Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

 

Home
Up

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν (FAQ List)


ΜΕΡΟΣ Α

Ερωτήσεις / Διευκρινίσεις για την “Προκαταρκτική ενημέρωση - Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος”

(1)

Ερώτηση: Σε τι αποσκοπεί η πρόσκληση, ποιοι οργανισμοί μπορούν να προτείνουν λογισμικό και με ποιο κίνητρο το κάνουν;

Απάντηση: Η παρούσα πρόσκληση, αποσκοπεί στο να διερευνήσει τη διεθνή αγορά προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού. Η παροχή των πληροφοριών που ζητιούνται εκ μέρους του κάθε ενδιαφερόμενου, θα συμβάλει στην διαμόρφωση μίας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας του χώρου και κατ' επέκταση στη μεταφορά / προσαρμογή καλύτερων ή/και περισσότερων προϊόντων, στη βέλτιστη οργάνωση των διαδικασιών ανάθεσης κλπ. Στην πρόσκληση αναμένεται να απαντήσουν όλων των ειδών οι φορείς (ή και φυσικά πρόσωπα) με διάφορα κίνητρα ο καθένας.

Ως παραδείγματα και μόνο αναφέρουμε:

  • Σχολεία, καθηγητές ή επιστημονικές ενώσεις καθηγητών με κίνητρο τη διαθεσιμότητα τέτοιου λογισμικού στα ελληνικά για το διδακτικό τους έργο

  • Πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα κλπ, με κίνητρο τη διάδοση εργαλείων που ήδη χρησιμοποιούν στο ερευνητικό τους έργο

  • Εταιρίες πληροφορικής με κίνητρο την πιθανή ανάληψη του έργου

  • Εκδοτικές εταιρίες με κίνητρο την πιθανή ανάληψη του έργου

  • Εταιρίες που έχουν τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα με κίνητρο τα έσοδα από την διάθεση του προϊόντος στα ελληνικά σχολεία (και ενδιαφέρονται το προϊόν να μη μείνει εκτός αξιολόγησης σε περίπτωση που η έρευνα αγοράς δεν το αναδείξει από άλλη πηγή)

  • Εταιρίες που ενδιαφέρονται για την ιδιωτική αγορά που θα προκύψει εμμέσως

  • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που ενδιαφέρονται για τη διάδοση εκπαιδευτικών προϊόντων που προωθούν τους σκοπούς τους

(2)

Ερώτηση: Ο οργανισμός που θα προτείνει ένα λογισμικό ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναλάβει και την μεταφορά / προσαρμογή του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα;

Απάντηση: Όχι απαραίτητα. Καταρχήν ο προτείνων ένα λογισμικό για μεταφορά μπορεί να μην ενδιαφέρεται για το έργο της μεταφοράς, να μην είναι κατάλληλος γι’ αυτό ή να μην έχει τα σχετικά δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στοχεύει σε μια πιο ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς (αναζήτηση) προϊόντων διεθνούς εκπαιδευτικού λογισμικού προς μεταφορά/προσαρμογή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να προτείνει λογισμικό . Τα προϊόντα που θα συγκεντρώνονται ως αποτέλεσμα αυτής της έρευνας αγοράς θα εντάσσονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Για όσα από αυτά κριθούν κατάλληλα θα ακολουθήσουν οι σχετικές διαδικασίες (σύμφωνα με την κοινοτικές οδηγίες 92/50- βλέπε ερώτηση 3) για την επιλογή αναδόχων και την ανάθεση έργων.

(3)

Ερώτηση: Ποιός είναι ο κατάλληλος χρόνος για την υποβολή προτάσεων; Υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες;

Απάντηση: Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να προτείνουν λογισμικό από 28/8/98 (ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης) έως 15/7/1999 (όπου εκτιμάται ο τελευταίος κύκλος αξιολόγησης και επιλογής προϊόντων προς μεταφορά στο πλαίσιο του έργου “Κίρκη”). Με την πρόσκληση αυτή εγκαινιάζεται μια διαδικασία συνεχούς επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Με αυτή την έννοια, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδιάμεσες προθεσμίες.

