ΣΕΙΡΗΝΕΣ

 

ΥΠΕΠΘ / ΕΠΕΑΕΚ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρα 1.1β & 1.4γ, Ενέργεια Β’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΙΡΗΝΕΣ

“Μελέτες και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”

 

 

 

 

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή

2. Συνοπτική περιγραφή έργου

3. Αναγκαιότητα - Σκοπιμότητα του Έργου

4. Στόχοι του έργου

5. Διαδικασία υλοποίησης του έργου

5.1 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων

5.3 Φάση εφαρμογής Α': Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμού λογισμικού

5.4 Αξιολόγηση μελετών σχεδιασμού λογισμικού

5.5 Φάση εφαρμογής Β': Πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού

5.6 Υποστήριξη και παρακολούθηση των έργων ανάπτυξης

5.7 Αξιολόγηση πιλοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού

6. Οικονομικά στοιχεία

7. Αναμενόμενα αποτελέσματα

 

Σχήματα & Πίνακες  

Πίνακας 1 Οικονομικά στοιχεία του έργου

 

 

Εισαγωγή

Στα πλαίσια της Ενέργειας 1.1.β (Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) πρόκειται σύντομα να δημοσιευθεί η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έργο "Σειρήνες" που αφορά σε μελέτη και πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για σχολεία της Β'βάθμιας Εκπαίδευσης. Η παρουσίαση αυτή αποτελεί τον προπομπό της προκήρυξης. Έχει ως σκοπό την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου και την υποκίνηση για σχόλια και προτάσεις προς τους Υπεύθυνους Φορείς του έργου αναφορικά με την μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου, τις απαιτήσεις και τον τρόπο αξιολόγησης ώστε να ληφθούν υπ' όψη στην τελική διατύπωση της προκήρυξης.

 

Παρακαλούμε οι τυχόν παρατηρήσεις να στέλνονται κατά προτίμηση στη διεύθυνση: seirines@cti.gr διαφορετικά στο fax: (01) 7796455. Υπάρχει επίσης ένας WWW κόμβος στη διεύθυνση: http://odysseia.cti.gr/seirines όπου μπορείτε να βρείτε το παρόν κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή καθώς επίσης και πολλές πληροφορίες σχετικά με το έργο και την εξέλιξή του.

Συνοπτική περιγραφή έργου

Το έργο στοχεύει στην ενεργοποίηση της ελληνικής αγοράς εκπαιδευτικού λογισμικού, την εκπόνηση μελετών σχεδιασμού και παιδαγωγικής αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού και την πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού υποστήριξης για αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών της ελληνικής Β΄βάθμιας εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό λογισμικό που θα σχεδιασθεί και θα αναπτυχθεί από το έργο αυτό θα αποτελέσει παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και των μαθητών της μέσης εκπαίδευσης στις νέες συνθήκες ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνεί με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις προτεραιότητες του ΥΠΕΠΘ, να είναι ρεαλιστικό ως προς τους διαθέσιμους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και να λαμβάνει υπόψη:

τις ιδιαίτερες ελληνικές ανάγκες και δυνατότητες,

την ύπαρξη διεθνώς πλούσιου και αξιοποιήσιμου υλικού,

τις ιδιαίτερες δυνατότητες αξιοποίησης της υπολογιστικής τεχνολογίας για την ανάπτυξη ορισμένων γνωστικών αντικειμένων και δεξιοτήτων του προγράμματος σπουδών.

 

