Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Συνοπτική περιγραφή έργου
Αναγκαιότητα - Σκοπιμότητα του Έργου
Στόχοι του έργου
Διαδικασία υλοποίησης του έργου
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
Αξιολόγηση των προτάσεων
Φάση εφαρμογής Α': Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμού λογισμικού
Αξιολόγηση μελετών σχεδιασμού λογισμικού
Φάση εφαρμογής Β': Πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού
Υποστήριξη και παρακολούθηση των έργων ανάπτυξης
Αξιολόγηση πιλοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού
Οικονομικά στοιχεία
Αναμενόμενα αποτελέσματα