Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

Περιληπτική Προκήρυξη Θέματα Διαγωνισμού 1 Έγγραφα στοιχεία FAQ list

 

Home
Up

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νo 1

Απαντήσεις σε Ερωτήσεις που τέθηκαν (FAQ list) για το διαγωνισμό Νο 1


Ερωτήσεις / Απαντήσεις προς Υποψήφιους Αναδόχους του Διαγωνισμού Νο 1 του έργου Ε24 – «Κίρκη»

(1) Ερώτηση: Ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει σχέδιο σύμβασης ή είναι υποχρεωμένος να δεχθεί τελικά το σχέδιο σύμβασης που θα προταθεί από το ΙΤΥ, διαφορετικά κινδυνεύει να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του;

Απάντηση: Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την Προσφορά και προτεινόμενα σχέδια συμβάσεων, που όμως δεν είναι δεσμευτικά για το ΙΤΥ (βλ. Οδηγό Υποβολής Προσφορών, Μέρος ΙΙ, §1.10 ii). Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ο πρώτος στην τελική κατάταξη υποψήφιος καλείται από το ΙΤΥ σε διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση της σύμβασης εκτέλεσης του κάθε έργου (βλ. Οδηγό Υποβολής Προσφορών, Μέρος ΙΙ, §1.15 i). Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν ευοδωθούν λόγω διαφωνίας σε θέματα που αναφέρονται ρητά στην προσφορά του, ο Ανάδοχος ΔΕΝ κηρύσσεται έκπτωτος και ΔΕΝ καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή το ΙΤΥ μπορεί κατά την ελεύθερη κρίση του να προχωρήσει σε πρόσκληση διαπραγμάτευσης με τον δεύτερο στην τελική κατάταξη υποψήφιο κ.ο.κ. (βλ. Οδηγό Υποβολής Προσφορών, Μέρος ΙΙ, §1.15 h)

(2) Ερώτηση: Σε ποια πλατφόρμα πρέπει να «τρέχει» το εξελληνισμένο λογισμικό;

Απάντηση: Το εξελληνισμένο λογισμικό πρέπει να «τρέχει» στην πλατφόρμα των σχολικών εργαστηρίων, οι προδιαγραφές των οποίων δίνονται στο Παράρτημα Ε του Οδηγού Υποβολής Προσφορών.

(3) Ερώτηση: Αν κάποιο προϊόν από αυτά που αναφέρονται ονομαστικά στην προκήρυξη δεν «τρέχει» στην τρέχουσα μη εξελληνισμένη έκδοσή του στην πλατφόρμα των σχολικών εργαστηρίων όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ε, τι επιλογές έχει ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος;

Απάντηση: Αναφέρουμε μερικές από τις επιλογές που έχει ο υποψήφιος:

α) Να διερευνήσει τη δυνατότητα μεταφοράς / προσαρμογής του στην πλατφόρμα των σχολικών εργαστηρίων (από τεχνικής άποψης), και αν είναι εφικτή η αλλαγή πλατφόρμας:

είτε να εξασφαλίσει τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα για τη μεταφορά του προς προσαρμογή λογισμικού στην πλατφόρμα των σχολικών εργαστηρίων καθώς και τη δυνατότητα της ένωσης να μεταφέρει / προσαρμόσει το λογισμικό στην πλατφόρμα αυτή. Σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος υποβάλλει προσφορά για το προϊόν, περιλαμβάνοντας την παραπάνω αλλαγή πλατφόρμας στην τεχνική και οικονομική προσφορά (βλ. Οδηγό Υποβολής Προσφορών, Παράρτημα Ε, §1.3)

είτε να εξασφαλίσει ότι η κατασκευάστρια εταιρία θα μεταφέρει το αρχικό λογισμικό στην πλατφόρμα των σχολικών εργαστηρίων εντός χρονικού διαστήματος που να επιτρέπει την προσαρμογή του προϊόντος στο πλαίσιο της Κίρκης. Σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος υποβάλλει προσφορά για εξελληνισμό του λογισμικού που «τρέχει» στην πλατφόρμα των σχολικών εργαστηρίων, περιλαμβάνοντας την παραπάνω αλλαγή πλατφόρμας και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της στην τεχνική και οικονομική προσφορά του (βλ. Οδηγό Υποβολής Προσφορών, Παράρτημα Ε, σχετικά με τον εξοπλισμό των σχολικών εργαστηρίων).

