[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Συνεργάτες | Προθεσμίες | Αρχείο | Εργαστήρι | Συζητήσεις | Αξιολόγηση | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


ΑΡΧΕΙΟ

Η σελίδα αυτή περιέχει συνδέσμους σε έγγραφα του έργου καθώς επίσης και συνδέσμους σε εκπαιδευτικό λογισμικό που έχει αντληθεί από τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα. Τέλος δίνονται παραπομπές σε ενδιαφέροντα άρθρα σχετικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό.


Έγγραφα

 

Συνοπτική περιγραφή λογισμικών

Συνοπτική περιγραφή των 13 εκπαιδευτικών λογισμικών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου ΣΕΙΡΗΝΕΣ.

Ημερομηνία:	29 Μαρτίου 2001
Μορφή: 		.doc (MS Word 97 format)

Εκτελούμενα Έργα

Παρουσίαση των σημαντικότερων στοιχείων για τα έργα της Β΄ φάσης. Για κάθε έργο παρουσιάζονται οι παρακάτω πληροφορίες:   Φορείς που έχουν αναλάβει το έργο, ομάδα εργασίας, συνοπτική περιγραφή του έργου (1 σελίδα), πίνακας ειδικοτήτων που καλύπτει κάθε λογισμικό και διδακτικοί στόχοι που θα καλυφθούν.

Ημερομηνία:	21 Δεκεμβρίου 1998
Μορφή: 		.doc (MS Word 7.0 format for download)

Προδιαγραφές λογισμικού και εγχειριδίων

Με στόχο την καλύτερη ποιότητα των εγχειριδίων που θα συνοδεύουν το λογισμικό των "Σειρήνων" και την βελτιστοποίηση της διαδικασίας εγκατάστασής του στα εργαστήρια του "Οδυσσέα", ετοιμάσαμε μία λίστα προδιαγραφών που θα πρέπει να πληροί το τελικό προϊόν. Η πλήρωση των προδιαγραφών αυτών θα ληφθεί υπ' όψιν κατά την διαδικασία αποδοχής από μέρους μας του τελικού προϊόντος.

Ημερομηνία:	22 Οκτωβρίου 1998
Μορφή: 		.doc (MS Word 7.0 format for download)

Τελική Έκθεση

Περιεχόμενα Τελικής Εκθέσεως (βλ. άρθρο 3 της συμβάσεως με το ΙΤΥ).

Ημερομηνία:	22 Οκτωβρίου 1998
Μορφή: 		.doc (MS Word 7.0 format for download)

Πρώτη Σελίδα Εγχειριδίων

Για την ομοιόμορφη εμφάνιση των εγχειριδίων (εγχειρίδια δασκάλου και μαθητή, εγχειρίδια εγκατάστασης κλπ) που θα συνοδεύουν το λογισμικό που θα σταλεί στα σχολεία, παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί η φόρμα που υπάρχει στο παρακάτω αρχείο ως πρώτη σελίδα, αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία του έργου σας.

Ημερομηνία:	22 Οκτωβρίου 1998
Μορφή: 		.zip (Winzip file που περιέχει αρχείο σε Powerpoint 95 format)

Πρώτη Οθόνη Λογισμικού

Για να υπάρχει ομοιομορφία στην εμφάνιση των λογισμικών που θα πάνε στα σχολεία, θα θέλαμε η πρώτη οθόνη σε όλα να στηρίζεται στην ίδια φόρμα. Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε τη μορφή της πρώτης οθόνης (Powerpoint format) στην οποία θα συμπληρώσετε τα στοιχεία του έργου σας. Επίσης προτείνουμε στην δεύτερη οθόνη να αναφέρονται τα trademarks προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν (όπου απαιτείται), γενικότερα, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τυχόν περιορισμοί και δικαιώματα χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού σύμφωνα με τα όσα έχουν προταθεί στη μελέτη. Μετά τη δεύτερη οθόνη θα ξεκινά η εκτέλεση του λογισμικού.

Ημερομηνία:	22 Οκτωβρίου 1998
Μορφή: 		.zip (Winzip file που περιέχει αρχείο σε Powerpoint 95 format)
Επίσης δίνονται οι επιμέρους εικόνες που απαρτίζουν την οθόνη:
        Υπόβαθρο (.tif αρχείο)
        Λογότυπος Ευρωπαικής Ένωσης (.tif αρχείο)
        Λογότυπος ΥπΕΠΘ (.tif αρχείο)
        Λογότυπος ΙΤΥ (.gif αρχείο)

Έργο Ε13 -"Ελπήνωρ"

Προκαταρκτική Ενημέρωση Προκήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το έργο Ε13 -"Ελπήνωρ"- "Πιλοτική ανάπτυξη δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής σε Ενιαία Λύκεια" της Ενέργειας "Οδύσσεια" του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. στο Β’ΚΠΣ της Ελλάδας.

Δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο ή τη διεύθυνση: http://odysseia.cti.gr/E13/pre-call/

Ημερομηνία:	3 Απριλίου 1998
Μορφή: 		.doc (MS Word 7.0 format for download)

Τριμηνιαίο Δελτίο Δαπανών Β' Φάσης

Το δελτίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται από τον ανάδοχο φορέα κάθε ένωσης που συμμετέχει στην Β' φάση του έργου και να αποστέλεται στο ΙΤΥ μέχρι τις 20 του επομένου μηνός από τη λήξη κάθε τριμήνου στη διεύθυνση: ΙΤΥ, Για το έργο ΣΕΙΡΗΝΕΣ, υπ' όψιν κας Δ. Σταυροπούλου, Κολοκοτρώνη 3, 262 21 ΠΑΤΡΑ καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους συνδέσμους του κάθε έργου και στο gramseir@cti.gr.

Ημερομηνία:	17 Μαρτίου 1998
Μορφή: 		.doc (MS Word 7.0 format for download)

Τριμηνιαίο Δελτίο Δαπανών Α' Φάσης

Το δελτίο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί από τον ανάδοχο φορέα κάθε ένωσης που συμμετέχει στην Α' φάση του έργου και να αποσταλεί στο ΙΤΥ μετά την παράδοση της μελέτης και το αργότερο μέχρι τις 30/11/97 στη διεύθυνση: ΙΤΥ, Για το έργο ΣΕΙΡΗΝΕΣ, υπ' όψιν κας Δ. Σταυροπούλου, Κολοκοτρώνη 3, 262 21 ΠΑΤΡΑ. Η παραλαβή του δελτίου αυτού αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοχή του έργου.

Ημερομηνία:	4 Νοεμβρίου 1997
Μορφή:     .doc (MS Word 7.0 format for download)

Οδηγός Εκπόνησης Μελετών

Το κείμενο αυτό αποτελεί τον αναλυτικό οδηγό εκπόνησης μελετών και περιέχει αναλυτική περιγραφή των γενικών στοιχείων, της μελέτης για την ανάπτυξη του λογισμικού καθώς του αναλυτικού σχεδιασμού της Β' φάσης τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει το παραδοτέο της Α' φάσης του έργου.

Ημερομηνία:  23 Ιουλίου 1997
Μορφή:    .doc (MS Word 7.0 format for download)

Διευκρίνηση σχετικά με τη συμμετοχή σχολείων και Δ/νσεων Β'βάθμιας εκπαίδευσης στο έργο

Στο κείμενο αυτό δίνεται διευκρίνηση σχετικά με τη δυνατότητα συμετοχής σχολείων και Δ/νσεων Β'βάθμιας εκπαίδευσης ως φορέων στο έργο.

Ημερομηνία:  20 Ιουνίου 1997
Μορφή:    .doc (MS Word 7.0 format for download)

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν

Στο κείμενο αυτό δίνονται απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν στο έργο.

Ημερομηνία:  10 Ιουνίου 1997
Μορφή:    .doc (MS Word 7.0 format for download)

Σχέδιο Αναλυτικού οδηγού εκπόνησης μελετών

Η φάση εφαρμογής Α΄ του έργου, στην οποία θα προχωρήσουν οι 17 περίπου προτάσεις που θα επιλεγούν, στοχεύει στην εκπόνηση μελετών σχεδιασμού οι οποίες θα είναι πάντα σύμφωνες με τους γενικούς και ειδικούς όρους και με τις παιδαγωγικές, τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του Οδηγού Υποβολής Προτάσεων. Ο Αναλυτικός Οδηγός Εκπόνησης Μελετών περιγράφει τα περιεχόμενα και τη δομή των μελετών που θα συνταχθούν. Το παρόν σχέδιο του Αναλυτικού Οδηγού (το οποίο μοιράστηκε σε όσους συμμετείχαν στην ενημερωτική συνάντηση του έργου στις 19 Μαϊου) έχει σκοπό την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου και την υποκίνηση για σχόλια προς τους Υπεύθυνους Φορείς του έργου ώστε να ληφθούν υπ' όψη στην τελική διατύπωση του Οδηγού. Τα σχόλια υποβάλονται στη διεύθυνση του έργου το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 1997.

