Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

Περιληπτική Προκήρυξη Θέματα Διαγωνισμού 1 Έγγραφα στοιχεία FAQ list

 

Home
Up

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νo 1

 Περιληπτική Προκήρυξη Διαγωνισμού Νο 1


Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού Νο 1 - Οδηγός Υποβολής Προσφορών

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ι.Τ.Υ.)

Αρ. Αναφοράς/πρωτοκόλλου   : 11 Ημερομηνία   : 15.2.99

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού No.1 για το έργο Ε24 «Κίρκη» -  Προσαρμογή Διεθνούς Εκπαιδευτικού Λογισμικού στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα” της Ενέργειας “Οδύσσεια” του ΕΠΕΑΕΚ / Β’ ΚΠΣ.

 1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής : Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ), που ενεργεί με εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

  1. Κολοκοτρώνη 3, Πάτρα, ΤΚ 262 21, Ελλάδα, τηλ.+3061 625148, 220112, Fax +3061- 221826,

  2. Γ. Παπανδρέου 70, 157 73 Ζωγράφος, Αθήνα, Ελλάδα, τηλ. +301-7484793, Fax +301-7796455,

 2. Το έργο ανήκει στην Κατηγορία 7 "Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες" του παραρτήματος 1Α της Οδηγίας και με αριθμό αναφοράς 84 της κοινής ονοματολογίας CPC των Ηνωμένων Εθνών και ανατίθενται σύμφωνα με τους τίτλους ΙΙΙ και ΙV της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ/18-6-92 και ΠΔ 346|12-10-98].

  Συνοπτικά το έργο Ε24 – «Κίρκη» αφορά στη μεταφορά και προσαρμογή στις ανάγκες της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού της διεθνούς αγοράς, για χρήση σε σχολεία, σε συνθήκες ομαδικής εργασίας στην τάξη και με επιβλέποντα καθηγητή.

  Η προκήρυξη αυτή αφορά τον πρώτο κατά σειρά διαγωνισμό στο πλαίσιο του έργου για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έργο. Ο διαγωνισμός Νο 1 θα διεξαχθεί σε μία φάση, με στόχο οι συμβάσεις να υπογραφούν στο διάστημα Απριλίου-Μαΐου 1999.

  Το έργο απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αναδόχων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα, τουλάχιστον τα 2 τελευταία χρόνια με την παροχή σχετικών με το έργο υπηρεσιών.

 3. Τόπος Παροχής της Υπηρεσίας: η έδρα του Αναδόχου του έργου.

 4. α) Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών δεν επιφυλάσσεται σε μία συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.

  β) Άνευ αντικειμένου λόγω του 4α).

  γ) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για το έργο.

 5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν Προσφορές για ένα ή περισσότερα από τα θέματα που αναφέρονται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού και σύμφωνα με τις ειδικότερες και ακριβείς οδηγίες σε αυτά.

 6. Εναλλακτικές Προσφορές: Γίνονται δεκτές μόνο εναλλακτικές «Οικονομικές Προσφορές» όπως περιγράφονται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν συνιστά και δεν πρόκειται για αντιπροσφορά. Απαγορεύονται Συνολικές εναλλακτικές προσφορές.

 7. Η διάρκεια των συμβάσεων είναι δυνατόν να είναι από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι την 31/12/2000.

 8. α) Υπηρεσία από την οποία θα διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού: ΙΤΥ,

   1. Ρήγα Φεραίου 61, 26221 Πάτρα, τηλ.+3061-225073, 220112, fax +3061-222086, «Οικονομική Διαχείριση Έργου Ε24 - Κίρκη» και,

   2. Γ. Παπανδρέου 70, 157 73 Ζωγράφος τηλ. +301-7484793 Fax +301- 7796455, «Γραμματεία Έργου Ε24 - Κίρκη».

 • Τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα διατίθενται στα ελληνικά.

 • Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται γραπτά στην παραπάνω διεύθυνση Πάτρας ή με e-mail στη διεύθυνση gramkirki@cti.gr

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού και από το web site :

Οδηγοί Υποβολής προσφορών\E24Kirki_OdigosNo1 v1.5.zip

β) Προθεσμία υποβολής αιτήσεως για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού: 6 ημέρες πριν την Ημερομηνία Λήξης Παραλαβής Προσφορών του διαγωνισμού

γ) Απαιτείται καταβολή αντιτίμου 20.000 δρχ. για την προμήθεια των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού.

 1. α) Ημερομηνία Λήξης Παραλαβής των Προσφορών: 29/3/99 και ώρα: 16:00.

  β) Διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν οι Προσφορές: ΙΤΥ, Γ. Παπανδρέου 70, 157 73 Ζωγράφος, υπόψη «Γραμματεία Έργου Ε24 - Κίρκη» 4ος όροφος.

 2. α) Πρόσωπα που θα παραστούν στην αποσφράγιση των Προσφορών:

  Η Επιτροπή Παραλαβής Προσφορών που θα ορισθεί από τον αναθέτοντα και ένας εκπρόσωπος που θα ορισθεί και θα εξουσιοδοτηθεί από τον κάθε υποψήφιο με σχετική επιστολή που θα συνοδεύει την Προσφορά του.

  β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης: 30/3/99 και ώρα 12:00 μεσημέρι στα γραφεία Αθήνας του ΙΤΥ, Γ. Παπανδρέου 70, 157 73 Ζωγράφος.

 3. Πληροφορίες σχετικά με εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού.

 4. Βασικός τρόπος χρηματοδότησης: Από το ΕΠΕΑΕΚ με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους

 5. Όροι που πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστον ο υποψήφιοι: Προσδιορίζονται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού.

 6. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την Προσφορά του: μέχρι 30/12/1999.

 7. Κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση των Προσφορών: Αναφέρονται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού.

 8. Λοιπά Πληροφοριακά στοιχεία:

  1. Το έργο Ε24 “Κίρκη” εντάσσεται στη δράση "Έργα Ανάπτυξης και προσαρμογής Εκπαιδευτικού Λογισμικού" της ενέργειας "ΟΔΥΣΣΕΙΑ: Αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην Β’θμια Εκπαίδευση - του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.) και το οποίο αποτελεί τομεακό πρόγραμμα στο Β'ΚΠΣ της Ελλάδας.

  2. Στο διαγωνισμό Νο 1 προκηρύσσονται για μεταφορά/προσαρμογή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 16 θέματα που αναφέρονται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού.

  3. Το ύψος του παρόντος Διαγωνισμού Νο 1 του σύνθετου έργου Ε24 – «Κίρκη» είναι υποσύνολο του ποσού των 1.713.435 χιλ. δρχ., το οποίο είναι το συνολικό ύψος όλων των διαγωνισμών (αναμένονται τέσσερις) της Κίρκης και αφορά περίπου 50 έργα. Το ύψος των Οικονομικών Προσφορών μπορεί να διαφέρει από έργο σε έργο και με ανώτατο όριο το προαναφερθέν ποσό.

  4. Γλώσσα στην οποία θα συνταχθούν οι Προσφορές: Ελληνική

 9. Έχουν δημοσιευτεί στην Ε.Ε.Ε.Κ :

  1. συνολική ενδεικτική προκαταρκτική ανακοίνωση διαγωνισμών για την Οδύσσεια αρ. πρωτ. 603/12.6.98, ημερομηνία δημοσίευσης 20.6.98, όπου αναφερόταν το έργο Ε24 -«Κίρκη»,

  2. και προκαταρκτική ενημέρωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου αρ. πρωτ. 25/11.8.98, ημερομηνία δημοσίευσης 17.9.98.

 10. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ : 16/2/1999

 11. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Ε.Ε.Ε.Κ : 17/2/1999

 12. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν καλύπτονται από τη συμφωνία GATT.

 

Ο Διευθυντής του ΙΤΥ

 

Καθ. Παύλος Σπυράκης


Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002