β) Να προτείνει ισοδύναμο προϊόν, σύμφωνα και με τους γενικότερους όρους του Οδηγού Υποβολής Προσφορών, που να «τρέχει» στην πλατφόρμα των σχολικών εργαστηρίων.

(4) Ερώτηση: Το κόστος για την μεταφορά / προσαρμογή του λογισμικού στην πλατφόρμα των σχολικών εργαστηρίων μπορεί να περιληφθεί στον προϋπολογισμό του έργου και στην οικονομική προσφορά;

Απάντηση: Ναι. Μπορεί να περιληφθεί και είναι επιλέξιμη δαπάνη.

(5) Ερώτηση: Στην περίπτωση που το προτεινόμενο λογισμικό είναι cross-platform, δηλαδή «τρέχει» σε περισσότερες από μία πλατφόρμες που είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές των σχολικών εργαστηρίων όπως περιγράφονται στο Παράστημα Ε του Οδηγού Υποβολής Προσφορών (πχ. Windows 9.x και Macintosh), και η διαδικασία προσαρμογής του λογισμικού για αυτές απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση, για ποια πλατφόρμα καλείται ο υποψήφιος να υποβάλλει προσφορά για μεταφορά / προσαρμογή του λογισμικού αυτού;

Απάντηση: Η πλατφόρμα των σχολικών εργαστηρίων που έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα από το διαγωνισμό της Α’ φάσης του Οδυσσέα είναι αυτή που περιγράφεται στο Παράρτημα Ε (MS-Windows 95). O υποψήφιος καλείται να υποβάλλει προσφορά για εκείνη την έκδοση του λογισμικού που «τρέχει» τουλάχιστον σε αυτή την πλατφόρμα. Όμως, επειδή οι διαγωνισμοί που αφορούν τον εξοπλισμό των υπολοίπων σχολικών εργαστηρίων της ενέργειας ΟΔΥΣΣΕΙΑ βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν είναι γνωστή προς το παρόν η πλατφόρμα των σχολικών εργαστηρίων που θα εγκατασταθούν στο άμεσο μέλλον, ενθαρρύνονται οι υποψήφιοι να περιλάβουν στην προσφορά τους και μία επιπλέον πρόταση για τις πλατφόρμες που «τρέχει» το αρχικό cross-platform λογισμικό και είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές των σχολικών εργαστηρίων. Δηλαδή, αν το cross-platform λογισμικό «τρέχει» σε Windows και Macinstosh, η προσφορά του υποψηφίου θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε πρόταση για την έκδοση του λογισμικού για πλατφόρμα Windows και δυνητικά μία επιπλέον πρόταση για την έκδοση του λογισμικού και για τις δύο πλατφόρμες μαζί (Windows και Macintosh). Σε αυτή την περίπτωση το ΙΤΥ ΔΕΝ δεσμεύεται για την κατακύρωση της επιπλέον πρότασης.

(6) Ερώτηση: Στην περίπτωση που το προτεινόμενο λογισμικό είναι cross-platform και «τρέχει» σε περισσότερες από μία πλατφόρμες που είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές των σχολικών εργαστηρίων όπως περιγράφονται στο Παράστημα Ε (Windows 9.x ή αντίστοιχες πχ Macintosh) και ο υποψήφιος υποβάλλει επιπλέον και πρόταση για αυτές, συνιστά αυτό εναλλακτική τεχνική προσφορά;

Απάντηση: Όχι. Δεν συνιστά εναλλακτική τεχνική προσφορά και είναι αποδεκτό στο πλαίσιο του διαγωνισμού Νο 1 του έργου Ε24-Κίρκη.

