[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Α/Α Πρότασης 11
Συντομογραφία ΙΡΙΣ
Τίτλος Πρότασης Η Τέχνη των Μαθηματικών και τα Μαθηματικά της Τέχνης

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Τελική πιλοτική έκδοση (σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να αποτελέσει την αφετηρία για ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο προϊόν)

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο ΥπΕΠΘ.

Έγκριση Π.Ι.

Εκκρεμεί η αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το λογισμικό.

Διάθεση

Η αναπαραγωγή του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, κατασκευαστής).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διερευνητικό λογισμικό πολυμέσων το οποίο εμπλουτίζει τη διδασκαλία δύο γνωστικών αντικειμένων, των Μαθηματικών και Καλλιτεχνικών. Δίνεται η δυνατότητα διερεύνησης τρόπων κατασκευής διακοσμητικών μοτίβων με χρήση μαθηματικών αλγορίθμων. Επίσης οι μαθητές έρχονται σε επαφή με νόμους που διέπουν την αισθητική και γεωμετρική τους κατασκευή αρχιτεκτονικών κτισμάτων  και έχουν την δυνατότητα εξερεύνησης του τρόπου χρήσης βασικών μονάδων στην κατασκευή και στην κάλυψη επιφάνειας.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΙΡΙΣ είναι ένα διερευνητικό λογισμικό πολυμέσων το οποίο εμπλουτίζει τη διδασκαλία δύο γνωστικών αντικειμένων, Μαθηματικά και Καλλιτεχνικά, με τρόπο τέτοιο ώστε το πλαίσιο του ενός να βοηθάει τη διδακτική και μαθησιακή αντιμετώπιση του άλλου. Οι παιδαγωγικές αρχές που διέπουν το σχεδιασμό του λογισμικού στηρίζονται στην άποψη ότι η μάθηση προϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σε ένα κοινωνικό πλαίσιο τάξης το οποίο αποτελείται πρωταρχικά από τον εκπαιδευτικό (μέσω των διδακτικών του παρεμβάσεων) και από την αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους με τα διδακτικά εργαλεία (π.χ. βιβλία, αναλυτικό πρόγραμμα, υπολογιστικά περιβάλλοντα κ.ά.).

Οι λειτουργίες των μικρόκοσμων υποστηρίζονται στο περιβάλλον επικοινωνίας του χρήστη, από υπολογιστικά εργαλεία που επιτρέπουν στο μαθητή μια ποικιλία δράσεων. Με τη βοήθεια των εργαλείων αυτών, επιτρέπεται στο μαθητή να σκηνοθετεί και να διαδραματίζει την αναφερόμενη στο πρόβλημα κατάσταση με δυνατότητα επιλογής των κατάλληλων αντικειμένων και ενεργειών που θα του επιτρέψουν να επιλύσει το πρόβλημά του.

Οι μικρόκοσμοι περικλείουν χαρακτηριστικά και εφαρμογές τα οποία βασίζονται στη διαλογική επικοινωνία με άμεσο χειρισμό και πολλαπλές αναπαραστάσεις, δημιουργώντας ένα περιβάλλον φιλικό, εύκολα προσπελάσιμο και εξερευνήσιμο. Οι τρεις μικρόκοσμοι του λογισμικού, βασισμένοι στα τεχνολογικά εργαλεία, είναι:

O       Ο μικρόκοσμος των διακοσμητικών μοτίβων, όπου δίνεται η δυνατότητα διερεύνησης τρόπων κατασκευής διακοσμητικών μοτίβων με χρήση μαθηματικών αλγορίθμων (π.χ. νόμοι συμμετρίας). Επίσης, τα διακοσμητικά μοτίβα μπορούν να επεξεργαστούν μαθηματικά (π.χ. αναγνώριση σχημάτων, αναγνώριση των νόμων της συμμετρίας που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του μικρόκοσμου, μέτρηση, κατασκευή, ομοιότητα σχημάτων) μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες.

O       Ο μικρόκοσμος του αρχιτέκτονα όπου μέσα από την διερεύνηση αρχιτεκτονικών κτισμάτων (π.χ. μνημεία, κτίρια, πλατείες) οι μαθητές έρχονται σε επαφή με νόμους που διέπουν την αισθητική και γεωμετρική τους κατασκευή.

O       Ο μικρόκοσμος του Εscher όπου τα γεωμετρικά επαναλαμβανόμενα μοτίβα του Escher δίνουν την δυνατότητα εξερεύνησης του τρόπου χρήσης βασικών μονάδων στην κατασκευή και στην κάλυψη επιφάνειας.

