[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]

penelope.gif (13773 bytes)

ΑΡΧΕΙΟ

Η σελίδα αυτή περιέχει συνδέσμους σε έγγραφα του έργου καθώς και σε άλλο σχετικό υλικό.


Έγγραφα

Περιοδικό δελτίο παρακολούθησης

Το δελτίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται από τον ανάδοχο φορέα κάθε ένωσης που συμμετέχει στη φάση υλοποίησης και να
αποστέλεται στο ΙΤΥ το αργότερο 20 ημέρες από τη λήξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται.

Ημερομηνία: 3 Οκτωβρίου 2000
Μορφή: .doc (MS Word 7.0 format for download)

Υλικό και προδιαγραφές για το λογισμικό και το συνοδευτικό υλικό

Τα έγγραφα που ακολουθούν αποτελούν πρότυπα για το τελικό προϊόν (λογισμικό και συνοδευτικό υλικό).

Πρότυπο εγγράφων για παραδοτέα προς το έργο

Το έγγραφο αυτό αποτελεί πρότυπο για τα παραδοτέα του έργου.

Ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου 2000
Μορφή:     .dot (MS Word 97 document template format)

Κατευθυντήριες οδηγίες για εργονομία σε γραφικά περιβάλλοντα διασύνδεσης χρήστη

Σκοπός αυτού του κείμενου είναι να βοηθήσει στη σχεδίαση γραφικού περιβάλλοντος διασύνδεσης χρήστη για τα λογισμικά που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου «Πηνελόπη», έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι χρήστες στην πλοήγηση και χρήση του λογισμικού αυτού. Η έμφαση λοιπόν αυτού του εντύπου βρίσκεται στην εργονομία –και όχι στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο- του λογισμικού.

Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Σχολικών Πληροφοριών

Η μεγάλη ανάπτυξη συστημάτων εκπαιδευτικής τεχνολογίας κατά την τελευταία πενταετία και η εφαρμογή τους στο ελληνικό σχολείο με διάφορες μορφές, δημιούργησε νέες ανάγκες που εστιάζονται στην εύρυθμη συνεργασία των ποικίλλων εφαρμογών λογισμικού (βάσεις δεδομένων, multimedia, virtual reality, ειδικές εργαστηριακές εφαρμογές, εφαρμογές επικοινωνίας) στο περιβάλλον της καθημερινής σχολικής ζωής. Οι ανάγκες αυτές ξεφεύγουν από τα όρια του σχεδιασμού και της ανάπτυξης κάθε εφαρμογής ξεχωριστά -εργασίες που διεκπεραιώνονται από τους αντίστοιχους παραγωγούς λογισμικού-, και εμφανίζονται όταν μελετώνται όλες οι εφαρμογές μαζί, ως τμήματα ευρύτερου συνόλου συστημάτων λογισμικού, που λειτουργούν από τους ίδιους χρήστες στα πλαίσια της ίδιας σχολικής μονάδας.. Για να είναι δυνατή η σωστή διαχείριση των πληροφοριών που σχετίζονται τόσο με αυτές τις οντότητες όσο και με ένα κοινά διαμοιραζόμενο σύνολο συσχετισμών τους, πρέπει να ισχύουν ορισμένες αρχές, ο σεβασμός των οποίων θα διασφαλίζει την ορθή και βέλτιστη λειτουργία όλων των εφαρμογών.

Κατά την συνάντηση του έργου ΠΗΝΕΛΟΠΗ στις 21/2/00 προέκυψαν ορισμένες αλλαγές που καταγράφονται στο Παράρτημα Σχεδιασμού Συστήματος Σχολικών Πληροφοριών.

Οδηγός Υποβολής Τεχνικού Παραρτήματος για Χρηματοδότηση Επέκτασης Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Το κείμενο αυτό αποτελεί τον οδηγό υποβολής τεχνικού παραρτήματος για χρηματοδότηση επέκτασης προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού, εξ’ αυτών που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Το παρόν κείμενο περιέχει γενικές πληροφορίες για την αξιολόγηση των τεχνικών παραρτημάτων που υποβάλλονται και περιέχει τους γενικούς όρους της σύμβασης καθώς και τον οδηγό σύνταξης του τεχνικού παραρτήματός της.

Οδηγός Υποβολής Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού για Επέκταση

Το κείμενο αυτό αποτελεί τον αναλυτικό οδηγό εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού για επέκταση, περιέχει δε περιγραφή των παιδαγωγικών και τεχνικών προδιαγραφών του προς επέκταση λογισμικού και των στοιχείων που πρέπει να το συνοδεύουν ώστε να είναι δυνατή ή ένταξη του στο δημιουργούμενο Μητρώο Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Περιέχει επίσης τα έντυπα σύντομης περιγραφής λογισμικού και ενδεικτικών επεκτάσεων για τα προϊόντα που υποβάλλονται για ένταξη στο Μητρώο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το έργο "Ε23" - "Πηνελόπη" όπως αυτή στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Πίσω στην ΚορφήΣύνδεσμοι σε σχετικό με το έργο ΠΗΝΕΛΟΠΗ υλικό

Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και Προγράμματα Σπουδών από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Πίσω στην Κορφή

Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου
στη διεύθυνση Penelope.Secretariat@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: November 22, 2000.