Στατιστική

Η εφαρμογή αυτή αξιοποιεί το MS Excel 97 για το μάθημα της Στατιστικής και καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Δεδομένα, Επεξεργασία και Παρουσίαση δεδομένων. Για την ύλη που υποστηρίζει η εφαρμογή υπάρχουν μακροεντολές και templates σε φύλλο εργασίας. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται είναι:
1. Βασικές Έννοιες και Κατανομές Συχνοτήτων (πληθυσμός, ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές, απογραφή, δείγμα, και κατανομή συχνοτήτων).
2. Γραφικές Παραστάσεις (ραβδογράμματα, κυκλικά διαγράμματα, ιστογράμματα, πολύγωνα συχνοτήτων)
3. Μέτρα κεντρικής θέσης (μέση τιμή, επικρατούσα τιμή, διάμεσος, ποσοστημόρια) και διασποράς (εύρος, διακύμανση, τυπική απόκλιση)
4. Συντελεστής συσχέτισης και παλινδρόμηση δύο μεταβλητών.
Η εφαρμογή ξεκινά με τα "Δεδομένα". Ο μαθητής επιλέγει ανάμεσα σε ένα αποθηκευμένο αρχείο δεδομένων ή στην εισαγωγή των δικών του και στη συνέχεια προχωρά στην επεξεργασία τους που γίνεται με την κλήση των διαδικασιών που υπάρχουν στο μενού "Επεξεργασία".
Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Λογισμικού είναι η δυναμική μορφή και επεξεργασία των δεδομένων:
- Ο μαθητής μπορεί να διαφοροποιεί τα δεδομένα ή την επεξεργασία τους (πρόσθεση ή αφαίρεση στοιχείων, αλλαγή σε κλίμακες), και στη συνέχεια να παρακολουθεί πώς μεταβάλλονται οι τιμές των παραμέτρων σε ορισμένες διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα γραφήματα.
- Ο διδάσκων, από την πλευρά του, έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει επιλεγμένα σύνολα δεδομένων στο δίκτυο. Ζητώντας από τους μαθητές να παρέμβουν σε αυτά με καθορισμένους τρόπους, τους κατευθύνει, αρχικά, στη διερεύνηση των εννοιών της Στατιστικής ενώ, στη συνέχεια, μπορεί να τους αφήσει να πειραματιστούν με αυτά.

Κατασκευαστής

Επωνυμία MLS Πληροφορική Α.Ε.
Διεύθυνση Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 34, 546 39 Θεσσαλονίκη
Τηλ. (031) 868900
Φαξ (031) 868912
website http://www.mls.gr