Όμως:

Στο πλαίσιο του έργου Κίρκη, προβλέπονται κυλιόμενες φάσεις των παρακάτω δραστηριοτήτων: επιλογή προϊόντων προς μεταφορά, διαδικασίες/ενέργειες ανεύρεσης, επιλογής αναδόχων και ανάθεσης των έργων (λαμβανομένων υπόψη των κανόνων δημοσιότητας σε συνθήκες ενιαίας αγοράς και ελεύθερου ανταγωνισμού - οδηγίες 92/50/EΟK/18.6.92 και 97/52/ΕΚ/13.10.97) και σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών με τους αναδόχους. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να επαναληφθεί τέσσερις φορές στη διάρκεια του έργου Κίρκη.

Για την επιλογή κάποιου προϊόντος προς μεταφορά προηγείται η διαδικασία αξιολόγησής του. Η έγκαιρη παραλαβή των προτάσεων συνεπάγεται την έγκαιρη ένταξη του λογισμικού αυτού στη διαδικασία αξιολόγησης. Αν το λογισμικό πληροί τις προϋποθέσεις, σύντομα έπεται και η έναρξη της σχετικής διαδικασίας για την ανάθεση της μεταφορά/προσαρμογής του.

(4)

Ερώτηση: Αν κάποιο προτεινόμενο πακέτο λογισμικού δεν επιλεγεί για μεταφορά σε μία φάση, εξακολουθεί να είναι υποψήφιο για μεταφορά/προσαρμογή σε κάποια από τις επόμενες φάσεις;

Απάντηση: Εξαρτάται από τους λόγους για τους οποίους το λογισμικό δεν επελέγη.

Αν λ.χ. το λογισμικό απορρίφτηκε ως ακατάλληλο, τότε δεν προβλέπεται η επαναξιολόγησή του.

Αν όμως το λογισμικό πληροί τις προϋποθέσεις για μεταφορά/προσαρμογή και δεν έχει προηγηθεί η επιλογή για προσαρμογή κάποιου άλλου προϊόντος που να καλύπτει τις ίδιες ή παρόμοιες ανάγκες με αυτό τότε αυτόματα θα επαναξιολογείται στις επόμενες φάσεις.

(5)

Ερώτηση: H λίστα με τα δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού που υπάρχει στο www site δείχνει ποια προϊόντα πρόκειται να εξελληνιστούν;

Απάντηση: Όχι, ο κατάλογος των τίτλων είναι ενδεικτικός. Στόχος της είναι να διευκρινίσει ως ένα βαθμό τον όρο εκπαιδευτικό λογισμικό.

(6)

Ερώτηση: Εάν ένας φορέας έχει ήδη προβεί στην παραγωγή εξελληνισμένου πακέτου εκπαιδευτικού λογισμικού, μπορεί να υποβάλλει πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος;

Απάντηση: Ναί. Στόχος θα είναι να κάνει γνωστή στο έργο την ύπαρξη του εξελληνισμένου προϊόντος και να ενημερώσει για θέματα όπως την κατοχή του δικαιώματος μεταφοράς και διάθεσης του στην ελληνική αγορά / σχολεία (αποκλειστική ή όχι κλπ), την παρούσα κατάσταση και έκδοση του εξελληνισμένου λογισμικού, πιθανές τροποποιήσεις που χρειάζεται ώστε να καταστεί κατάλληλο για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ή άλλα σχετικά στοιχεία που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να καταθέσει.

(7)

Ερώτηση: Υπάρχουν  έντυπα συμπλήρωσης για την υποβολή προτάσεων  στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ; Πρέπει να κατατεθεί και αντίγραφο του λογισμικού;

Απάντηση: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα έντυπα συμπλήρωσης. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα θέλαμε να περιλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην “Προκαταρκτική ενημέρωση - Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος”.

