Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

Πρόσκληση Διαγωνισμός Νο1 Διαγωνισμός Νο2 Διαγωνισμός Νο3

 

Home
Up
FAQ list


Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (I.T.Y.)

Προκαταρκτική Ενημέρωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εντασσόμενη στις προπαρασκευαστικές ενέργειες του έργου

Ε24 - “ΚΙΡΚΗ” : Προσαρμογή Διεθνούς Εκπαιδευτικού Λογισμικού στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα”

της Ενέργειας "Οδύσσεια" του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. στο Β’ ΚΠΣ της Ελλάδας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ), Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δυνάμει της ΚΑ/6972/6.8.98 σύμβασης μεταξύ ΥπΕΠΘ και ΙΤΥ και με βάση την απόφαση αρ. 25/11.8.98 του Διευθυντή του, προκειμένου να προβεί σε προσδιορισμό προϊόντων διεθνούς εκπαιδευτικού λογισμικού για προσαρμογή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προτείνοντας καταξιωμένα προϊόντα της διεθνούς αγοράς προς αξιολόγηση. Η πρόσκληση εντάσσεται στις προπαρασκευαστικές ενέργειες του έργου Ε24 - “ΚΙΡΚΗ” : Προσαρμογή Διεθνούς Εκπαιδευτικού Λογισμικού στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, στο πλαίσιο της Ενέργειας 1.1.β (Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ).

Συνοπτική περιγραφή του έργου

Το έργο Ε24 - “Κίρκη” στοχεύει στην “ελληνοποίηση” (δηλαδή την προσαρμογή στις ανάγκες της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), ενός μεγάλου αριθμού (αρκετές δεκάδες) προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού της διεθνούς αγοράς για χρήση σε σχολεία, σε συνθήκες ομαδικής εργασίας στην τάξη και με επιβλέποντα καθηγητή. Ο προσδιορισμός των προς μεταφορά προϊόντων θα γίνεται μετά από σχετική αξιολόγηση λαμβάνοντας υπ’ όψη την προσφορά (τα διατιθέμενα δηλαδή προϊόντα), τις ανάγκες και προτεραιότητες του ΥπΕΠΘ και τη συμπληρωματικότητα με τα προϊόντα λογισμικού που παράγονται από άλλα έργα και δραστηριότητες (έργα Ε11 - “Οδυσσέας”, Ε21 - “Σειρήνες”, Ε22 - “Ναυσικά”, κ.α., βλέπε http://odysseia.cti.gr). Τα έργα της ελληνοποίησης θα ανατίθενται σε κατάλληλους φορείς ύστερα από διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν. Τυπικά οι ανάδοχοι αναμένεται ότι θα είναι ένωση φορέων που θα περιλαμβάνει τον κατέχοντα τα αναγκαία πνευματικά δικαιώματα, καθώς και οργανισμούς κατάλληλους για μετάφραση κειμένων, προσαρμογή digital assets, γνώση του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλπ. Το ΥπΕΠΘ ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα χρήσης στα σχολεία, ενώ το δικαίωμα άλλης χρήσης θα παραμείνει προς εμπορική εκμετάλλευση στους αναδόχους. Για το λόγο αυτό στο έργο προβλέπεται και συμμετοχή στο κόστος από τον ανάδοχο.

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου : 2.463.160 χιλ. δρχ. (Δημόσια Δαπάνη επιλέξιμη στο ταμείο ΕΚΤ: 1.931.935 χιλ. δρχ., Ιδιωτική συμμετοχή: 531.225 χιλ. δρχ.)

Στόχοι της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

α) Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με την πρόθεση του ΥπΕΠΘ να συγχρηματοδοτήσει έργα ελληνοποίησης και γενικότερης προσαρμογής εκπαιδευτικού λογισμικού για την ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

β) Η δημιουργία μόνιμου ανοιχτού καναλιού μέσω του οποίου θα προτείνονται από τους ενδιαφερόμενους φορείς συγκεκριμένα προϊόντα της διεθνούς αγοράς προς αξιολόγηση

γ) Η συγκέντρωση δειγμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού της διεθνούς αγοράς, αξιολογήσεων αυτών ή/και αναφορών σε μελέτες αξιολόγησής τους από διεθνείς οργανισμούς.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν στον προσδιορισμό μιας ομάδας υποψηφίων προϊόντων προς “ελληνοποίηση” στο πλαίσιο του έργου Ε24 - “ΚΙΡΚΗ” και γενικότερα της Οδύσσειας και της προσπάθειας του ΥπΕΠΘ για την αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Διαδικασία Συμμετοχής

