Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

English Discoveries Interactive Physics MicroWorlds Sketchpad The New Way Things Work The Unlimate Human Body

 

Home
Up

The Geometer΄s Sketchpad


Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Όνομα λογισμικού στη διεθνή αγορά (αγγλική έκδοση) και κατασκευάστρια εταιρία

The Geometer´s Sketchpad

της εταιρίας Key Curriculum Press

Γνωστικό Αντικείμενο Γεωμετρία, Άλγεβρα και Τριγωνομετρία
Επίπεδο / τάξεις Γυμνάσιο και Λύκειο
Φορέας που υλοποιεί τον εξελληνισμό και την προσαρμογή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

1. Πληροφορική Τεχνογνωσία

2. Εκδόσεις Καστανιώτη

 

Στοιχεία για το εξελληνισμένο λογισμικό και τη διάθεσή του
Πνευματικά Δικαιώματα

Η πνευματική ιδιοκτησία του εξελληνισμένου λογισμικού «The Geometer’s SketchPad» ανήκει στον αρχικό δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτησίας Key Curriculum Press.

Δικαίωμα διάθεσης του εξελληνισμένου λογισμικού στην ελληνική αγορά έχει η εταιρία Πληροφορική Τεχνογνωσία.

Το ΥπΕΠΘ έχει αποκτήσει άδειες χρήσης και αντίτυπα του εξελληνισμένου λογισμικού και του συνοδευτικού υλικού για 350 σχολικά εργαστήρια των 10-12 σταθμών εργασίας .

Πιστοποίηση λογισμικού Το εξελληνισμένο λογισμικό αξιολογήθηκε από το Π.Ι. και  κρίθηκε ως κατάλληλο και ολοκληρωμένο ως προς τη συμβατότητά του με τα προγράμματα σπουδών και τα πρότυπα ποιότητας του Π.Ι. και εγκρίθηκε η εισαγωγή του λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία.   
Διάθεση στα σχολικά εργαστήρια

Η ολοκληρωμένη τελική ελληνική έκδοση του λογισμικού δεν έχει διατεθεί ακόμη στα σχολικά εργαστήρια. Η αποστολή του στα σχολικά εργαστήρια της Οδύσσειας αναμένεται να ξεκινήσει το Μάρτη 2001.

Σε μερικά σχολικά εργαστήρια της Οδύσσειας έχει διατεθεί η αγγλική έκδοση του λογισμικού καθώς και Beta εκδόσεις του εξελληνισμένου λογισμικού.

Τρέχουσα Έκδοση λογισμικού Ολοκληρωμένη τελική έκδοση εξελληνισμένου λογισμικού.
Διαθέσιμη έκδοση για αξιολόγηση / επιμόρφωση Περιορισμένος αριθμός αντιτύπων της «Beta τελικής» έκδοσης του εξελληνισμένου λογισμικού μπορεί να διατεθεί για σκοπούς αξιολόγησης και επιμόρφωσης. Η «Beta τελική» έκδοση έχει λίγα γνωστά τεχνικά σφάλματα, αλλά είναι κατάλληλη για χρήση σε επιμορφώσεις.
Διάθεση λογισμικού στην αγορά Στην ελληνική αγορά διατίθεται προς το παρόν μόνο η αγγλική έκδοση του λογισμικού. Η ελληνική έκδοση αναμένεται να διατεθεί στην αγορά μετά τον Μάιο 2001 από την εταιρία Πληροφορική Τεχνογνωσία.
Ειδικές τιμές  - 

 

Περιγραφή Λογισμικού

 1. Εισαγωγή

 Το «The Geometer's Sketchpad» είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας, της Άλγεβρας και της Τριγωνομετρίας. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του στηρίχθηκαν σε πολύχρονες έρευνες στην περιοχή της διδακτικής των μαθηματικών. Είναι ένα διεθνώς δοκιμασμένο εργαλείο μάθησης για το οποίο υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία και τεκμηρίωση.

 Το «The Geometer's Sketchpad» είναι ιδανικό για την οργάνωση δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης στο σχολικό εργαστήριο και στο σπίτι. Αξιοποιεί τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις για διερευνητική προσέγγιση στη σχεδίαση του λογισμικού (με πολλαπλές αναπαραστάσεις, άμεσο χειρισμό κ.τ.λ.). Με τις δυνατότητες που διαθέτει βοηθά στην κατανόηση με ολοκληρωμένο τρόπο εννοιών και διαδικασιών μέσα από την επίλυση προβλημάτων και τον πειραματισμό.

 Το «The Geometer's Sketchpad» είναι ένα «ανοικτό» περιβάλλον διερευνητικής μάθησης. Οι δυνατότητές του είναι τόσο ευρείες που αν και αρχικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της γυμνασιακής εκπαίδευσης σήμερα συνιστάται από την Πέμπτη τάξη του Δημοτικού μέχρι τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Οι δυνατότητες αυτές το μετέτρεψαν σε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με απεριόριστο αριθμό εφαρμογών. Αν και σχεδιάστηκε αρχικά για Γεωμετρία, σήμερα οι μαθητές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να εξερευνήσουν την Άλγεβρα, την Τριγωνομετρία, την Τέχνη, την Επιστήμη και πολλά άλλα.

