Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

Cabri Geometry II Cell City Earth Quest Einblicke Function Probe Modellus SimCalc MathWorlds Tabletop Jr & Tabletop

 

Home
Up

Tabletop Jr & Tabletop


Κατασκευάστρια Εταιρία TERC
Γνωστικό Αντικείμενο Επεξεργασία, διαχείρηση, αναπαράσταση, καταχώρηση και απλή ανάλυση πληροφορίας Γυμνάσιο
Ανάδοχοι Φορείς για τον εξελληνισμό / προσαρμογή Rainbow Computer ΑΕ
Στάδιο υλοποίησης έργου εξελληνισμού Υπογραφή Σύμβασης
Εκτίμηση χρόνου αποστολής του  στα Σχολικά Εργαστήρια Μάρτιος 2001
Web site http://www.terc.edu/byterc/tabletop.html  

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα Tabletop Jr & Tabletop αποτελεί εργαλείο για την κατανόηση των εννοιών της συλλογής, καταχώρησης, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων. H συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή συμπληρώνει τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία και αποτελεί εργαλείο στα χέρια του καθηγητή που επιθυμεί να δημιουργήσει δραστηριότητες με σκοπό την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων ή τη διερεύνηση – επανάληψη - αξιολόγηση δύσκολων εννοιών. H εφαρμογή συνοδεύεται από ένα πλήθος δραστηριοτήτων που καλύπτουν μια ευρεία περιοχή διδακτικών αντικειμένων και μπορούν να αξιοποιηθούν εκπαιδευτικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το Tabletop παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής βάσεων δεδομένων με τη μορφή πίνακα αποτελούμενου από γραμμές και στήλες. Ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει, να διαγράψει να προσθέσει ή να τροποποιήσει πληροφορίες με τη μορφή συμβολοσειράς, αριθμού, λογικού ή αλγοριθμικού τύπου σε βάσεις δεδομένων. Το Junior Tabletop επιτρέπει στους μαθητές να εξοικειώνονται με βάσεις δεδομένων και να εκτελούν τις παραπάνω λειτουργίες με μεγάλη ευκολία και μάλιστα υπό τη μορφή παιχνιδιού, αφού τα δεδομένα αναπαριστώνται με τη μορφή σκίτσων που απεικονίζουν ομοιώματα ανθρώπων.

Το χαρακτηριστικό όμως του Tabletop που το καθιστά ιδιαίτερα λειτουργικό και αποτελεσματικό για τη μάθηση είναι η δυνατότητα που δίνει στο χρήστη να αναπαριστά τα δεδομένα κάθε βάσης δεδομένων που έχει κατασκευάσει και με τη μορφή επιφάνειας τραπεζιού. Έτσι ο χρήστης μπορεί να συσχετίζει την αναπαράσταση κάποιων δεδομένων με τη μορφή πίνακα με την αντίστοιχη αναπαράστασή τους με τη μορφή επιφάνειας τραπεζιού, εξασκώντας έτσι διαφορετικά είδη συμβολικής σκέψης. Επίσης ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει απευθείας στις συμβολικές αναπαραστάσεις των δεδομένων, γεγονός που διευκολύνει την κατανόησή τους εκ μέρους των μαθητών.

Είναι παράλληλα εφικτή η οργάνωση των πληροφοριών που περιέχονται σε μία βάση με τη μορφή συνόλου, καθώς και ο αυτόματος υπολογισμός της τομής και της ένωσης δύο ή περισσοτέρων συνόλων, καθώς και η εκτέλεση πράξεων σε γλώσσα Boole με βάση την προτασιακή λογική. Εκτός από την αναπαράσταση και την ανάλυση των δεδομένων με τη μορφή συνόλων είναι δυνατή και η αντίστοιχη αναπαράσταση και ανάλυσή τους με τη μορφή ραβδογράμματος, μονοδιάστατου και δισδιάστατου.

 Παιδαγωγική προσέγγιση, Διδακτικοί στόχοι

Με αυτό το εργαλείο ο μαθητής μπορεί να εξασκείται σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών και παράλληλα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία των βάσεων με ερμηνευτικό τρόπο για να συνάγει συμπεράσματα.

Φυσικά η εγκυρότητα των ερμηνειών που κάνουν οι μαθητές είναι ανάλογη της εγκυρότητας των πληροφοριών που εισάγουν στη βάση. Ανεξάρτητα πάντως από το αποτέλεσμα που προκύπτει οι μαθητές εθίζονται στην ανοχή της αβεβαιότητας, η οποία, αν και χαρακτηρίζει κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, θεωρείται ανεπίτρεπτη στα πλαίσια του παραδοσιακού σχολείου που παρουσιάζει τις γνώσεις που μεταδίδει ως αδιαμφισβήτητες. Και μόνο λοιπόν η συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών του γεγονότος ότι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν μπορεί να μην είναι ακριβές αποτελεί αξιόλογη ωφέλεια.

Μέσω του Tabletop οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πειραματίζονται, να διερευνούν και να αναλύουν με διαφορετικούς τρόπους πληροφορίες. Μπορούν επίσης να συσχετίζουν τις βάσεις που κατασκευάζει κάθε ομάδα με αυτές των άλλων ομάδων και να παράγουν συνολικά πάντα επίκαιρη και σχετική με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους γνώση, αντί να υιοθετούν παθητικά την παρωχημένη και πολλές φορές αδιάφορη γι’ αυτούς γνώση που μπορεί να τους μεταδίδεται. Τοποθετούνται επομένως οι μαθητές μέσω αποκεντρωτικών ενεργειών στη θέση των συντακτών των αναλυτικών προγραμμάτων και διαδραματίζουν έναν πολύ πιο ενεργό και δημιουργικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τη διεκπεραίωση του ρόλου τους, διευκολύνει πολύ το γεγονός ότι το Tabletop είναι "ανοικτό" λογισμικό και έτσι το περιεχόμενο των εργασιών που εκτελούνται με τη βοήθειά του μπορεί να αντλείται από όλα τα διδακτικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα ή εντάσσονται στη γενικότερη σχολική ζωή.

Tο Tabletop δεν είναι ένα υπολογιστικό εργαλείο που σχετίζεται άμεσα με κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο πχ. Μαθηματικά ή Φυσική αλλά εργαλείο που κατά τεκμήριο προσφέρεται για διαθεματικές προσεγγίσεις.

Το συγκεκριμένο λογισμικό κατατάσσεται στην κατηγορία του open ended software.

Πρόκειται δηλαδή για ‘ανοιχτό’ υπολογιστικό εργαλείο το οποίο τίθεται

  • στη διάθεση του διδάσκοντα για να καθορίσει το περιεχόμενο, εύρος και βάθος της διερεύνησης στην οποία προτίθεται να εμπλέξει τους μαθητές του
  • στη διάθεση των μαθητών ως αναγκαίο μέσο για να αντιμετωπίσουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα που τους από τον διδάσκοντα προς επίλυση.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα είναι βασισμένες στο εξελληνισμένο λογισμικό και θα το συνοδεύουν, θα καλύπτουν περί τις 20 διδακτικές ώρες και λόγω της φύσης του θα αναφέρονται σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Εικόνες από το λογισμικό*


Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002