ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Βιβλιοθήκη Eγγράφων

Εγκεκριμένα έγγραφα ΥΠΕΠΘ

21/07/9811/06/98< TD>1.0< TD>1.0< TD>19/09/97
Α/Α Τίτλος Έκδοση Υπεύθυνος Ημερ/νία
86ΤΠ12 - Τεχνική αναφορά αξιοποίησης του Συστήματος Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών Μονάδων1.0Μ. Βουκελάτος30/06/00
85Ανάπτυξη και Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών Μονάδων1.0Μ. Βουκελάτος06/10/99
84Εκπαίδευση και υποστήριξη εκπαιδευτών Α'1.0Χ. Τζιωρτζιώτη07/04/99
82Εγχειρίδια εγκατάστασης, χρήσης και διαχείρισης του λογ ισμικού για το μάθημα της Στατιστικής1,0Χ. Τζιωρτζιώτη27/01/99
81Λειτουργία και συντήριση Δικτύου/Υποστήριξη χρηστών (Α' φάση)1.0Χ. Τζιωρτζ ιώτη20/01/99
80Εκπαίδευση και υποστήριξη εκπαιδευτικών Α'1.0Χ. Τζιωρτζιώτη20/01/99
79Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (Β')1Χ. Τζιωρτ ζιώτη20/01/99
78Διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων Β'1.0Χ. Τζιωρτζιώτη09/12/98
77Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού με θέμα τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό2.0Χ. Τζιωρτζιώτη09/12/98
76Τελική έκδοση λογισμικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές Α' Γυμνασίου1.0Γ. Αντωνίου05/12/98
75Τελική έκδοση λογισμικού για την ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά επαναπατρισθέντων ομογενών από την πρώην Σοβιετική ένωση1.0Γ. Αντωνίου05/12/98
73Τελική έκδοση λογισμικού Βασικών Υπηρεσιών Επικοινωνίας (φάση Β)0.1Σ. Κο ντογιάννης15/10/98
72Π4.5.2.Β-Σχεδιασμός Συστήματος Διοικητικής Υποστήριξης Β'1.1Μ. Βουκελάτος12/10/98
71Μελέτη Αναγκών σε επίπεδο Γραφείου Εκπαίδευσης και Περιφερειακής Διεύθυνσης (Β')1.0Μ. Βουκελάτος20/08/98
70Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωσης εκπαιδευτών (Β')1.0Χ. Τζιωρτζ ιώτη22/07/98
69Ανάπτυξη δικτυακού Λογισμικού για την Ιστορία1.0Χ. Τζιωρτζιώτη
68Θέματα και υλικό για την επιμόρφωση των επιμορφωτών1.0Χ. Τζιωρτζιώτη21/07/98
67Οδηγίες λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου1.55Δ. Καραϊσκ άκης29/06/98
66Π3.1Β Σχεδιασμός Δικτύου Β1.0Δ. Καραϊσκάκης29/06/98
65Τεχνικές Προδιαγραφές-Προκήρυξη Διαγωνισμού Β΄1.0Χ. Μπακάλμπασ ης29/06/98
64Π3.4Α Εγκατάσταση Υποδομής Α1.0Χ. Μπακάλμπασης< /TD>29/06/98
62Λογισμικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση:Εγχειρίδια χρήσης και διαχείρισης λογισμικού1.0Σ. Συρμακέσσης19/06/98
61Σχεδιασμός βασικών υπηρεσιών ΟΔΥΣΣΕΑ: Φάση Β’0.1Σ. Κοντογιάννης
60Τελική έκδοση λογισμικού δικτυακών υπηρεσιών (Α Φάση)0.1Σ. Κοντογιάννης03/06/98
59Σχεδιασμός λογισμικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές Α' Γυμνασίου (α1)1.0Γ. Αντωνίου29/05/98
58Τελική έκδοση λογισμικού για την ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά επαναπατρισθέντων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση (Α)Γ. Αντωνίου29/05/98
57Σχεδιασμός λογισμικού για την ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά επαναπατρισθέντων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση (Β) (α2)Γ. Αντωνίου29/05/98
56Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων1.0Σπ. Μπουρέλος< FONT FACE=Arial>26/05/98
55Διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων1.0Σπ. Μπουρέλος26/05/98
54MS Word Template για συγγραφή Παραδοτέων1.4Χρ. Τζιωρτζι ώτη23/04/98
53Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (Β΄)1.0Γ. Αντωνίου13/03/98
51Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωσης εκπαιδευτικών1.0Σπ. Μπ ουρέλος17/02/98
49Προετοιμασία Εκπαιδευτικού Υλικού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών1.0Σπ. Μπο υρέλος22/01/98
47Σύμβαση με προμηθευτή (Α΄)1.0Χ. Μπακάλμπασης26/11/97
