Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το λογισμικό για το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού υλοποιείται με βάση το λογισμικό Αβάκιο. Το λογισμικό παρουσιάζει μια σειρά επαγγελμάτων που αναμένεται να έχουν ζήτηση στο μέλλον. Η παρουσίαση τους στηρίζεται σε πολυμεσικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει βιντεοσκοπήσεις των χώρων εργασίας και κατά συνέπεια τις συνθήκες εργασίας. Εργαλεία και άλλα στιγμιότυπα της εργασίας παρουσιάζονται με τη χρήση εικόνων, ενώ το υλικό συνοδεύεται από συνέντευξη επαγγελματιών. Ακόμα παρουσιάζεται η γνώμη ειδικών του χώρου σχετικά με τον ορισμό του κάθε επαγγέλματος, το αντικείμενο, τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς επίσης δίνονται ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές διευθύνσεις για αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών.

Κατασκευαστής

Επωνυμία EXODUS A.E.
Διεύθυνση Φαραντάτων 6-10, 11527 Αθήνα
Τηλ. (01) 7450300
Φαξ (01) 7450399
Website http://www.exodus.gr