[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Συνεργάτες | Προθεσμίες | Αρχείο | Εργαστήρι | Συζητήσεις | Αξιολόγηση | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Έργο 31: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Τελική πιλοτική έκδοση (σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να αποτελέσει την αφετηρία για ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο προϊόν)

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία της "Οδύσσειας" και μόνο.

Έγκριση Π.Ι.

Το λογισμικό έχει πάρει την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για δοκιμαστική χρήση στα σχολεία. Οι καθηγητές που θα το χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα λάθη που έχουν εντοπισθεί στο περιεχόμενο του λογισμικού κατά την αξιολόγησή του από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

1. ΦΥΣΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΛΑΘΗ

O       «χειροκίνητα εργαλεία και μηχανικά εργαλεία» (διδακτική ενότητα 1, υποενότητα 3, οθόνη 4. Η αρίθμηση γίνεται με βάση την παρουσίαση των οθονών του λογισμικού στο Βιβλίο για τον Καθηγητή – Εκπαιδευτικό Υλικό). Αντίθετο του χειροκίνητου είναι το μηχανοκίνητο, τα μηχανικά εργαλεία μπορεί να είναι και χειροκίνητα.

O       «το υδροηλεκτρικό φράγμα είναι αποθήκη δυναμικής ενέργειας»(διδ. ενότ. 2, υποενότ. 1, οθόνη 1) Στο υδροηλεκτρικό φράγμα γίνεται αποθήκευση δυναμικής ενέργειας.

O       2.1.10 Ο τίτλος είναι «μετασχηματισμοί ενέργειας» ενώ το κείμενο αναφέρεται στη μεταφορά ενέργειας.

O       2.2.2 Οι διαδοχικές χρονικές φάσεις που παρατηρούνται στην λειτουργία του κυκλώματος μπορεί να προκαλέσουν παρανοήσεις

O       2.3.1 Ένα μόνο καλώδιο καταλήγει στον λαμπτήρα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει παρανοήσεις.

O       Ο ήχος: «εκτός από τη δυναμική ενέργεια μια εξίσου εύκολα αντιληπτή μορφή ενέργειας είναι η βαρυτική δυναμική ενέργεια» (3.2.1). Η βαρυτική δυναμική ενέργεια ανήκει στη δυναμική ενέργεια. Πώς εννοείται το εύκολα αντιληπτή;

 ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

O       Δεν εξηγείται τι είναι το  Δt (3.1.10).

O       «μεταμορφώσεις ενέργειας» (2.1.12)

O       «βαρύτητα» βαρυτική επιτάχυνση (3.2.5, 3.2.6)

 ΛΑΘΗ ΛΕΞΙΚΟΥ

O       Δυναμική ενέργεια ελατηρίου: κακή περιγραφή

O       Οι σωστές τιμές των ατομικών μονάδων είναι: qe=1.6*1019Coulomb και Ατομική μονάδα μάζας=1.66054*1024g

O       Θερμότητα:  «είναι ένας μηχανισμός μεταφοράς ενέργειας». Προτείνεται «η θερμότητα σαν μέγεθος εμφανίζεται όταν έχουμε ροή ενέργειας από ένα σύστημα σε άλλο»

O       Ποιότητα ενέργειας: «μερικές μορφές ενέργειας… μπορούν να μετατραπούν …. σε ένα μεγάλο αριθμό αντικειμένων». Η λέξη αντικείμενα δεν ταιριάζει στο κείμενο.

2. ΧΗΜΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΛΑΘΗ

O       Το animation που καταλήγει στην απεικόνιση του ηλεκτρονιακού νέφους είναι λάθος (1.3.1) αφού δείχνει συγκεκριμένη τροχιά του ηλεκτρονίου και το παραγόμενο τελικό σχήμα δεν αντιστοιχεί στο νέφος του ηλεκτρονίου 1s (όπως υπονοείται από τον τίτλο «μονοηλεκτρονικά άτομα»), αφού σε αυτό η μέγιστη πυκνότητα φορτίου είναι κοντά στον πυρήνα.

O       «Ηλεκτρόνια σε μη γεμάτες στοιβάδες ονομάζονται εξωτερικά ηλεκτρόνια» (1.4.7). Υπάρχουν και πλήρεις εξωτερικές στοιβάδες, γι’ αυτό προτείνεται: «Εξωτερικά ηλεκτρόνια ονομάζονται τα ηλεκτρόνια της τελευταίας στοιβάδας, η οποία συνήθως δεν είναι πλήρης».

O       «Μαζικοί αριθμοί φθορίου 18 και νατρίου 22» (1.4.8). Το σωστό είναι 19 και 23 αντίστοιχα.

O       Το λάδι και το ξύδι αναφέρονται ως παραδείγματα καθαρών ουσιών (2.1.6).