Το έργο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων που σχεδιάζουν απαιτήσεις και προδιαγραφές εκπαιδευτικού λογισμικού, φορέων που αναπτύσσουν το λογισμικό (εταίροι ανάπτυξης λογισμικού, εταίροι παιδαγωγικού σχεδιασμού, εταίροι παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού υποστήριξης) και φορέων που αξιολογούν και εφαρμόζουν στο σχολικό περιβάλλον το λογισμικό. Οι φορείς υλοποίησης του λογισμικού υποβάλλουν προτάσεις σε ενώσεις (consortia) οι οποίες πρέπει να εκπροσωπούν τις παιδαγωγικές, τεχνολογικές, εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές πλευρές της ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού. Οι φορείς εκτέλεσης του έργου είναι η Διεύθυνση Β'βάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ (υπεύθυνος: Α. Κωτσιόπουλος) και το ΙΤΥ (υπεύθυνος: Θ. Χατζηλάκος). Η Διεύθυνση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη του προσδιορισμού των εκπαιδευτικών στόχων και προτεραιοτήτων για τις προδιαγραφές του λογισμικού, της προκήρυξης των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, της σύγκλησης και υποστήριξης των επιτροπών αξιολόγησης, της εφαρμογής και αξιολόγησης του λογισμικού στην τάξη. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) έχει αναλάβει την υποστήριξη του έργου με έμπειρο τεχνικό και παιδαγωγικό προσωπικό, την εκπόνηση προδιαγραφών, τη σύνταξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, τη διοργάνωση ημερίδας πληροφόρησης, την έκδοση αναλυτικού οδηγού, την ηλεκτρονική διάθεση ενημερωτικού υλικού και προτύπων δειγμάτων, τη σύσταση και παρακολούθηση των επιτροπών αξιολόγησης, τη σύνταξη και υπογραφή συμβάσεων, τις διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες ενώσεις οργανισμών, την υποστήριξη και παρακολούθηση των έργων ανάπτυξης, την εφαρμογή, ποιοτικό έλεγχο και αξιολόγηση του λογισμικού σε εργαστηριακό περιβάλλον, την τεκμηρίωση της εμπειρίας και τη διοίκηση του έργου.

 

Αναγκαιότητα - Σκοπιμότητα του Έργου

Οι τελευταίες πρόοδοι στις υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες (personal computers, internet, multimedia) και η εκ των πραγμάτων σύνδεσή τους με εφαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχουν προκαλέσει κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων και εμπλεκόμενων πλευρών σε διάφορα επίπεδα προς αναζήτηση του κατάλληλου τεχνολογικού, παιδαγωγικού, κοινωνικού και επιχειρηματικού πλαισίου για την υποστήριξη της παραγωγής, χρήσης και εκμετάλλευσής τους.

Σχετικές πολύ πρόσφατες μελέτες όπως αυτές της ειδικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Educational and Multimedia Software Task-Force” και του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ, “Fostering the Use of Educational Technology: Elements of a National Strategy” (RAND Institute) αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα των θεμάτων που εμπλέκονται και τη σοβαρότητα που χρήζει η αντιμετώπισή τους. Κοινές διαπιστώσεις είναι ότι:

Η χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί πραγματικά να παίξει σημαντικό ρόλο στη σχολική εκπαιδευτική διαδικασία, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί με παιδαγωγικά αποτελεσματικό τρόπο, από κατάλληλα προετοιμασμένους εκπαιδευτικούς.

Ο εκπαιδευτικός χώρος είναι πολύ διστακτικός απέναντι σε τεχνοκεντρικές τάσεις. Η στάση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστα προϊόντα που είναι πραγματικά εκπαιδευτικά χρήσιμα, ενώ αντίθετα υπάρχει σωρεία ελκυστικών πακέτων χωρίς παιδαγωγική άποψη - αντίληψη.

Αναδεικνύονται δυο τουλάχιστο προκλήσεις / θέματα κλειδιά που πρέπει να αποτελέσουν πρώτη προτεραιότητα: η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στους νέους τρόπους μάθησης και διδασκαλίας που καθίστανται δυνατοί και η εξασφάλιση μηχανισμών που θα παράσχουν υψηλής πιστότητας λογισμικό για εκπαιδευτική χρήση.

Η αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού είναι ανώριμη και η τεχνογνωσία παραγωγής του σε πολύ πρώιμα στάδια. Σ’ αυτό συντελούν παράγοντες όπως η δομή και λειτουργία των σχολείων και του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και η έλλειψη διαθέσιμων πόρων για έρευνα και ανάπτυξη.

Η χρήση νέων τεχνολογιών είναι υποτυπώδης στην πλειονότητα των σχολείων. Οι περιπτώσεις όπου γίνεται συστηματική και αποτελεσματική χρήση των υπολογιστών στη μαθησιακή διαδικασία είναι συγκριτικά ελάχιστες και πρέπει να αποτελέσουν δείγματα προς μελέτη για την επέκταση σε ευρεία κλίμακα.

Πανεπιστημιακοί και ερευνητικοί φορείς μπορούν και πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και την εγγύηση ποιότητας της παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού.