46Σχεδιασμός λογισμικού για την ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά επαναπατρισθέντων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση1.1Γ. Αντωνίου05/11/97
45Σχεδιασμός λογισμικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές Α' γυμνασίου1.1Γ. Αντωνίου05/11/97
44Σχεδιασμός Συστήματος Διοικητικής Υποστήριξης (Α΄)2.2Μ. Βουκελάτος 28/10/97
43Σχεδιασμός λογισμικού για την ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά επαναπατρισθέντων ομογενών από την πρώην Σοβιετική ΕνωσηΓ. Αντωνίου14/10/97
42Σχεδιασμός λογισμικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές Α' Γυμνασίου1.0Γ. Αντωνίου13/10/97
35Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτωνΓ. Αντωνίου10/10/97
34Μελέτη Αναγκών σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας (Α΄)1.2Μ. Βουκελάτος07/10/97
33Σχεδιασμός Λογισμικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση1.0Σ. Συρμακέσσης01/10/97
32Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση1.0Σ. Συρμακέσσης01/10/97
31Σχεδιασμός βασικών δικτυακών υπηρεσιών1.0Σ. Κοντογιάννης26/09/97
29Σχεδιασμός λογισμικού για το μάθημα της Στατιστικής1.0Μ. Βαϊτης24/09/97
28Σχεδιασμός Λογισμικού για το μάθημα της Ιστορίας1.0Μ. Κουτλής20/09/97
26Σύνταξη προδιαγραφών - Προκήρυξη διαγωνισμού Α'1.0Χ. Μπακάλμπασης
25 Αναλυτικό χρονοπρόγραμμα έργου (MS project) 1.0 Μ. Κουτλής 16/09/97
23 Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας. 1 Γ. Αντωνίου 25/08/97
21 Λειτουργικός Σχεδιασμός Βασικών Δικτυακών Υπηρεσιών 0.1 Σ. Κοντογιάννης 06/06/97
20 Σενάριο Αρχ. Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση 1.0 Ελ. Χούσου 14/04/97
19 Σενάριο Αγγλικών 1.0 Ελ. Κονιδάρη 11/04/97
18 Σενάριο Μαθηματικών 1.0 Ελ. Κονιδάρη 11/04/97
17 Σενάρια μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας 0.9 Μ. Κουτλής 09/04/97
16 Σενάριο Φυσικής 1 Ελ. Κονιδάρη 08/04/97
15 Oδηγός και Υλικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών [Π2.1 (α' φάση)] 1.0 Α. Χρονάκη 31/03/97
14 MS Word Template για συγγραφή Αναφορών 1.3 Μ. Κουτλής 28/03/97
13 MS Word Template για συγγραφή Παραδοτέων 1.3 Μ. Κουτλής 28/03/97
12 Π1.3: Αναλυτικός σχεδιασμός πιλοτικής εισαγωγής δικτυακού εκπαιδευτικού λογισμικού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 1.0 Μ. Κουτλής 26/03/97
11 Π1.1: Κωδικοποίηση των συμφωνημένων αρχών και στόχων εισαγωγής υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην ευρύτερη εκπαιδευτική διαδικασία βάση της αξιολόγησης της διεθνούς εμπειρίας 1.0 Μ. Κουτλής 26/03/97
10 Π3.3: Εργονομικός Σχεδιασμός και Προδιαγραφές Eργαστηρίων 1.0 Χ. Μπακάλμπασης 26/03/97
9 Π3.2: Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού (φάση α') 1.0 Κ. Καρανάσιος 26/03/97
8 Π3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός και Λειτουργικές Προδιαγραφές Δικτύου 1.0 K. Καρανάσιος 26/03/97
7 Π1.2: Έρευνα Αγοράς Εκπαιδευτικού Δικτυακού Λογισμικού 1.0 Μ. Κουτλής 14/03/97
6 Π3.3: Εργονομικός σχεδιασμός και προδιαγραφές εργαστηρίων 0.2 Χ. Μπακάλμπασης 09/02/97
5 Π3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός και Λειτουργικές Προδιαγραφές Δικτύου 0.1 Κ. Καρανάσιος 09/02/97
4 Π3.2: Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού (φάση α') 0.2 Θ. Κομνηνός 09/02/97
3 Π1.3: Αναλυτικός σχεδιασμός πιλοτικής εισαγωγής δικτυακού εκπαιδευτικού λογισμικού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 0.2 Χ. Μπούρας 09/02/97
2 Π1.1: Κωδικοποίηση των συμφωνημένων αρχών και στόχων εισαγωγής υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην ευρύτερη εκπαιδευτική διαδικασία βάση της αξιολόγησης της διεθνούς εμπειρίας 0.3 Χ. Μπούρας 09/02/97
1 Π1.2: Έρευνα Αγοράς Εκπαιδευτικού Δικτυακού Λογισμικού 0.9 Μ. Κουτλής 04/02/97