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς της διεθνούς αγοράς που α) είναι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού για χρήση σε σχολεία ή β) έχουν συνεργασία / υπάρχοντα συμβόλαια με κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού ή γ) μπορούν να προτείνουν πετυχημένα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού της διεθνούς αγοράς για “ελληνοποίηση”. Τέτοιοι φορείς θα μπορούσαν να είναι Πανεπιστήμια, εκδοτικοί οίκοι, εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού, που γνωρίζουν ή/και τους ενδιαφέρει η προσαρμογή προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού της διεθνούς αγοράς για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προτείνουν καταξιωμένα προϊόντα της διεθνούς αγοράς προς αξιολόγηση. Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Σύντομη περιγραφή του προτεινόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού και τεκμηρίωση της άποψης του προτείνοντος γιατί το λογισμικό αυτό είναι κατάλληλο για χρήση στο ελληνικό σχολείο, σε συνθήκες τάξης, δηλαδή ομαδικής εργασίας με επιβλέποντα καθηγητή, σε ποιες τάξεις θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, από ποιών ειδικοτήτων καθηγητές, και με ποιους στόχους του προγράμματος σπουδών σχετίζεται (βλ. http://www.pi-schools.gr/)
  • Δείγμα του προτεινόμενου λογισμικού (πχ. CD-ROM, αναφορά σε WWW διευθύνσεις όπου διατίθεται δείγμα του) και συνοδευτικά εγχειρίδια
  • Αξιολογήσεις του προτεινόμενου λογισμικού ή/και αναφορές σε αξιολογήσεις του από διεθνείς οργανισμούς (κατά προτίμηση)
  • Πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα του προτεινόμενου λογισμικού:
  • κάτοχος/οι πνευματικών δικαιωμάτων ή φορέας/είς που έχουν συνεργασία / υπάρχοντα συμβόλαια με την ιδιοκτήτρια εταιρία για αντιπροσώπευση του λογισμικού τους
  • κόστος και όροι απόκτησης πνευματικών δικαιωμάτων και δυνατότητες διαπραγμάτευσή τους (κυρίως από κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων)
  • Πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή του προτεινόμενου λογισμικού στις ανάγκες της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως :
  • τι περιλαμβάνει η προσαρμογή
  • εκτιμώμενο κόστος και χρόνο προσαρμογής
  • Εμπειρία από παρόμοιες προσπάθειες προσαρμογής του προτεινόμενου λογισμικού σε άλλη γλώσσα/εκπαιδευτικό σύστημα

Σε καμία περίπτωση οι παραπάνω πληροφορίες δεν συνιστούν πρόταση για ανάληψη έργου προσαρμογής του προτεινόμενου λογισμικού στο πλαίσιο του έργου Ε24 - “Κίρκη”.

Προθεσμίες

Στο έργο Ε24 - “Κίρκη” προβλέπονται κυλιόμενες φάσεις σε καθεμιά από τις οποίες θα επαναλαμβάνεται ο κύκλος: επιλογή προϊόντων προς μεταφορά, προκήρυξη έργων, επιλογή αναδόχων, παρακολούθηση, υλοποίηση και αξιολόγηση τους στα σχολεία. Με την παρούσα πρόσκληση εγκαινιάζεται ανοικτό κανάλι επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς για υποβολή σχετικών προτάσεων, οι οποίες θα γίνονται δεκτές από:

28/8/98 έως 15/7/1999 που εκτιμάται ο τελευταίος κύκλος αξιολόγησης και επιλογής προϊόντων προς μεταφορά στο πλαίσιο του έργου “Κίρκη”.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους είτε στα γραφεία του Ι.Τ.Υ στην Αθήνα ή στην Πάτρα: i) Πουλοπούλου και Ακταίου 11, 11851, Θησείο, Αθήνα, υπ' όψιν κας Κ. Γκάργκα, ii) Κολοκοτρώνη 3, Πάτρα, ΤΚ 262 21, υπ' όψιν κας Σπ. Κούνα, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε24 - “Κίρκη”, “Προτεινόμενα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού για προσαρμογή”, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη διεύθυνση: gramkirki@cti.gr.

Παρόλο που το ΙΤΥ θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη σωστή παραλαβή των ηλεκτρονικά αποστελλομένων, δεν είναι δυνατόν να αναλάβει ευθύνη για πιθανή απώλεια ή εσφαλμένη παραλαβή τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Περισσότερες πληροφορίες

Για διευκρινίσεις ή άλλες πληροφορίες για το έργο Ε24 - “Κίρκη” οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σελίδα του web: http://odysseia.cti.gr/kirki/ , να στείλουν e-mail στη διεύθυνση gramkirki@cti.gr ή fax στον αριθμό (061)222086.

Ο Διευθυντής του ΙΤΥ

 

Καθηγητής Παύλος Σπυράκης


Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002