Τα παραπάνω σημεία αντικατοπτρίζουν και την κατάσταση στη χώρα μας. Μέχρι σήμερα, η παιδαγωγική αξιοποίηση υπολογιστικής τεχνολογίας στη Β΄βάθμια εκπαίδευση ήταν ελάχιστη και μέρος της αιτίας ήταν η έλλειψη κατάλληλου λογισμικού. Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη ή/και παραγωγή αξιόλογου ελληνοκεντρικού εκπαιδευτικού λογισμικού είναι σχεδόν ανύπαρκτη -με φωτεινές αλλά ελάχιστες εξαιρέσεις- είτε λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, είτε λόγω ανυπαρξίας επιχειρηματικού ενδιαφέροντος σε συνδυασμό και με την μέχρι τώρα μη υλοποίηση της κατεύθυνσης του ΥΠΕΠΘ για την αξιοποίηση των υπολογιστών ως παιδαγωγικών εργαλείων.

Σε ένα τέτοιο ευρύτερο πλαίσιο, το εν λόγω έργο μπορεί να παίξει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:

υποκινώντας προβληματισμούς και δημιουργώντας συνεργασίες μεταξύ ενεργών στο χώρο ομάδων,

αναπτύσσοντας δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού και τεχνογνωσία στην οποία θα μπορούσε να στηριχτεί μια ευρείας κλίμακας ανάπτυξη αντίστοιχων προϊόντων.

Στόχοι του έργου

Κύριοι στόχοι:

Η υποστήριξη εκπόνησης μελετών σχεδιασμού και παιδαγωγικής αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού με βάση συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, προτεραιότητες και απαιτήσεις χρηστών.

Η πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού συνοδευόμενου από multimedia οπτικοακουστικό υλικό υποστήριξης και παιδαγωγική και τεχνολογική τεκμηρίωση έτσι ώστε οι υπολογιστικές τεχνολογίες να αξιοποιηθούν στην διδακτική και μαθησιακή διαδικασία σε ευρύ φάσμα του προγράμματος σπουδών της ελληνικής Β΄βάθμιας εκπαίδευσης.

Η μεθοδική και εστιασμένη στις ιδιαίτερες ελληνικές ανάγκες και δυνατότητες ενεργοποίηση της ελληνικής αγοράς εκπαιδευτικού λογισμικού.

Δευτερεύοντες στόχοι:

Η ενθάρρυνση της συνεργασίας και υποστήριξης μεταξύ φορέων που σχεδιάζουν τις παιδαγωγικές-διδακτικές απαιτήσεις και προδιαγραφές εκπαιδευτικού λογισμικού, φορέων που αναπτύσσουν το λογισμικό (εταίροι ανάπτυξης λογισμικού, εταίροι παιδαγωγικού σχεδιασμού, εταίροι παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού υποστήριξης) και φορέων που αξιολογούν και εφαρμόζουν στο σχολικό περιβάλλον το λογισμικό.

Η διαμόρφωση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων χρήσης υπολογιστικής τεχνολογίας στην ελληνική Β΄βάθμια εκπαίδευση μέσα από τα οποία να μπορεί να επιτευχθεί η εγρήγορση και ενεργητική αντιμετώπιση της γνώσης από μαθητές και καθηγητές.

Η ενθάρρυνση διαδικασιών δημιουργικής δόμησης της γνώσης και οργάνωσης της πληροφορίας σε προσωπικό για το μαθητή επίπεδο.

Η μελέτη και παιδαγωγική και τεχνολογική αξιολόγηση δειγμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού ώστε να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα από παιδαγωγική, οργανωτική και τεχνολογική άποψη για την επέκταση σε εθνική κλίμακα.

 

Διαδικασία υλοποίησης του έργου

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις με τα ακόλουθα βήματα:

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα έργα πιλοτικής ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού (καθορισμός προδιαγραφών, σύνταξη και δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, διάθεση υποστηρικτικού υλικού κλπ).

Αξιολόγηση των προτάσεων (σύσταση επιτροπής, αξιολόγηση, επιλογή 17 περίπου εξ’ αυτών για επόμενη φάση).

Φάση εφαρμογής Α': Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού (διάρκεια 3 μήνες).

Αξιολόγηση και επιλογή 10 περίπου μελετών για επόμενη φάση.

Φάση εφαρμογής Β': Πιλοτική ανάπτυξη ολοκληρωμένων δειγμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού (διάρκεια 9 μήνες).

Υποστήριξη και παρακολούθηση πιλοτικής ανάπτυξης ολοκληρωμένων δειγμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού.

Έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού σε εργαστηριακά περιβάλλοντα φορέων αξιολόγησης και σε σχολικές μονάδες με εφαρμογή στην τάξη.

