[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]

penelope.gif (13773 bytes)

Α/Α Πρότασης 3
Συντομογραφία ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Σύντομη παρουσίαση του λογισμικού

O "ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ" συνιστά ένα ανοικτό υπολογιστικό περιβάλλον μάθησης που επιτρέπει στους μαθητές να εκφράζουν τις ιδέες τους, να επινοούν και να σχεδιάζουν μοντέλα καταστάσεων και φαινομένων (πραγματικών ή ιδεατών), να διερευνούν τη συμπεριφορά τους και να τα βελτιώνουν. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα ανταλλαγής των μοντέλων ανάμεσα σε μαθητές τόσο σε επίπεδο τοπικού δικτύου όσο και διαδικτύου. Πρόκειται για ένα αντικειμενοστραφές περιβάλλον μοντελοποίησης, που επιτρέπει τη δημιουργία ποιοτικών, ημιποσοτικών και ποσοτικών μοντέλων ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης, οπτικοποίησης και αναπαράστασής τους.

Οι λόγοι της επιλογής σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που υποστηρίζει δραστηριότητες μοντελοποίησης είναι δύο ειδών:

Το περιβάλλον του ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΜΟΝΤΕΛΩΝ αποτελείται από οκτώ βασικές συνιστώσες: το «Χώρο των Προβλημάτων - Καταστάσεων», το «Χώρο Σχεδιασμού-Δοκιμής Μοντέλων», τη συνιστώσα των «Αναπαραστάσεων» που στηρίζει το χώρο «Δοκιμής Μοντέλων», το «Σημειωματάριο», την «Εγκυκλοπαίδεια Μοντέλων», το «Σύστημα Διαχείρισης Αρχείων», το «Σύστημα Βοήθειας» και το «Σύστημα Επικοινωνίας» που υποστηρίζει λειτουργίες μέσω τοπικού δικτύου και διαδικτύου.

Ειδικότητες εκπαιδευτικών και τάξεις που απευθύνεται το λογισμικό

Η νέα έκδοση του ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΜΟΝΤΕΛΩΝ (2.0) θα υποστηρίζει θέματα μελέτης και επιμέρους δραστηριότητες :

Προτείνει περίπου 90 Θέματα Μελέτης, που καλύπτουν πάνω από 100 Διδακτικές ώρες και υποστηρίζει τη διδακτική τους διαχείριση.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΜΟΝΤΕΛΩΝ V. 2.0

 

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Λύκειο

Μαθηματικά

 

 

 

Θέματα Μελέτης: 26

Διδακτικές ώρες: >30

Ε’ Δημοτικού [4 ΔΩ]:

Αναλογίες [2 ΘΕ]

ΣΤ’ Δημοτικού [10 ΔΩ]:

Αναλογίες [2 ΘΕ]

Ποσοστά [2 ΘΕ]

Τόκοι [1 ΘΕ]

Α’ Γυμνασίου [4 ΔΩ]

Αναλογίες [1 ΘΕ],

Κλίμακες [2 ΘΕ]

Β’ Γυμνασίου [10 ΔΩ]

Εξισώσεις [2 ΘΕ]

Συναρτήσεις [3 ΘΕ]

Ψ=αχ [1 ΘΕ]

Ψ=αχ+β [1 ΘΕ]

Ψ=α/χ [1 ΘΕ]

Γ’ Γυμνασίου [10 ΔΩ]

Εξισώσεις α’ βαθμού [1 ΘΕ]

Εξισώσεις β’ βαθμού [2 ΘΕ]

Συναρτήσεις [2 ΘΕ]

Α’ Λυκείου: [10 ΔΩ]

Συναρτήσεις [1 ΘΕ] Εξισώσεις [1 ΘΕ]

Έννοια παραγώγου [1 ΘΕ]

Φυσική

 

Θέματα Μελέτης: 23

Διδακτικές ώρες: >30

Ε’ Δημοτικού [7ΔΩ]:

