Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

 

Προκαταρκτική Ενημέρωση Προκήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το έργο Ε13 -"Ελπήνωρ"- "Πιλοτική ανάπτυξη δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής σε Ενιαία Λύκεια" της Ενέργειας "Οδύσσεια" του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. στο Β’ΚΠΣ της Ελλάδας

 1. Στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής : Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ), ι) Κολοκοτρώνη 3, Πάτρα, ΤΚ 262 21, τηλ.+3 061 273496, 220112, Fax +3061- 222 086, ιι) Γ.Παπανδρέου 70, 157 73 Ζωγράφος, Αθήνα, τηλ. +301-7484793, Fax +301-7796455., που ενεργεί με εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας.
  • Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία για την προκήρυξη και το έργο μπορούν να λαμβάνονται :
  1. είτε προσωπικά από τις ανωτέρω διευθύνσεις του ΙΤΥ στην Αθήνα ή στην Πάτρα,
  2. είτε από την σελίδα του web : http://odysseia.cti.gr/E13/pre-call.
 2. Το υπό προκήρυξη έργο ανήκει στην Κατηγορία 7 "Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες του παραρτήματος 1Α της Οδηγίας 97/52/EK, με αριθμό αναφοράς 84 της κοινής ονοματολογίας CPC των Ηνωμένων Εθνών.
  • Συνοπτικά το αντικείμενο του έργου θα είναι:
  1. Ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών για γνωστικά αντικείμενα του Ενιαίου Λυκείου.
  2. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 15 Ενιαίων Λυκείων και στελεχών της εκπαίδευσης στη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
  3. Συντήρηση και υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων των εν λόγω 15 Ενιαίων Λυκείων σε 3 περιοχές της Ελλάδας.
  • Η προκαταρκτική αυτή ενημέρωση αφορά προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση μιάς (1) σύμβασης υπηρεσιών για το έργο. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μία φάση, με στόχο το έργο να ανατεθεί μέχρι τον Ιούνιο 1998.
  • O διαγωνισμός θα απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα, εντός και εκτός Ελλάδας, τουλάχιστον τα 3 τελευταία χρόνια με το αντικείμενο.
 3. Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών ανάθεσης : 16 ημέρες από την ημερομηνία αυτής της προκαταρκτικής ανακοίνωσης
 4. Λοιπά Πληροφοριακά στοιχεία:
 1. έγγραφα στην ανωτέρω διεύθυνση του ΙΤΥ στην Αθήνα, υπόψη κας Κατερίνας Γκάργκα,
 2. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση garga@cti.gr

 

 1. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης στην ΕΕΚ : 31/03./1998.
 2. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των ΕΚ : 31/03/1998.
 3. Η σύμβαση που θα υπογραφεί καλύπτεται από την συμφωνία GATT.

Ο Διευθυντής του ΙΤΥ

Παύλος Σπυράκης και α.α. Δημήτρης Χριστοδουλάκης, Καθηγητής Αναπλ. Δ/ντής ΙΤΥ

 

Πρόσθετα Στοιχεία του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και του ΕΡΓΟΥ

Τεχνικό Δελτίο Έργου Ε13 "Ελπήνωρ" της ενέργειας "Οδύσσεια"

 

Αριθμός επισκέψεων :