2. Παιδαγωγική Προσέγγιση

 Η παιδαγωγική προσέγγιση του λογισμικού στηρίζεται στην άποψη ότι η μάθηση προϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στο κοινωνικό πλαίσιο της τάξης, το οποίο αποτελείται πρωταρχικά από τον εκπαιδευτικό (μέσω των διδακτικών του παρεμβάσεων), το μαθητή και από την αλληλεπίδραση των μαθητών με τα διδακτικά εργαλεία (π.χ. βιβλία, υπολογιστικά περιβάλλοντα κ.α.). Αυτό προϋποθέτει ότι το περιβάλλον διδασκαλίας είναι πλούσιο και παρέχει δυνατότητες για απόκτηση ικανότητας για διερεύνηση, ανάλυση και σύνθεση, αντιμετώπιση και κατανόηση εννοιών μέσα από την οργάνωση νοητικών δομών και την ενεργή αλληλεπίδραση μαθητή, προσφερομένων εργαλείων και διδάσκοντα.

 Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση, το λογισμικό:

 • Προσφέρει ένα θεματικό πλαίσιο το οποίο διευρύνει την φαντασία των ενεργητικά ενασχολούμενων με αυτό δημιουργώντας κίνητρο για μάθηση.

 • Η δυνατότητα σχεδίασης και κατασκευής δι-διάστατων αντικειμένων προσφέρει την δυνατότητα ενεργητικής ενασχόλησης των μαθητών και εμπλουτίζει τις γνωστικές και μεταγνωστικές τους εικόνες.

 • Αποτελείται από «εικόνες» οι οποίες παίζουν τον ρόλο «φυσικών μεταφορών» ή/και «οπτικών αναπαραστάσεων» μαθηματικών εννοιών με δυνατότητα διαβάθμισης της γνωστικής τους επεξεργασίας (π.χ. διαισθητική, πρακτική και φορμαλιστική επεξεργασία εννοιών).

 • Η χρήση της γεωμετρίας γίνεται μέσω οπτικών και λεκτικών κωδίκων οι οποίοι με την κατάλληλη διδακτική παρέμβαση (π.χ. προτεινόμενη μέσα από ένα διδακτικό σενάριο, ή/και με την παρέμβαση του καθηγητή) βοηθούν στην εποικοδόμηση μαθηματικών εννοιών.

 Η διδακτική προσέγγιση σε ένα τέτοιο περιβάλλον προσφέρει και ενθαρρύνει την:

 • Απόκτηση εμπειριών από την ενεργή ενασχόληση των μαθητών με το φυσικό και γεωμετρικό χώρο που παρέχεται (π.χ. κατασκευή, σχεδιασμός, παρατήρηση)

 • Επικοινωνία αυτών των εμπειριών και των προσπαθειών τους για την προσέγγιση των γεωμετρικών εννοιών που επεξεργάζονται μέσα από κατάλληλες ασκήσεις και τεχνολογικά εργαλεία.

 • Συνειδητή προσέγγιση των εμπειριών που αποκτούν οι μαθητές με την ενασχόλησή τους στο περιβάλλον της γεωμετρίας και τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων ως προς το γνωστικό αντικείμενο που εκάστοτε διδάσκεται

 • Χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων της μαθηματικής έννοιας και προσέγγισής της με τεχνολογικά και παραδοσιακά εργαλεία (π.χ. κανόνας, διαβήτης, σχεδιαστικά υλικά).

 Η σημαντικότερη δυνατότητα του «The Geometer's Sketchpad» είναι τo "direct manipulation", η δυνατότητα δηλαδή της άμεσης διαχείρισης των μαθηματικών αντικειμένων και σχημάτων και την επεξεργασία των την επεξεργασία γεωμετρικών και εννοιών ολιστικά και από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο καθηγητής / μαθητής, αφού δημιουργήσει ένα σχήμα μπορεί να το μεγεθύνει, να το μετακινήσει, να εξετάσει αν συμπίπτει με άλλο παρόμοιο, πράγμα που βέβαια δεν μπορεί να γίνει με τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας.

 Η δυνατότητα της κίνησης και της ταυτόχρονης παρακολούθησης της αλλαγής των διαφόρων στοιχείων και μεγεθών του σχήματος, δίνει τη δυνατότητα της χρήσης της «εικασίας» και του πειραματισμού στη διδακτική πράξη, κάτι που έχει μεγάλη ανάγκη η διδακτική των Μαθηματικών.

 Το «The Geometer's Sketchpad» μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εργαλείο επίλυσης προβλημάτων, όπως π.χ. στην εύρεση γεωμετρικών τόπων, αφού παρέχει τη δυνατότητα να διαγράφεται στην οθόνη η γραμμή που σχηματίζεται από τις διαδοχικές θέσεις ενός επιλεγμένου σημείου κατά την κίνηση των παραμετρικών στοιχείων του σχήματος.

3. Υποδειγματικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

 Το «The Geometer's Sketchpad» συνοδεύεται στην ελληνική του έκδοση από ένα πλήθος δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της Γεωμετρίας, της Άλγεβρας και της Τριγωνομετρίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

 Στο βιβλίο «Διδάσκοντας Γεωμετρία με το The Geometer's Sketchpad» που συνοδεύει το εξελληνισμένο λογισμικό παρουσιάζονται 31 έτοιμες δραστηριότητες. Το λογισμικό περιλαμβάνει επίσης 91 σχέδια δειγμάτων (αρχεία τύπου .gsp) και αρχεία εντολών (αρχεία τύπου .gss) δραστηριοτήτων, κατάλληλα για εξερεύνηση και πειραματισμό σε θέματα ευκλείδειας γεωμετρίας αλλά και γενικότερων γεωμετρικών εννοιών.  Τα θέματα των έτοιμων υποδειγματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνοδεύουν το εξελληνισμένο λογισμικό  είναι:

 

 • Ιδιότητες της ανάκλασης ακτίνων

 • Η κατασκευή έλλειψης με τις δύο πινέζες και το νήμα

 • Ανακλάσεις στο επίπεδο συντεταγμένων

 • Μέσα χορδών κύκλου

 • Η ευθεία του Euler

 • Γραφήματα οικογένειας παραβολών

(Μελέτη της εφαπτομένης σε σημείο της παραβολής, Μελέτη Τριωνύμου, Σχεδιασμός δύο διανυσμάτων, του αθροίσματος ,της διαφοράς τους κ.λ.π.)

 • Το θεώρημα του Morley

 • Διάμεσοι ενός τριγώνου

 • Το θεώρημα του Ναπολέοντα

 • Μεσοκάθετοι ενός τριγώνου

 • Κατασκευή ρόμβων

 • Ύψη ενός τριγώνου

 • Μέσα τετραπλεύρων

 • Διχοτόμοι ενός τριγώνου

 • Λόγος περιφέρειας κύκλου προς διάμετρο

 • Ιδιότητες ορθογωνίων παραλληλογράμμων

 • Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο μέγιστου εμβαδού

 • Ιδιότητες ρόμβων

 • Οπτική απόδειξη πυθαγορείου θεωρήματος

 • Εμβαδά παραλληλογράμμων και τριγώνων

 • Το χρυσό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

 • Εμβαδόν/Περίμετρος Τριγώνου

 • Λόγοι εμβαδών

 • Εμβαδόν ενός τραπεζίου

 • Σχεδίαση ημιτονοειδών κυμάτων

 • Έρευνα: Μοντελοποίηση του προβλήματος μιας σκάλας

 • Η απόδειξη του Leonardo da Vinci

 • Επίδειξη: Ισότητα Τριγώνων – ασα

 • Σχεδίαση στερεού σε προοπτική δύο σημείων με εκτίμηση βάθους

 • Επίδειξη: Ισότητα Τριγώνων – σσα

 •  Μελέτη Εκθετικής Συνάρτησης

 • Κατασκευή: Σχεδίαση κωνικών τομών

 • Μελέτη Όγκου παραλληλεπιπέδου

 • Βιβλιοθήκη γεωμετρικών κατασκευών (π.χ. εφαπτόμενες από σημείο σε κύκλο, άθροισμα γωνιών τριγώνου κλπ)

 • Μελέτη Γεωμετρικών Τόπων

 • Μελέτη συμμετρίας ως πρoς άξονα

 • Μελέτη Κλίμακας Χαρτών

 • Σχεδιασμός και μελέτη έλλειψης και υπερβολής

 • Σχεδιασμός και μελέτη γραφικής παράστασης των συναρτήσεων ημίτονων και συνημίτονων

 • Μελέτη διαγραφής τροχιάς Αφροδίτης-Άρη και γης –σελήνης γύρω για τον ήλιο

 • Σχεδιασμός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και μελέτη στερεοσκοπικής κίνησής στο χώρο

 

 

Συνοδευτικά Εγχειρίδια:

Το λογισμικό συνοδεύεται από τα εξής βιβλία:

1. Οδηγός Άμεσης Αναφοράς

2. Οδηγός χρήσης

3. Μαθαίνοντας Γεωμετρία με το «The Geometer's Sketchpad»

4. Διδάσκοντας Γεωμετρία με το «The Geometer's Sketchpad»

Τα παραπάνω διατίθενται σε ηλεκτρονική (εκτυπώσιμη) μορφή μέσα στο CD του λογισμικού. 

Περισσότερα στοιχεία  

demo αγγλική έκδοση

 

Web site που παρέχει υποστήριξη στο «The Geometer's Sketchpad» (νέες δραστηριότητες, Βιβλιογραφία, Τεχνική Υποστήριξη, demo έκδοση): http://www.multiland.gr/sketchpad

Web site κατασκευάστριας εταιρίας:

http://www.keypress.com/catalog/products/software/Prod_GSP.html

 


Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002