Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

Περιληπτική Προκήρυξη Έγγραφα Στοιχεία Θέματα Διαγωνισμού 3

 

Home
Up

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νo 3

 Περιληπτική Προκήρυξη Διαγωνισμού Νο 3


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ι.Τ.Υ.)

 Αρ. Αναφοράς/πρωτοκόλλου   :   36/5.6.2000            Ημερομηνία   : 5/ 6 / 2000

 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού No 3 για το έργο Ε24 «Κίρκη» -  Προσαρμογή Διεθνούς Εκπαιδευτικού Λογισμικού στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα”, συνεχιζόμενο έργο της Ενέργειας «Οδύσσεια» του ΕΠΕΑΕΚ από το Π.Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ

 1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής : Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ), που ενεργεί με εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

  1. Ρήγα Φεραίου 61, Πάτρα, ΤΚ 262 21, Ελλάδα, τηλ.+3061 225073, 220112, Fax +3061- 221826,

  2. Ακταίου 11& Πουλοπούλου,11851, Θησείο, Αθήνα, Ελλάδα, τηλ. +301-3416220, Fax +301-3416700,

 2. Το έργο ανήκει στην Κατηγορία 7 "Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες" του παραρτήματος 1Α της Οδηγίας και με αριθμό αναφοράς 84 της κοινής ονοματολογίας CPC των Ηνωμένων Εθνών και ανατίθενται σύμφωνα με τους τίτλους ΙΙΙ και ΙV της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ/18-6-92 και ΠΔ 346|12-10-98].

  Συνοπτικά το έργο Ε24 – «Κίρκη» αφορά στον εξελληνισμό και εντοπιοποίηση στις ανάγκες της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού της διεθνούς αγοράς, για χρήση σε σχολεία, σε συνθήκες ομαδικής εργασίας στην τάξη και με επιβλέποντα καθηγητή.

  Η προκήρυξη αυτή αφορά τον τρίτο κατά σειρά διαγωνισμό στο πλαίσιο του έργου για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έργο. Ο διαγωνισμός Νο 3 θα διεξαχθεί σε μία φάση, με στόχο οι συμβάσεις να υπογραφούν μέσα στο 2000.

  Το έργο απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αναδόχων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα, τουλάχιστον τα 2 τελευταία χρόνια με την παροχή σχετικών με το έργο υπηρεσιών.

 3. Τόπος Παροχής της Υπηρεσίας: η έδρα του Αναδόχου του έργου.

 4. α) Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών δεν επιφυλάσσεται σε μία συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.

  β) Άνευ αντικειμένου λόγω του 4α).

  γ) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για το έργο.

 5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν Προσφορές για ένα ή περισσότερα από τα θέματα που αναφέρονται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού και σύμφωνα με τις ειδικότερες και ακριβείς οδηγίες σε αυτά.

 6. Εναλλακτικές Προσφορές: Γίνονται δεκτές μόνο εναλλακτικές «Οικονομικές Προσφορές» όπως αυτές περιγράφονται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν συνιστά και δεν πρόκειται για αντιπροσφορά. Απαγορεύονται συνολικές εναλλακτικές προσφορές.

 7. Η διάρκεια των συμβάσεων θα καθοριστεί αφενός από τον αναγκαίο χρόνο εκτέλεσης των υπο-έργων και αφετέρου από την αναμενόμενη ένταξη του έργου Κίρκη στο Γ΄ ΚΠΣ.

 8. α) Υπηρεσία από την οποία θα διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού:

ΙΤΥ, Ρήγα Φεραίου 61, 26221 Πάτρα,

τηλ.+3061-225073, 220112, fax +3061-222086, «Οικονομική Διαχείριση Έργου Ε24 - Κίρκη» .

 • Τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα διατίθενται στα ελληνικά.

 • Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται γραπτά στην παραπάνω διεύθυνση Πάτρας ή με e-mail στη διεύθυνση gramkirki@cti.gr

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού και από το web site :

Οδηγοί Υποβολής προσφορών\OdigosNo3 v3_2.zip

 β) Προθεσμία υποβολής αιτήσεως για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού: 6 ημέρες πριν την Ημερομηνία Λήξης Παραλαβής Προσφορών του διαγωνισμού

γ) Απαιτείται καταβολή αντιτίμου 20.000 δρχ. για την προμήθεια των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού.

 1. α) Ημερομηνία Λήξης Παραλαβής των Προσφορών: 31/7/2000 και ώρα 14.00 β) Διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν οι Προσφορές: ΙΤΥ, Ακταίου 11& Πουλοπούλου,11851, Θησείο, υπόψη «Γραμματεία Έργου Ε24 - Κίρκη».

 2. α) Πρόσωπα που θα παραστούν στην αποσφράγιση των Προσφορών:

  Η Επιτροπή Παραλαβής Προσφορών που θα ορισθεί από τον αναθέτοντα και ένας εκπρόσωπος που θα ορισθεί και θα εξουσιοδοτηθεί από τον κάθε υποψήφιο με σχετική επιστολή που θα συνοδεύει την Προσφορά του.

  β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης: 5/9/2000 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΕΕΔΕ (Λεωφόρος Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 161, 11144, Κάτω Πατήσια, Αθήνα).

 3. Πληροφορίες σχετικά με εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού.

 4. Βασικός τρόπος χρηματοδότησης: Από το ΠΔΕ/ΣΑΕ και ενδεχόμενα από Γ΄ΚΠΣ μετά από αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελληνικής Διοίκησης.

 5. Όροι που πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστον ο υποψήφιοι: Προσδιορίζονται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού.

 6. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την Προσφορά του: μέχρι 31.12.2000. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη μήνες, εφόσον ζητηθεί από τον αναθέτοντα πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς.

 7. Κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση των Προσφορών: Αναφέρονται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού.

 8. Λοιπά Πληροφοριακά στοιχεία:

  1. Το έργο Ε24 – «Κίρκη» εντάσσεται στη δράση «Έργα Ανάπτυξης και προσαρμογής Εκπαιδευτικού Λογισμικού» της ενέργειας "ΟΔΥΣΣΕΙΑ: Αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην Β’ θμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.), που είναι συνεχιζόμενο έργο του ΕΠΕΑΕΚ από το Π.Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ και αναμένεται να ενταχθεί ως τομεακό πρόγραμμα του Γ΄ΚΠΣ.

  2. Στο διαγωνισμό Νο 3 προκηρύσσονται για μεταφορά/προσαρμογή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 15 θέματα που αναφέρονται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού.

  3. Η χρηματοδότηση των υπο-έργων / θεμάτων του παρόντος Διαγωνισμού Νο 3 του σύνθετου έργου Ε24-«Κίρκη» ως συνεχιζόμενο έργο του ΕΠΕΑΕΚ από το Π.Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ είναι 363.813.240 δρχ. Ενδεχόμενη επιπρόσθετη χρηματοδότηση θα προέρθει από το Γ΄ ΚΠΣ βάσει αναμενόμενων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του.

  4. Γλώσσα στην οποία θα συνταχθούν οι Προσφορές: Ελληνική

 9. Έχουν δημοσιευτεί στην Ε.Ε.Ε.Κ :

  1. συνολική ενδεικτική προκαταρκτική ανακοίνωση διαγωνισμών για την Οδύσσεια αρ. πρωτ. 603/12.6.98, ημερομηνία δημοσίευσης 20.6.98, όπου αναφερόταν το έργο Ε24 -«Κίρκη»,

  2. και προκαταρκτική ενημέρωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου αρ. πρωτ. 25/11.8.98, ημερομηνία δημοσίευσης 17.9.98.

 10. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ : 5 / 6 / 2000

 11. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Ε.Ε.Ε.Κ : 6 / 6 / 2000

 12. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν καλύπτονται από τη συμφωνία GATT.

 

 Ο Διευθυντής του ΙΤΥ

 Καθ. Παύλος Σπυράκης

 

 


Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002