O       Ο συμβολισμός της θέρμανσης του αλατόνερου ως προϋπόθεσης για τη διάλυσή του είναι λαθεμένος (2.1.7). Το αλάτι διαλύεται στο νερό με απλή ανάδευση.

ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ

O       «…κίνηση των ηλεκτρονίων σε καθορισμένης ακτίνας τροχιές ή στοιβάδες» (1.2.9). Στοιβάδες δεν είναι οι τροχιές των ηλεκτρονίων, αλλά το σύνολο των ηλεκτρονίων που κινούνται σε ίδιας ακτίνας τροχιά (κατά Bohr). Θα μπορούσε να παραληφθεί ο όρος «στοιβάδα» απ’ αυτή την οθόνη.

O       Παριστάνεται το προσομοίωμα του μορίου του υδρογόνου και από κάτω το σύμβολο (Η) αντί για (Η2). Ομοίως για το χλώριο (2.1.2).

O       «Ανταλλαγή ηλεκτρονίων» (2.2.3) αντί για «μεταφορά ηλεκτρονίων».

O       «Φορτισμένα άτομα» (2.2.3) αντί για «φορτισμένα σωματίδια».

O       Αντίστροφη χρήση των συμβολισμών F- και F (2.2.5).

O       «Ο τρόπος σύνδεσης των αντίθετα φορτισμένων ατόμων…» (2.2.5) αντί για ιόντων.

O       «Δανειζόμενα εξωτερικά ηλεκτρόνια» (2.2.7). Δεν είναι δανειζόμενα τα ηλεκτρόνια που προέρχονται από αμοιβαία συνεισφορά αλλά κοινά ηλεκτρόνια.

O       «Με τη χημική ένωση…» (2.2.8) αντί για το σωστό «Με τη δημιουργία χημικού δεσμού προκύπτουν μόρια των οποίων τα άτομα έχουν δομή ευγενούς αερίου».

O       Το προσομοίωμα του μορίου του μεθανίου δίνεται επίπεδο (2.2.9).

ΕΛΛΕΙΠΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

O       «Τα άτομα των στοιχείων βρίσκονται σε μορφή ελευθέρων ατόμων και σταθερών (μορίων;) χημικών ενώσεων» (2.1.2). Λείπουν τα μόρια των στοιχείων.

O       «Τα μόρια χωρίζονται σε διατομικά και πολυατομικά» (2.1.4). Λείπουν τα μονοατομικά μόρια των ευγενών αερίων.

ΧΡΗΣΗ ΟΡΩΝ, ΕΝΝΟΙΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΞΗΓΗΣΗ

O       Οι «καθαρές ουσίες» (2.1.6) δεν ορίζονται.

O       Η θερμότητα αντίδρασης που αναφέρεται ως «δαπάνη ενέργειας για τη διάσπαση χημικής ένωσης (2.1.9).

ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟΥ

O       Κακή κλίμακα στα υποατομικά σωματίδια (1.4.2).

O       Η αναλογίες που χρησιμοποιούνται για τον ιοντικό και τον ομοιοπολικό δεσμό είναι ατυχείς και δεν περιγράφουν αυτό που συμβαίνει (2.2.2).

ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

O       Δεν αναφέρεται η φύση του ιοντικού δεσμού που είναι η ηλεκτρική έλξη μεταξύ των ετερώνυμα φορτισμένων ιόντων (2.2). Το ίδιο μπορεί να αναφερθεί και για τον ομοιοπολικό δεσμό.

O       Δεν αναφέρεται πουθενά ο όρος ομοιοπολικός δεσμός.

Διάθεση

Το λογισμικό έχει διανεμηθεί σε μεμονωμένα σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ και έχει αποσταλεί σε ορισμένους επιμορφωτές. Η αναπαραγωγή του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, κατασκευαστής).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λογισμικό παρουσίασης με χρήση πολυμέσων αλλά και χρήση του Διαδικτύου που υποστηρίζει τα μαθήματα  της Φυσικής και της Χημείας και συγκεκριμένα τις έννοιες της Ενέργειας και των Ατόμων.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό που απευθύνεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη την διαθέσιμη υπολογιστική τεχνολογία στα σχολικά εργαστήρια της "Οδύσσειας", τις ιδιαίτερες ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις δυνατότητες ενδιαφέρουσας παρουσίασης μαθημάτων με χρήση τεχνολογιών Internet και πολυμέσων.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό κινείται στον χώρο των Φυσικών Επιστημών, παρουσιάζοντας τα μαθήματα της Φυσικής και της Χημείας και συγκεκριμένα τις έννοιες της Ενέργειας και των Ατόμων. Επιχειρείται διαθεματική προσέγγιση αυτών των εννοιών και επιδιώκεται η ανάπτυξη εύκολα επεκτάσιμου και ανανεώσιμου εκπαιδευτικού υλικού.