1. Μορφές –Μετατροπές Ενέργειας, [2ΘΜ]

2. Έργο, Μηχανική Ενέργεια, [2ΘΜ]

3. Υδροδυναμικά φαινόμενα-Παροχή νερού [1ΘΜ]

Γ’ Γυμνασίου:

Μηχανική: [5ΘΜ]

Νόμοι Κίνησης

Θεμελιώδης Νόμος Μηχανικής

Α’ Λυκείου: [15 ΔΩ]:

1. Κινηματική [4ΘΜ]

2. Δυναμική [3ΘΜ]

3. Μηχανική Ενέργεια [3ΘΜ]

4. Μετατροπές Ενέργειας [3ΘΜ]

Βιολογία

Θέματα Μελέτης: 12

Διδακτικές ώρες: >18

Ε’ Δημοτικού: [2ΔΩ]

Φωτοσύνθεση [1ΘΜ]

Α’ & Γ’ Γυμνασίου: [12ΔΩ]

Κύτταρα [2ΘΜ]

Κληρονομικότητα[3Θ] Φωτοσύνθεση [4ΘΜ]

Β’ Λυκείου: [4ΔΩ]

Φωτοσύνθεση [2ΘΜ]

Χημεία

Θέματα Μελέτης: 4

Διδακτικές ώρες: >5

 

Γ’ Γυμνασίου:

Οξέα, Βάσεις, Άλατα [2ΘΜ]

Α’ Λυκείου: [3ΔΩ]

Οξέα, Οξείδια, Βάσεις, Άλατα [2ΘΜ]

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Θέματα Μελέτης: 7

Διδακτικές ώρες: >10

Ε’ Δημοτικού: [4ΔΩ]

Διαχείριση Φυσικού Πόρου [2ΘΜ]

Γ’ Γυμνασίου: [3ΔΩ]

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

[2ΘΜ]

Α’ Λυκείου: [4ΔΩ]

Βιολογική Ισορροπία σε Οικοσύστημα

[3ΘΜ]

Πληροφορική

(Κανόνες Λογικής, Άλγεβρα Βοole)

Θέματα Μελέτης: 6

Διδακτικές ώρες: >15

  Γ’ Γυμνασίου:

Βάσεις Δεδομένων [1ΘΜ]

Διαδικασίες με συνθήκη[2ΘΜ]

Α’ Λυκείου:

Άλγεβρα Boole[1ΘΜ]

Εντολές ελέγχου και επανάληψης[2ΘΜ]

Οικιακή Οικονομία

Θέματα Μελέτης: 4

Διδακτικές ώρες: >7

  B’ Γυμνασίου:

Λήψη Αποφάσεων [4ΘΜ]

 

 

Δια-θεματικές δραστηριότητες

Θέματα Μελέτης: 4

Διδακτικές ώρες: >5

Φυσική- Βιολογία - Μαθηματικά Φυσική-Μαθηματικά,

Πληροφορική-Οικιακή Οικονομία- Αγωγή Υγείας

Βιολογία - Περιβαλλοντική - Χημεία - Μαθηματικά - Φυσική

Συνεργατικές δραστηριότητες

Θέματα Μελέτης: 4

Διδακτικές ώρες: >5

Ε’ Δημοτικού:

Διαχείριση υδάτινων πόρων [1ΘΜ]

Γ’ Γυμνασίου:

Διαχείριση ενεργειακών πόρων

Διαχείριση υδάτινων πόρων

[2ΘΜ]

Α’ Λυκείου:

Διαχείριση ενεργειακών πόρων

Διαχείριση υδάτινων πόρων

[1ΘΜ]

 

Επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι

Οι κύριοι διδακτικοί - γνωστικοί στόχοι του "ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΜΟΝΤΕΛΩΝ" είναι οι μαθητές:

Πίσω στην Κορφή


Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου
στη διεύθυνση Penelope.Secretariat@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: May 09, 2000.