Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην Κοινωνία της Πληροφορίας, όχι μόνο δεν υποβαθμίζεται, αλλά με τις κατάλληλες προϋποθέσεις και διαδικασίες γίνεται πολύ πιο σύγχρονος, ουσιαστικός ως προς την διδακτική πρακτική και επαγγελματικά ανταγωνιστικός.

Επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αναπτύξει πολύπλευρη διδακτική δράση στην τάξη, με το να συμβουλεύει, να παραινεί, να συν-ερευνά, να καθοδηγεί και να ενημερώνει το μαθητή.  Του επιτρέπει να εστιάσει στην ουσία της μαθησιακής διαδικασίας, να επηρεάσει το μαθητή και να κατευθύνει παραγωγικά την αμφισβήτηση, την αναζήτηση, την ανακάλυψη, την κατανόηση, το λάθος.

Στην Οδύσσεια, ένα από τα πιο σημαντικά έργα είναι η πολύπλευρη επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών προς αυτή την κατεύθυνση. Αντί για το μονοδιάστατο μοντέλο της σεμιναριακής ενημέρωσης, η επιμόρφωση της Οδύσσειας είναι ενδοσχολική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε σχολείου, συστηματική, συνεχής, μη εντατική και προσανατολισμένη στην εκπαιδευτική πρακτική. Στοχεύει στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και συνδυάζει: 

  • θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, 

  • θέματα διδακτικής μεθοδολογίας για την αξιοποίηση των ΤΠΕ,

  • τεχνική κατάρτιση χρήσης του εξειδικευμένου λογισμικού,

  • μεθόδους διδασκαλίας στην τάξη με το εργαστήρι της Οδύσσειας.

Αντιμετωπίζει τον εκπαιδευτικό ως συνδιαμορφωτή της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην τάξη και όχι ως απλό διεκπεραιωτή προδιαγεγραμμένου αναλυτικού προγράμματος.

Εκπαίδευση 125 εξειδικευμένων εκπαιδευτικών

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυα, πολυμέσα) και η ουσιαστική χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για την διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων είναι ο βασικός εκπαιδευτικός στόχος των ετήσιων προγραμμάτων μεταπτυχιακής εξειδίκευσης που έχει παρακολουθήσει ένας πυρήνας 125  εκπαιδευτικών των περισσοτέρων ειδικοτήτων σε σύγχρονες Μονάδες Εκπαίδευσης Επιμορφωτών στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας

Επιμόρφωση 5500 εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων

Η παροχή ενδοσχολικής επιμόρφωσης στους καθηγητές των 385 σχολείων της Οδύσσειας για την άμεση χρήση των Η/Υ ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης αποτελεί τον βασικό στόχο του πυρήνα των 125 επιμορφωτών οι οποίοι ανέλαβαν την υλοποίηση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης των συναδέλφων τους.


 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  May 24, 2002.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated May 24, 2002