερευνητική μάθηση και πειραματισμό σε όλο το εύρος των Μαθηματικών των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου. 

Prentice Hall School

29

Art Rageus
Λογισμικό ιστορίας της τέχνης με αναφορές για τον ρόλο των καλλιτεχνών και την σημασία των χρωμάτων, της προοπτικής, της σύνθεσης και του φωτισμού στους πίνακες ζωγραφικής.

Softkey Multimedia Inc

30

Mapping Skills
Εκπαιδευτικό λογισμικό για την μάθηση ανάγνωσης χάρτη με σύμβολα, κλειδιά, κλίμακα, κατεύθυνση. Υποστηρίζει την δημιουργία χαρτών με αναλυτικά στοιχεία.

Soft Teach Educational

31

WeatherWorld
Εκπαιδευτικό λογισμικό για την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τον καιρό σε μία περιοχή. Επιτρέπει τον πειραματισμό στις τιμές των παραμέτρων για ενδεικτική πρόγνωση.

Granada Learning

32

Earthquest
Εκπαιδευτικό λογισμικό για την γεωλογία με πληροφορίες για τα πετρώματα, τα ορυκτά, τα μεταλλεύματα και τις αλλαγές στην επιφάνεια του εδάφους και στις τεκτονικές πλάκες. Επιτρέπει τον πειραματισμό με διάφορες παραμέτρους που επηρεάζουν τις εκρήξεις των ηφαιστείων και την δημιουργία των σεισμών.

Dorling Kindersley

33

Maths Workshop with Teacher's Guide
Εκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθηματικά με έμφαση στα κλάσματα, την συμμετρία, τα σχήματα, τους υπολογισμούς και την εκτίμηση τιμών.

Broderbund

34

World of Sport Examined
Λογισμικό που παρουσιάζει την θεωρία των αθλημάτων εστιάζοντας στο ανθρώπινο σώμα και την αγωγή υγείας.

Granada Learning

35

Eyewitness Encyclopaedia of Space - and the Universe
Λογισμικό που παρουσιάζει πληροφορίες για πλανήτες, αστρικούς χάρτες, κινήσεις πλανητών και στοιχεία κοσμολογίας.

Dorling Kindersley

Τελευταία ενημέρωση: 30 Απριλίου 1999