Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Συνοπτική περιγραφή έργου
Αναγκαιότητα - Σκοπιμότητα του Έργου
Στόχοι του έργου
Διαδικασία υλοποίησης του έργου
Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός εκτέλεσης του συνολικού έργου
Προδιαγραφές πιλοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού
Στόχοι - χαρακτηριστικά λογισμικού
Παιδαγωγικές, Τεχνικές και Λειτουργικές προδιαγραφές
Σύνθεση των ενώσεων
Μέθοδος και κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων
Δικαιώματα
Οικονομικά στοιχεία
Προθεσμίες
Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές Σχολικών Εργαστηρίων
Παράρτημα Β: Έντυπα υποβολής προτάσεων