Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e42anim.gif (228871 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Εκπαίδευση επιμορφωτών και Επιμόρφωση εκπαιδευτικών         των σχολείων της Οδύσσειας στην παιδαγωγική αξιοποίηση       των Νέων Tεχνολογιών:

Eρωτήσεις και Aπαντήσεις

Ποιο είναι το αντικείμενο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης;             Το αντικείμενο της επιμόρφωσης είναι η χρήση και η παιδαγωγική αξιοποίηση των Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή του σχολείου. Στα πλαίσια της επιμόρφωσης κάθε καθηγητής αποκτά γενικότερες γνώσεις για την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην τάξη αλλά και ειδικότερες γνώσεις που αφορούν την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της ειδικότητάς του. Καθήκον των επιμορφωτών είναι η στήριξη των επιμορφούμενων καθηγητών σε κάθε προσπάθεια αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών.

Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετέχουν στην ενδοσχολική επιμόρφωση; Στα προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα σχολεία της Οδύσσειας.

Για ποιες ειδικότητες καθηγητών είναι χρήσιμη η ενδοσχολική επιμόρφωση; Τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιμορφώνονται όλες τις ειδικότητες των καθηγητών των σχολείων, που συμμετέχουν στην Οδύσσεια. Η έννοια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Οδύσσειας στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, δεν σημαίνει απλή εξοικείωση των επιμορφούμενων με τον Η/Υ. Σκοπός της επιμόρφωσης είναι να ενσωματωθούν με ομαλό τρόπο οι Νέες Τεχνολογίες στην καθημερινή διδακτική πράξη ανεξαρτήτου μαθήματος διδασκαλίας. Όλες οι ειδικότητες καθηγητών δικαιούνται επιμόρφωσης, αφού όλα τα μαθήματα μπορούν να εμπλουτίζονται και να ανανεώνονται με εξελιγμένους τρόπους μετάδοσης και εμπέδωσης. Tο έργο της επιμόρφωσης δεν στοχεύει μόνο στο μάθημα της Πληροφορικής. Αντίθετα, δίνεται βάρος ακόμα και σε ειδικότητες καθηγητών που ‘παραδοσιακά’ ίσως φαίνεται να μη συνδέεται η φύση των μαθημάτων τους με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών.

Γιατί να συμμετέχει ένας εκπαιδευτικός στο πρόγραμμα της ενδοσχολικής Επιμόρφωσης; Η σχολική πραγματικότητα συμπλέει με τις απαιτήσεις της κοινωνικής πραγματικότητας, όπως αυτή πλέον διαμορφώνεται στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην προώθηση αυτής της εξελικτικής πορείας. Στο έργο τους αυτό οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες της ενδοσχολικής επιμόρφωσης που προσφέρεται στα πλαίσια της Οδύσσειας. Το όφελος είναι πολλαπλό και για τους επιμορφούμενους καθηγητές αλλά και για τους μαθητές, καθώς σκοπός είναι όχι μόνο η εξοικείωση όλων των εκπαιδευτικών με τη χρήση Η/Υ, αλλά πολύ περισσότερο ο εμπλουτισμός των μεθόδων διδασκαλίας με εναλλακτικούς, πρωτότυπους και ελκυστικούς για τον μαθητή τρόπους μετάδοσης και εμπέδωσης γνώσεων. Η ενδοσχολική επιμόρφωση χρησιμεύει στον εκπαιδευτικό όχι μόνο στο να εξελιχθεί ο ρόλος του, αλλά κυρίως να πολλαπλασιαστούν οι δυνατότητές του στη μαθητική τάξη και να αποκτήσει ένα νέο μαθησιακό εργαλείο, τον Η/Υ, που θα διευκολύνει το εκπαιδευτικό του έργο.

Τι σημαίνει ‘επιμορφωτική συνάντηση’, που και πως πραγματοποιείται; Η επιμόρφωση αφορά στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εξάσκηση των επιμορφούμενων καθηγητών, που πραγματοποιείται ενδοσχολικά, μέσα στο εργαστήριο υπολογιστών της Οδύσσειας. Οι επιμορφώσεις αυτές βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στα 385 εγκατεστημένα και δικτυωμένα εργαστήρια υπολογιστών των σχολείων της Οδύσσειας. Η θεματολογία κάθε επιμορφωτικής συνάντησης περιλαμβάνει είτε οριζόντιες επιμορφώσεις, (βασικά βήματα εκμάθησης χειρισμού και λειτουργίας Η/Υ, γενικότερες παιδαγωγικές κατευθύνσεις για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών μέσα στη σχολική τάξη) είτε κάθετες, δηλαδή περισσότερο εξειδικευμένες επιμορφώσεις ανά ειδικότητα μαθήματος. Οι επιμορφωτικές συναντήσεις πραγματοποιούνται εντός ή και εκτός σχολικού ωραρίου ανάλογα πάντα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα κάθε σχολείου. Επίσης, σχεδιάζονται βάσει ενός ευέλικτου προγράμματος, που λαμβάνει υπόψη κάθε φορά τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των επιμορφούμενων καθηγητών.

