Έργο "Ε21-Σειρήνες"

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Το έργο «Ε21-Σειρήνες» περιλαμβάνεται στην ενέργεια «Οδύσσεια» του ΕΠΕΑΕΚ. Στο πλαίσιο του έργου παραδίδονται από τους ανάδοχους φορείς 13 ολοκληρωμένα δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού συνοδευόμενα από το απαραίτητο multimedia οπτικοακουστικό υλικό και εγχειρίδια τεκμηριώσης.

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 του έργου «Ε21-Σειρήνες» γίνεται η παιδαγωγική και τεχνολογική αξιολόγηση των τελικών προϊόντων (ολοκληρωμένα δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού και το συνοδευτικό υλικό τους) της Β’ Φάσης Εφαρμογής, καθώς και της χρήσης τους σε εργαστηριακό και σχολικό περιβάλλον. Οι γενικοί στόχοι των δραστηριοτήτων αξιολογήσης είναι οι ακόλουθοι:

Η αξιολόγηση ξεκινάει μετά την προσωρινή παραλαβή του εκπαιδευτικού λογισμικού, δηλαδή την πιστοποίηση από την ομάδα του έργου «Ε21-Σειρήνες» ότι τα τελικά προϊόντα είναι απαλλαγμένα από τεχνικά σφάλματα και πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην Μελέτη και το Τεχνικό Παράρτημα. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών έχει την ευθύνη για το τεχνολογικό μέρος της εργαστηριακής αξιολογήσεως, ενώ το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αναλαμβάνει το παιδαγωγικό μέρος.

Η Τεχνολογική Εργαστηριακή Αξιολόγηση αποτελεί υποέργο που εκτελεί για λογαριασμό του έργου «Σειρήνες» η Ερευνητική Μονάδα 3 του ΙΤΥ που διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και έλεγχο εκπαιδευτικού λογισμικού. Η Παιδαγωγική Εργαστηριακή Αξιολόγηση, την ευθύνη της οποίας έχει το ΠΙ, γίνεται από ειδικούς πολυμέσων, ειδικούς διδακτικής μεθοδολογίας γνωστικών αντικειμένων και εκπαιδευτικούς.

Οι δύο αξιολογήσεις διεξάγονται παράλληλα και διαρκούν δύο έως τρεις εβδομάδες για κάθε εκπαιδευτικό λογισμικό. Στην συνέχεια συντάσσονται δύο αναφορές αξιολογήσεως (μία από κάθε φορέα), στις οποίες βασίζεται η εισήγηση του ΠΙ προς το ΥπΕΠΘ για την αποστολή του λογισμικού για αξιολόγηση στα σχολεία.

Εκτιμάται ότι κάθε λογισμικό θα δοκιμασθεί σε 3 σχολεία του έργου «Οδυσσέας», βάσει μεθοδολογίας που αναπτύσσεται με συνεργασία του ΠΙ και του ΙΤΥ.

© Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία ενημέρωση: 29 Απριλίου 1999