(7) Ερώτηση: Στον Οδηγό Υποβολής Προσφορών αναφέρεται ότι η τιμή του Λ που καθορίζει την πλέον συμφέρουσα προσφορά προκύπτει από τον τύπο: Λ= (Τεχνική Αξιολόγηση*0,75 + Οικονομική αξιολόγηση*0,25)* Ισοδυναμία Προτεινόμενου προϊόντος,

Ποιος είναι ο συνολικός μαθηματικός τύπος που υπολογίζει το Λ και περιλαμβάνει τα μεγέθη Α, Β, Γ, Δ και Ι όπως ορίζονται στο κεφάλαιο περί κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών;

Απάντηση: Όπως ορίζεται και στον Οδηγό Υποβολής Προσφορών (βλ. Μέρος ΙΙΙ), πλέον συμφέρουσα προσφορά θα είναι εκείνη που θα παρουσιάζει το μεγαλύτερο Λ, όπου το Λ υπολογίζεται για κάθε Προσφορά από τον ακόλουθο τύπο:

Λ = ( Α * 0,2 + Β*0,35 + Γ*0,2 + Δ*0,25 ) * Ι

        όπου,

  • Α = Βαθμολογία Πρότασης στην Ομάδα κριτηρίων Α (Ικανότητα Εκτέλεσης του έργου).
  • Β = Βαθμολογία Πρότασης στην Ομάδα κριτηρίων Β (Προτεινόμενη Μεταφορά / Προσαρμογή Λογισμικού στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα)
  • Γ = Βαθμολογία Πρότασης στην Ομάδα κριτηρίων Γ (Προτεινόμενο σχήμα εκχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων)
  • Δ = Βαθμολογία Πρότασης στην Ομάδα κριτηρίων Δ (Αξιολόγηση Οικονομικών Στοιχείων)
  • Ι = Βαθμολογία Πρότασης στην Ομάδα κριτηρίων Ι (Ισοδυναμία του προτεινόμενου προϊόντος σε σχέση με προϊόν που αναφέρεται ονομαστικά στην προκήρυξη).

Κάθε ένα από τα Α, Β, Γ, Δ και Ι υπολογίζονται από το άθροισμα της βαθμολογίας των κριτηρίων αξιολόγησης της συγκεκριμένης Ομάδας κριτηρίων (πχ. για την Ομάδα Κριτηρίων Α το άθροισμα των Αi ) όπως αυτά αναλύονται στη συνέχεια, επί τους αντίστοιχους ποσοστιαίους συντελεστές βαρύτητας (σi) (σταθμισμένη βαθμολογία όπου ισχύει a σi= 100 για κάθε ομάδα κριτηρίων)

(8) Ερώτηση: Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στους γενικούς όρους του Οδηγού Υποβολής Προσφορών, σελ. 22, παράγραφος c.2 (“Πιστοποιητικό ότι δεν καταδικάστηκε για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του, με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, ή ότι έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα»), από ποια αρχή εκδίδεται; Μπορεί να αντικατασταθεί από σχετική υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου που υποβάλλει την προσφορά;

Απάντηση: Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η έκδοση ενός δικαιολογητικού / πιστοποιητικού ή εγγράφου, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με ένορκη δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην §1.7 ii a του Μέρους ΙΙ, του Οδηγού Υποβολής Προσφορών.

(9) Ερώτηση: Τι ποσοστό του προϋπολογισμού του κάθε έργου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη και τι από τους ιδιωτικούς φορείς;

Απάντηση: Το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς στο οποίο θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις βάσει της προσφοράς και της αξιολόγησης αντιστοιχεί στο ποσό της δημόσιας δαπάνης για το έργο. (βλ. Οδηγό Υποβολής Προσφορών, Παράρτημα Α, § 5.4).

(10) Ερώτηση: Η επικοινωνία με τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του αρχικού προϊόντος είναι ευθύνη του Αναδόχου; Αν ναι, πρέπει να γίνει πριν την κατάθεση της πρότασης;

Απάντηση: Ναι. Η επικοινωνία με τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων είναι ευθύνη του Αναδόχου και πρέπει να έχει γίνει πριν από την κατάθεση της πρότασης.

Μάλιστα στα δικαιολογητικά συμμετοχής του Υποψηφίου Αναδόχου στον διαγωνισμό περιλαμβάνονται:

α) Δήλωση ότι ο Υποψήφιος ή ένας εξ αυτών σε περίπτωση ένωσης έχει εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εξουσίες και συγγενικά δικαιώματα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην Προσφορά του και σύμφωνα με τα «κατ’ ελάχιστον» ζητούμενα από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως αυτά προσδιορίζονται στους γενικούς όρους των συμβάσεων τη παρούσας προκήρυξης (Παράρτημα Δ).

