Μαθηματικά

Με τη βοήθεια πακέτων λογισμικού, όπως το Function Probe και το Sketchpad, κατασκευάζουμε δραστηριότητες (σενάρια) που είναι στηριγμένα σε πραγματικά προβλήματα και ανήκουν στην σχολική ύλη.
Κάθε δραστηριότητα είναι ένα πλήρες υπόδειγμα διδασκαλίας (Lesson plan) και περιλαμβάνει βασικά τμήματα όπως:
-Σενάριο στο οποίο εντάσσεται η δραστηριότητα.
-Ένταξη δραστηριότητας (Κεφάλαιο από τη σχολική ύλη).
-Επιδιωκόμενοι στόχοι.
-Αναμενόμενα αποτελέσματα.
-Διδακτική μέθοδος.
-Τεχνολογικά εργαλεία.
-Αναλυτική περιγραφή δραστηριότητας.
-Οδηγίες για τους διδάσκοντες-κριτήριο αξιολόγησης.
-Βιβλιογραφία.
Στη δραστηριότητα έχει ενταχθεί ο Η/Υ και περιγράφεται λεπτομερώς η συμβολή του στη διαδικασία της μάθησης. Το δίδυμο Η/Υ - μαθητής ενεργεί σαν ένα αρμονικό σύνολο με πλήρη αλληλεπίδραση των μελών του.
Με την ένταξη του Η/Υ στη μαθησιακή διαδικασία και την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού επιτυγχάνεται:
-Η αμοιβαία επικοινωνία μαθητή - Η/Υ που βοηθάει τον μαθητή να σκέπτεται πριν απαντήσει αναλόγως ο Η/Υ επιβραβεύει ή διορθώνει υποδεικνύοντας την ορθή απάντηση.
-Ο μετασχηματισμός αριθμών και μαθηματικών σχέσεων από αφηρημένα και ψυχρά σύμβολα σε εικόνα, ήχο, κίνηση, χρώμα με τα γνωστά θετικά αποτελέσματα.
-Η δυνατότητα ανάλυσης, σύνθεσης, και αξιολόγησης.
-Η συμβολή στη δημιουργία θετικών στάσεων των μαθητών για τα Μαθηματικά.
-Δίδεται η ευκαιρία σε κάθε μαθητή να κατανοεί καλύτερα κάποιες έννοιες και να καλύπτει τα τυχόν κενά του.
-Παρέχεται βοήθεια στον μαθητή ώστε να κατανοήσει θέματα Μαθηματικών και ειδικότερα θέματα από τη Γεωμετρία, τις Συναρτήσεις και τη Στατιστική.

Senario01W.doc

Κατασκευαστής

Επωνυμία Εκδόσεις Πατάκη Α.Ε.
Διεύθυνση Βαλτετσίου 14, 106 80 Αθήνα
Τηλ. (01) 3619543
Φαξ (01) 3628950
website http://www.patakis.gr