Ημερομηνία:  2 Ιουνίου 1997
Μορφή:    .doc (MS Word 7.0 format for download)

Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Βαθμολογητές / Εισηγητές

Το έργο Σειρήνες προτίθεται να καταρτίσει κατάλογο βαθμολογητών και εισηγητών (rapporteurs) των προτάσεων που θα υποβληθούν στο έργο. Οι βαθμολογητές θα απασχοληθούν κατά το διάστημα 7 - 10 Ιουλίου με πλήρη απασχόληση και οι εισηγητές κατά το διάστημα 7 - 12 Ιουλίου στην Αθήνα. Θα υπάρξει αμοιβή (το ύψος της οποίας θα καθοριστεί αργότερα) και θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής . Οι βαθμολογητές πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τις παιδαγωγικές, τεχνολογικές και επιχειρηματικές πλευρές των προτάσεων. Οι εισηγητές πρέπει να έχουν εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης άλλων ευρωπαϊκών ή ελληνικών έργων χωρίς απαραίτητα να είναι ειδικοί στον τομέα του εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων. Κύριο προσόν τους πρέπει να είναι η ικανότητα σύνθεσης απόψεων και παρουσίασης των σχετικών συμπερασμάτων. Τέλος οι βαθμολογητές και εισηγητές θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, να είναι αμερόληπτοι ως προς τους προτείνοντες και να έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία γι’ αυτό. Είναι αυτονόητο ότι οι βαθμολογητές και εισηγητές δεν θα κρίνουν προτάσεις στις οποίες εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το ακόλουθο έντυπο και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του έργου μέχρι τις 10 Ιουνίου 1997.

Ημερομηνία:  27 Μαϊου 1997
Μορφή:    .doc (MS Word 7.0 format for download)

Οδηγός Υποβολής Προτάσεων

Το κείμενο αυτό αποτελεί τον αναλυτικό οδηγό εκπόνησης προτάσεων και περιέχει αναλυτική περιγραφή των παιδαγωγικών, τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του προς ανάπτυξη λογισμικού, οικονομικά στοιχεία καθώς και τα έντυπα υποβολής προτάσεων.

Ημερομηνία:  3 Μαϊου 1997
Μορφή:    .doc (MS Word 7.0 format for download), HTML (HTML format for view)

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το έργο ¨Σειρήνες¨ όπως αυτή δημοσιεύθηκε στις ελληνικές εφημερίδες.

Ημερομηνία:  3 Μαϊου 1997
Μορφή:    .doc (MS Word 7.0 format for download), HTML (HTML format for view)

Πρόσκληση για Σχόλια

(Η προθεσμία υποβολής σχολίων και προτάσεων πάνω στην Πρόσκληση για Σχόλια έχει λήξει! Ευχαριστούμε πολύ για τα επικοδομητικά σχόλια, τα οποία βοήθησαν στη διαμόρφωση του Οδηγού Υποβολής Προτάσεων.)

Στα πλαίσια της Ενέργειας 1.1.β (Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έργο "Σειρήνες" που αφορά σε μελέτη και πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για σχολεία της Β'βάθμιας Εκπαίδευσης. Η παρουσίαση αυτή αποτελούσε τον προπομπό της προκήρυξης. Έχει ως σκοπό την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου και την υποκίνηση για σχόλια και προτάσεις προς τους Υπεύθυνους Φορείς του έργου αναφορικά με την μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου, τις απαιτήσεις και τον τρόπο αξιολόγησης ώστε να ληφθούν υπ' όψη στην τελική διατύπωση της προκήρυξης.

Ημερομηνία:  4 Απριλίου 1997
Μορφή:    .doc (MS Word 7.0 format for download), HTML (HTML format for view)
Πίσω στην Κορφή

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Ακολουθώντας το σύνδεσμο που βρίσκεται στο τέλος αυτής της ενότητας θα βρείτε δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού. Τα δείγματα αυτά δεν εχουν αξιολογηθεί ούτε αφεαυτών ούτε συγκριτικά με άλλα και δεν αποτελούν υποδείγματα. Δίνονται μόνο ως ένδειξη λογισμικού που έχει ορισμένα από τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του Οδηγού Υποβολής Προτάσεων (βλ. κεφάλαιο 7). Υπάρχουν και πολλά άλλα δείγματα λογισμικού στο διεθνή χώρο που θα μπορούσαν επίσης να υποδειχθούν, πράγμα που μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε το θελήσει μέσω των σελίδων συζήτησης σχετικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό.

Δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού (3η έκδοση)

Δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού (2η έκδοση)

Δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού

Άρθρα σχετικά με εκπαιδευτικό λογισμικό

Journal of Interactive Media in Education

Πίσω στην Κορφή

Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση seirines@cti.gr.
Οι ενώσεις που μετέχουν στη Β' φάση του έργου μπορούν να απευθύνονται για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο στη διεύθυνση
gramseir@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 29, 2001.