Το λογισμικό συνοδεύεται από 6 πλήρως αναλυμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αντικείμενο την εισαγωγή στη μέτρηση επιφανειών, τα εμβαδά και την ομοιότητα σχημάτων, το πυθαγόρειο θεώρημα και την τετραγωνική ρίζα καθώς επίσης και τη δημιουργία διακοσμητικών μοτίβων από υπάρχοντα ρωμαϊκά μωσαϊκά.

Η ΙΡΙΣ αποτελείται από τοπικό και διαδικτυακό λογισμικό. Το τοπικό λογισμικό αποτελείται από τρία εργαλεία: τον Δημιουργό Μονάδων, τον Σχεδιαστή Μωσαϊκών και τη Γεννήτρια Μοτίβων. Με τα δύο πρώτα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα δημιουργίας απλών ή σύνθετων δομικών μονάδων - μοτίβων. Με το τρίτο, τοποθετεί σε κάναβο ένα ή περισσότερα από τα μοτίβα που κατασκεύασε με τα δύο παραπάνω εργαλεία και δημιουργεί το σύνολο του σχεδίου του χρησιμοποιώντας έναν επαναληπτικό τρόπο τοποθέτησης του μοτίβου στις διακριτές θέσεις του κάναβου (συνήθως τετράγωνα). Προβλέπεται επιπλέον η συνέργεια του λογισμικού με το Geometer’s Sketchpad ως Γεωμετρικό Κατασκευαστή.

Οι ευρύτεροι στόχοι της διδακτικής και μαθησιακής αντιμετώπισης μαθηματικών εννοιών μέσα από τα παραπάνω σενάρια εστιάζουν στην συσχέτιση αυτών των μαθηματικών εννοιών με την πολιτισμική ζωή και ενασχόληση. Μέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο τα μαθηματικά μαθαίνονται ως τμήμα του πολιτισμικού μας γίγνεσθαι και οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν την αξία χρήσης μαθηματικών αλγορίθμων στην επίλυση πρακτικών και αισθητικών προβλημάτων.

Το διαδικτυακό λογισμικού αποτελείται από τρία κέντρα υπηρεσιών, το Κέντρο Πληροφόρησης (με Gallery, Πηγές Μαθηματικών/Τέχνης, Γλωσσάρι, Αναζήτηση), το Κέντρο Αλληλεπίδρασης και Παρέμβασης (με Σχέδια Μαθημάτων, Προτεινόμενες Εργασίες, Πεπραγμένες Δραστηριότητες, Αναζήτηση) και το Κέντρο Επικοινωνίας (με E-mail/Mailing List, Chat, Forum).

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Μαθηματικά Α' Γυμνασίου: αποτύπωση και αναπαράσταση επιφάνειας, μέτρηση και υπολογισμός εμβαδού, ίσα και ισεμβαδικά σχήματα, μετασχηματισμός σχημάτων.

O       Μαθηματικά Β' Γυμνασίου: αποτύπωση και αναπαράσταση επιφάνειας, μέτρηση πολυγωνικών επιφανειών, Πυθαγόρειο θεώρημα,  ίσα και ισεμβαδικά σχήματα, μετασχηματισμός σχημάτων.

O       Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου: αποτύπωση και αναπαράσταση επιφάνειας, Πυθαγόρειο θεώρημα,  ίσα και ισεμβαδικά σχήματα, μετασχηματισμός σχημάτων.

O       Καλλιτεχνικά Α' Γυμνασίου: αποτύπωση και αναπαράσταση επιφάνειας, διαμόρφωση και διακόσμηση χώρων (μοτίβα και μωσαϊκά), αναπαράσταση μωσαϊκών.

O       Καλλιτεχνικά Β' Γυμνασίου: αποτύπωση και αναπαράσταση επιφάνειας, διαμόρφωση και διακόσμηση χώρων (μοτίβα και μωσαϊκά), αναπαράσταση μωσαϊκών.

O       Καλλιτεχνικά Γ' Γυμνασίου: αποτύπωση και αναπαράσταση επιφάνειας, διαμόρφωση και διακόσμηση χώρων (μοτίβα και μωσαϊκά), αναπαράσταση μωσαϊκών.

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Βιβλίο Μαθητικών Δραστηριοτήτων, β) Βιβλίο Καθηγητή, γ) Εγχειρίδιο Χρήσης.

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 12, 2001.