(βλ. Οδηγό Υποβολής Προσφορών, Μέρος ΙΙ, § 1.7 ii b 4)

β) Κατά περίπτωση, επιβεβαίωση (επίσημη επιστολή) του αρχικού δικαιούχου της πνευματικής ιδιοκτησίας του προϊόντος ότι έχει λάβει γνώση του παρόντος διαγωνισμού και ότι ο ανάδοχος έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και εξουσίες για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό Νο 1 για το θέμα <#θέματος> και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του ελληνικού δημοσίου στο πλαίσιο του έργου Ε24 – «Κίρκη».

(βλ. Οδηγό Υποβολής Προσφορών, Μέρος ΙΙ, § 1.8 ii d 6)

Εφιστούμε την προσοχή σας, ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αναγράφουν ρητά το κείμενο ως έχει στις πιο πάνω παραγράφους του Οδηγού Υποβολής Προσφορών, αντίστοιχα.

(11) Ερώτηση: Το ποσό για την απόκτηση των απαιτούμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων για την εκτέλεση του έργου περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου και στην οικονομική προσφορά;

Απάντηση: Ναι, περιλαμβάνεται και είναι επιλέξιμη δαπάνη.

(βλ. Οδηγό Υποβολής Προσφορών, Παράρτημα Α, §5.3 καθώς και τα σχετικά παραδείγματα οικονομικών προσφορών στο Παράρτημα Δ)

(12) Ερώτηση: Το ΙΤΥ μπορεί να συμμετέχει στην εκτέλεση των έργων εξελληνισμού;

Απάντηση: Το ΙΤΥ είναι φορέας εκτέλεσης του σύνθετου έργου Ε24-Κίρκη και αναθέτουσα αρχή ως προς τον παρόντα διαγωνισμό. ΔΕΝ συμμετέχει στην εκτέλεση των τελικών έργων εξελληνισμού παρά μόνο στην παρακολούθηση της καλής τους εκτέλεσης, την παραλαβή και την αξιολόγησή τους.

(13) Ερώτηση: Ποιος θα αναλάβει την δημιουργία αντιγράφων του εξελληνισμένου λογισμικού;

Απάντηση: Η δημιουργία αντιγράφων του εξελληνισμένου λογισμικού αποτελεί τμήμα του έργου που θα αναλάβει ο Ανάδοχος (βλ. Οδηγό Υποβολής Προσφορών, Παράρτημα Α, §5.3 και 5.4).

(14) Ερώτηση: Σε τι αναφέρεται το «κόστος παράδοσης του εξελληνισμένου λογισμικού»;

Απάντηση: Αναφέρεται στο κόστος για την αποστολή των αντιγράφων του λογισμικού και του συνοδευτικού υλικού στα σχολικά εργαστήρια σε πρώτη φάση (βλ. Οδηγό Υποβολής Προσφορών, Μέρος ΙΙ, §1.3 ii , 23 και 24).

(15) Ερώτηση: Μπορεί ο ξένος οίκος που κατέχει την πνευματική ιδιοκτησία του αρχικού προϊόντος να διαπραγματευτεί με περισσότερους από έναν υποψηφίους αναδόχους και η τελική εκχώρηση των απαιτούμενων δικαιωμάτων να γίνει σε εκείνον που θα ανακηρυχθεί νικητής του διαγωνισμού για το συγκεκριμένο θέμα;

Απάντηση: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση οι προτάσεις των υποψηφίων θα αναφέρουν και να πιστοποιούν με σχετικά δικαιολογητικά ότι έχουν εξασφαλίσει τα απαιτούμενα δικαιώματα υπό την αίρεση ότι θα αναλάβουν το έργο (βλ. Οδηγό Υποβολής Προσφορών, Μέρος ΙΙ, §1.7 ii b 4 και §1.8 ii d 6).

(16) Ερώτηση: Στην περίπτωση που ο αρχικός δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του προϊόντος είναι μέλος της ένωσης, απαιτείται η υποβολή της Δήλωσης που αναφέρεται στην §1.7 b 4 του Μέρους ΙΙ του Οδηγού Υποβολής Προσφορών;

Απάντηση: Ναι, και σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η υποβολή της Δήλωσης που αναφέρεται στην §1.7 b 4 του Μέρους ΙΙ του Οδηγού Υποβολής Προσφορών.


Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002