Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

 

Αριθμός αναφοράς / πρωτοκόλλου 10 Ημερομηνία: 23/04/1998.

Περίληψη Προκήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο Ε13 -"Ελπήνωρ"- "Πιλοτική αξιοποίηση δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής σε Ενιαία Λύκεια" της Ενέργειας "Οδύσσεια" του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. στο Β’ΚΠΣ της Ελλάδας

 1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής που ενεργεί με εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ),

  ι) Κολοκοτρώνη 3, Πάτρα, ΤΚ 262 21, Ελλάδα, τηλ.+3061 273496, 220112, Fax +3061- 222 086,

  ιι) Γ.Παπανδρέου 70, 157 73 Ζωγράφος, Αθήνα, Ελλάδα, τηλ. +301-7484793, Fax +301-7796455.

 2. Το έργο ανήκει στην Κατηγορία 7 "Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες του παραρτήματος 1Α της Οδηγίας 92/50/EOK, με αριθμό αναφοράς 84 της κοινής ονοματολογίας CPC των Ηνωμένων Εθνών.

  Συνοπτικά το αντικείμενο του έργου είναι:

  • Ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών για γνωστικά αντικείμενα του Ενιαίου Λυκείου και εγκατάστασή τους σε 15 Ενιαία Λύκεια
  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 15 Ενιαίων Λυκείων και στελεχών της εκπαίδευσης στη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
  • Τεχνική υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων των εν λόγω 15 Ενιαίων Λυκείων σε 3 περιοχές της Ελλάδας.

  Η προκήρυξη αυτή αφορά διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών για το έργο. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μία φάση, με στόχο το έργο να ανατεθεί μέχρι τον Ιούνιο του 1998.

  Απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα, εντός και εκτός Ελλάδας, τουλάχιστον τα 3 τελευταία χρόνια με το αντικείμενο.

 3. Τόπος Παροχής της Υπηρεσίας: 15 Ενιαία Λύκεια σε 3 περιοχές της χώρας που θα προσδιοριστούν.
 4. α) Η ανάθεση του έργου δεν επιφυλάσσεται σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.

  β) Άνευ αντικειμένου λόγω του 4.α.

  γ) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για το έργο

 5. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος του έργου.
 6. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές.
 7. Η εκτιμούμενη μέγιστη διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 8. α) Υπηρεσία από την οποία θα διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού: ΙΤΥ, Γ.Παπανδρέου 70, 157 73 Ζωγράφος τηλ. +301-7484793 Fax +301- 7796455.
  • Τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα διατίθενται στα ελληνικά.
  • Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται γραπτά στην παραπάνω διεύθυνση στην Αθήνα, υπόψη Κας Κατερίνας Γκάργκα, ή μέσω e-mail στη διεύθυνση garga@cti.gr).
  • Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού εναλλακτικά από το web site odysseia.cti.gr/E13

  β) Προθεσμία υποβολής αιτήσεως για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού: 06/06/1998

  γ) Δεν απαιτείται καταβολή αντιτίμου για την προμήθεια των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

 9. α) Ημερομηνία Λήξης Παραλαβής των προσφορών: 15/06/1998 ώρα: 12:00

  β) Διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν οι Προσφορές : ΙΤΥ, Γ.Παπανδρέου 70, 157 73 Ζωγράφος, υπόψη Κας Κατερίνας Γκάργκα, 4ος όροφος

  γ) Γλώσσα στην οποία θα συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική

 10. α) Πρόσωπα που θα παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών: Η Επιτροπή Παραλαβής Προσφορών που θα ορισθεί από τον αναθέτοντα και ένας εκπρόσωπος που θα ορισθεί και θα εξουσιοδοτηθεί από τον κάθε υποψήφιο με σχετική επιστολή που θα συνοδεύει την προσφορά του

  β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης: 15/06/1998 ώρα 12:30 στα γραφεία Αθήνας του ΙΤΥ, Γ.Παπανδρέου 70, 157 73 Ζωγράφος.

 11. Πληροφορίες σχετικά με τις Εγγυήσεις Συμμετοχής περιλαμβάνονται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού.
 12. Βασικός τρόπος χρηματοδότησης: Από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
 13. Νομική μορφή της ανάδοχης κοινοπραξίας: Προσδιορίζεται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού.
 14. Όροι που πρέπει να πληρούν κατ'ελάχιστον ο υποψήφιοι: Προσδιορίζονται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού.
 15. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την Προσφορά του: 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς.
 16. Κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση των Προσφορών: Αναφέρονται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού.
 17. Λοιπά Πληροφοριακά στοιχεία: Το έργο εντάσσεται στα "Πιλοτικά-οριζόντια έργα" των ενεργειών 1.1.β και 1.4.γ - "Οδύσσεια"- του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.) και το οποίο αποτελεί τομεακό πρόγραμμα στο Β'ΚΠΣ της Ελλάδας. Η διάρκεια του έργου θα είναι 24 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του δεν θα ξεπερνάει τα 260 εκ. δρχ.
 18. Δημοσιεύτηκε προκαταρκτική ενημερωτική ανακοίνωση στην ΕΕΕΚ την 31-3-1998. Επίσης θα γίνει ενημερωτική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, σε ημερομηνία που θα οριστεί στο πρώτο ήμισυ του διαστήματος υποβολής των Προσφορών.
 19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επ.Εφ.Ε.Κ.: 23/04/1998.
 20. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Επ.Εφ.Ε.Κ.: 24/04/1998.
 21. Η σύμβαση που θα υπογραφεί καλύπτεται από την συμφωνία GATT.

 

Ο Διευθυντής του ΙΤΥ

 

 

Παύλος Σπυράκης, Καθηγητής

 

Τεύχη 1 & 2 του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και Τεχνικό Δελτίο του έργου Ε13 "Ελπήνωρ" της ενέργειας "Οδύσσεια"