Η κατάθεση δείγματος  του προτεινόμενου λογισμικού είναι ιδιαίτερα επιθυμητή. Το δείγμα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο στη διαδικασία αξιολόγησης του προτεινόμενου λογισμικού (εφόσον θα δώσει μία πληρέστερη εικόνα αυτού), όσο και στη διαδικασία έγκρισής από τους αρμόδιους φορείς (αν το λογισμικό αυτό επιλεγεί για μεταφορά/προσαρμογή).

ΜΕΡΟΣ Β

Ερωτήσεις / Διευκρινίσεις για το έργο Κίρκη

(1)

Ερώτηση: Τι ποσό προϋπολογισμού και τι ποσοστό χρηματοδότησης προβλέπεται για κάθε έργο;

Απάντηση: Το ύψος του προϋπολογισμού και το ποσοστό χρηματοδότησης αναμένεται να διαφέρει από έργο σε έργο.

(2)

Ερώτηση: Για ποια σχολεία ενδιαφέρεται το ΥπΕΠΘ να έχει την άδεια χρήσης;

Απάντηση: Το ΥΠΕΠΘ ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα χρήσης στα σχολεία, καταρχήν στον Οδυσσέα και τα άλλα πιλοτικά έργα της Οδύσσειας, στη συνέχεια στους Μνηστήρες και μετά το 2000 (εφόσον το λογισμικό χρησιμοποιείται με επιτυχία) και στα υπόλοιπα σχολεία της χώρας και όχι μόνο (λ.χ. ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό).

Οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων θα μπορούσαν π.χ. να υποβάλλουν προτάσεις όπως:.

  • Εφάπαξ ποσό που καλύπτει ελληνοποίηση και χρήση σε οποιοδήποτε αριθμό για 10 χρόνια.

  • Εφάπαξ ποσό για ελληνοποίηση, Χ δρχ. ανά σχολείο για 100 σχολεία, Χ/2 για τα επόμενα 200, και Χ/5 για τα υπόλοιπα, για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

  • Χ δρχ. ανά σταθμό εργασίας.

Στην πρότυπη σύμβαση που ετοιμάζεται θα υπάρχουν παραδείγματα.

Αναμένεται ότι θα γίνουν διαπραγματεύσεις με τους υποψηφίους αναδόχους για τα θέματα αυτά. Στη σημερινή φάση είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες σχετικές ιδέες gramkirki@cti.gr

(3)

Ερώτηση: Αν το έργο στοχεύει στην ελληνοποίηση αρκετών δεκάδων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού, υπάρχει κάποια εκτίμηση για τον αριθμό των διαγωνισμών που πρόκειται να προκηρυχθούν;

Απάντηση: Όχι δεν έχουμε εκτίμηση για τον αριθμό των διαγωνισμών που θα προκηρυχθούν. Δεν υπάρχει άλλωστε ουσιαστική διαφορά αν προκηρυχθεί πχ. ένας διαγωνισμός με 10 θέματα που να επιτρέπει και επί μέρους προσφορές για κάποιο θέμα ή αν προκηρυχθούν οι αντίστοιχοι 10 διαγωνισμοί με ένα θέμα ο καθένας.

(4)

Ερώτηση: Τι διαδικασία προβλέπεται για την ανάθεση των έργων στην περίπτωση που η έρευνα αγοράς οδηγήσει μονοσήμαντα σε κάποιο προϊόν και τα δικαιώματα μεταφοράς/διάθεσή του τα έχει εξασφαλίσει μία ένωση φορέων;

Απάντηση: Στην (απίθανη) περίπτωση που η έρευνα αγοράς οδηγήσει μονοσήμαντα σε κάποιο προϊόν, τότε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τις περιπτώσεις που υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα, θα είναι σύμφωνη με τις κοινοτικής οδηγίας 92/50/EΟK/18.6.92 η οποία προβλέπει τη διαδικασία της "ανάθεσης κατόπιν διαπραγματεύσεων".


Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002