Το εκπαιδευτικό υλικό αντιστοιχεί σε έξι διδακτικές ώρες, και περιλαμβάνει παρουσίαση θεωρητικού υλικού που υποστηρίζεται από κινούμενη εικόνα, ήχο και άλλα μέσα, ασκήσεις και δραστηριότητες διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, βιβλιοθήκη θεμάτων και λεξικό με επεξηγήσεις όρων, δυναμική διασύνδεση πληροφοριών, υποστήριξη δικτυακών υπηρεσιών, συνεργασία με άλλες εφαρμογές λογισμικού, κ.ά. Το εκπαιδευτικό λογισμικό κάνει εκτενή χρήση πολυμέσων και συνδέεται δυναμικά με περιβάλλον Internet, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή του από όλα τα σχολεία του δικτύου “ΟΔΥΣΣΕΑΣ”, η σύνδεσή του με άλλες πηγές πληροφοριών, και η επικοινωνία - συνεργασία των χρηστών και με ηλεκτρονικά μέσα.

Ο επιδιωκόμενος διδακτικός στόχος είναι η επαφή των μαθητών με βασικές έννοιες της Φυσικής και της Χημείας να γίνει με τρόπο ώστε:

O       να ελεγχθούν πιθανές αντιλήψεις των μαθητών που έρχονται σε αντίθεση με τα επιστημονικά πορίσματα,

O       να αξιοποιηθεί η προϋπάρχουσα βιωματική και κοινωνική γνώση που έχει αποκτηθεί από τα προηγούμενα χρόνια της σχολικής και κοινωνικής εμπειρίας τους, και

O       να δοθεί η δυνατότητα ερμηνείας και κατανόησης των φαινομένων του φυσικού κόσμου.

Στο εκπαιδευτικό λογισμικό ο φυσικός κόσμος παρουσιάζεται χωρίς να κρύβεται η πολυπλοκότητά του, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι διέπεται από απλούς νόμους. Για τη μελέτη ενός φαινομένου και για την κατάληξη σε συμπεράσματα δεν χρησιμοποιείται μόνο η παρατήρηση αλλά και η επισήμανση και ανάλυση των παραγόντων που υπεισέρχονται στο φαινόμενο, η μέτρησή τους και η καταγραφή της μεταβολής τους. Η παρουσίαση βασικών εννοιών και φαινομένων γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο μαθητής:

O       να αντιλαμβάνεται πως ο φυσικός κόσμος παρόλη τη σύνθετη μορφή του υπακούει σε απλούς νόμους,

O       να αντιλαμβάνεται ότι ένα φαινόμενο μπορεί να κατανοηθεί σε συνάρτηση με τους παράγοντες που το καθορίζουν,

O       να αναγνωρίζει τους σημαντικούς (πρωτεύοντες) παράγοντες διαφοροποίησης ενός φαινομένου από τους δευτερεύοντες,

O       να εισαχθεί στην βασική μεθοδολογία των εργαστηριακών πειραμάτων, κρατώντας σταθερά κάποιες παραμέτρους και διαφοροποιώντας άλλες,

O       να ελέγχει ο ίδιος τη σειρά των επιλογών καταλήγοντας σε συμπεράσματα, και

O       να έχει τη δυνατότητα της επανάληψης ώστε η δουλειά του να είναι αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής και όχι τυχαίων ενεργειών.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Φυσική Β' Γυμνασίου: Ενέργεια - Ενέργεια στο Σύμπαν – Μορφές Ενέργειας- Θερμικά και μηχανικά φαινόμενα - η θερμότητα ως μορφή ενέργειας- Αέριο θερμαινόμενο υπό σταθερή πίεση-Παραγωγή έργου – αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.

O       Χημεία Β' Γυμνασίου: Ενέργεια - Σχέση ενέργειας – ύλης/ Ενεργειακό περιεχόμενο των  ατόμων/ Ενέργεια και δομή της ύλης στα θερμικά φαινόμενα, Άτομα από τον Δημόκριτο ως τον Dalton/ Ιδιότητες της ύλης/ Θεωρία FARADAY για την ηλεκτρική φύση των συστατικών του ατόμου/ Πρότυπο του Rutherford, Χημικές ενώσεις, Ατομικό πρότυπο του Bohr / Συστατικά του ατόμου/ Ατομικός και μαζικός αριθμός/ Ισότοπα /Χημικός δεσμός/ Χημικές αντιδράσεις

O       Περιβάλλον -Οικολογία: Πηγές και αποθήκες ενέργειας, Μεταφορά ενέργειας/ Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, Χημικές ενώσεις στην καθημερινή ζωή

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Οδηγίες Εγκατάστασης, β) Βιβλίο για τον καθηγητή - οδηγίες χρήσης, γ) Βιβλίο για τον καθηγητή - εκπαιδευτικό υλικό, δ) Βιβλίο για τον μαθητή

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση seirines@cti.gr.
Οι ενώσεις που μετέχουν στη Β' φάση του έργου μπορούν να απευθύνονται για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο στη διεύθυνση
gramseir@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 29, 2001.