Τι διάρκεια έχει; Κάθε επιμορφωτική συνάντηση έχει διάρκεια 2-3 ώρες περίπου. Η επιμόρφωση των καθηγητών διαρκεί ολόκληρη την εκπαιδευτική χρονιά με την προοπτική της ‘δια βίου εκπαίδευσης’ των καθηγητών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και στην εκμετάλλευση -προς όφελος της διδασκαλίας- όλων των δυνατοτήτων που παρέχει η χρήση του σχολικού εργαστηρίου.

Ποιοι είναι οι επιμορφωτές; Η επιμόρφωση των καθηγητών των σχολείων της Οδύσσειας πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένους επιμορφωτές. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν επιλεγεί και έχουν διατεθεί για τις ανάγκες των έργων επιμόρφωσης της Οδύσσειας με φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Τι είδους κατάρτιση έλαβαν οι επιμορφωτές; Οι επιμορφωτές, έχοντας ήδη μια σημαντική εμπειρία στο χώρο της επιμόρφωσης και στις Νέες Τεχνολογίες, παρακολουθούν ειδικά προγράμματα Μεταπτυχιακού τύπου σε Πανεπιστήμια διάρκειας ενός χρόνου. Σ’ αυτά λαμβάνουν την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση σε συνδυασμό και με εντατική πρακτική εξάσκηση. Εξοικειώνονται πλήρως με μία ποικιλία εκπαιδευτικών λογισμικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που αφορούν στη σχολική πραγματικότητα σε καθημερινό επίπεδο.

Η ενδοσχολική επιμόρφωση των καθηγητών στις Νέες  Τεχνολογίες: Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;  Στα πλαίσια του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας στόχος ουσιαστικός και όχι ανέφικτος είναι τα επόμενα 4 χρόνια να έχει επιμορφωθεί το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των εκπαιδευτικών.    Ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο, τα έργα της επιμόρφωσης της Οδύσσειας φροντίζουν έτσι ώστε να εκπαιδεύονται συνεχώς νέοι επιμορφωτές διαφορετικών ειδικοτήτων, που θα μπορούν να υποστηρίζουν επιμορφωτικά όλο και περισσότερους εκπαιδευτικούς ανά την Ελλάδα.   Απ’ την άλλη πλευρά, οι καθηγητές θα έχουν τη δυνατότητα της ‘δια βίου’ επιμόρφωσης, με αποτέλεσμα να μπορούν πλέον από μόνοι τους να οργανώνουν το διδακτικό τους πρόγραμμα, επιλέγοντας με ορθό τρόπο τα καταλληλότερα εκπαιδευτικά ‘εργαλεία’, λογισμικά, διδακτικά σενάρια, κ.α. Βασικός στόχος του έργου είναι οι καθηγητές όλων των Γυμνασίων, Λυκείων και ΤΕΕ ν’ απολαμβάνουν του ίδιου επιπέδου επιμορφωτικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξελίσσονται σε υψηλά επίπεδα οι παιδαγωγικές δραστηριότητες.

Απορίες-Ερωτήσεις Επιμορφωτών

Μέσα από την καθημερινή επαφή των εξειδικευμένων επιμορφωτών με τα σχολεία της Οδύσσειας και δεδομένου του σημαντικού έργου που εκείνοι έχουν αναλάβει προκειμένου το σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετέχει στην Οδύσσεια να ενσωματώσει με επιτυχία τις υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες στο προγράμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν προκύψει μια σειρά από απορίες-ερωτήσεις οι απαντήσεις των οποίων θεωρείται βέβαιο ότι συμβάλουν στην καλλιέργεια ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης.

Οι ερωτήσεις αυτές μπορούν θεματικά να ομαδοποιηθούν ως εξής:

                       

 

 

 

 

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  July 12, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated July 12, 2001