 

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Στην πρόσκληση υποβολή προτάσεων θα καθορίζονται οι παιδαγωγικές, τεχνικές, λειτουργικές προδιαγραφές του πιλοτικού εκπαιδευτικού. Παράλληλα θα ορίζονται πλήρως τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης των προτάσεων και των μελετών και θα συνταχθεί το μοντέλο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (στόχοι, προδιαγραφές, έντυπα υποβολής προτάσεων, το ύψος χρηματοδότησης ανά έργο, επιλέξιμες δαπάνες, κ.α.).

 

Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να επιτυγχάνει τους εξής εκπαιδευτικούς στόχους:

Να είναι εντάξιμο στο κύριο διδακτικό έργο και την καθημερινή πραγματικότητα του σχολείου και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της εκπαιδευτικής ύλης.

Να συμπληρώνει τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία.

Να προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του μαθητή και του καθηγητή.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το εκπαιδευτικό λογισμικό και το ψηφιακό υλικό πρέπει να έχει κατά περίπτωση τα εξής χαρακτηριστικά:

Να διευκολύνει τη διαθεματική προσέγγιση.

Να ενισχύει τη διερευνητική, ομαδική και ενεργητική μάθηση.

Να αξιοποιεί τα πολυμέσα.

Να αξιοποιεί όπου είναι δυνατόν τη δυνατότητα πολλαπλών ταυτόχρονων αναπαραστάσεων.

Να χρησιμοποιεί όπου είναι δυνατόν εναλλακτικές τεχνικές μετάδοσης της γνώσης.

Να αξιοποιεί τις δυνατότητες των Η/Υ για προσομοίωση φαινομένων,

Να αξιοποιεί τη δυνατότητα δυναμικής διασύνδεσης της πληροφορίας (hyperlinks).

Να αξιοποιεί δικτυακές δυνατότητες και υπηρεσίες.

Να διαθέτει για αξιοποίηση πόρους γενικής χρήσης (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες).

Να είναι απλό και φιλικό στη χρήση του από εκπαιδευτικούς και μαθητές που δεν έχουν ειδίκευση σε υπολογιστές.

Να παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επεκτείνει το υλικό προσθέτοντας νέες ασκήσεις ή να δημιουργεί δικά του σενάρια οργανώνοντας το μάθημα όπως εκείνος επιθυμεί. Επίσης να εξασφαλίζει μηχανισμούς παρέμβασης του μαθητή σε διάφορα επίπεδα και βαθμούς ελευθερίας. Επιθυμητό είναι όπως η δόμηση του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι σπονδυλωτή ώστε να επιτρέπει την εύκολη τροποποίηση και επέκταση του.

 

Το λογισμικό α) θα πρέπει να βασίζεται σε δυνατότητες/γνώσεις της ηλικίας στην οποία απευθύνεται, να καλύπτει διάφορα επίπεδα ικανότητας, να έχει αισθητική και να έχει τη δυνατότητα ερωτήσεων-απαντήσεων (drill and practice) και β) δεν θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικό βιβλίο, να ακολουθεί κατά βήμα την "ύλη" και να είναι μόνον ερωτήσεις-απαντήσεις.

 

Οι προδιαγραφές θα απαιτούν από τις προτάσεις, που θα κατατεθούν, τουλάχιστον τα παρακάτω:

Να τεκμηριώνουν τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους, την προτεινόμενη εκπαιδευτική και παιδαγωγική χρήση του λογισμικού, και τη σύνδεση ή την πιθανή διαφοροποίησή του με συγκεκριμένες ενότητες του αναλυτικού προγράμματος.

Να λαμβάνουν υπόψη τους τις προδιαγραφές του υλικού και λογισμικού των σταθμών εφαρμογής όπως και τις συνθήκες χρήσης τους στην τάξη, αναφέροντας παράλληλα πιθανές πρόσθετες (ή μικρότερες) απαιτήσεις. Επιθυμητό θα ήταν όπου είναι δυνατό να δίνονται περισσότερες από μία εναλλακτικές επιλογές.

Να βασίζονται σε προϋπάρχουσα έρευνα των εταίρων ή τρίτων οργανισμών τόσο στον τεχνολογικό όσο και στον παιδαγωγικό τομέα. Στο έργο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται τμήματα έρευνας και πειραματισμού λόγω έλλειψης χρόνου και πόρων υλοποίησης.

Να παραθέτουν ή να βασίζονται σε έρευνα αγοράς και να δικαιολογούν (α) το προτεινόμενο έργο σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση και (β) την απόφαση για ανάπτυξη ή προσαρμογή λογισμικού.

Να τεκμηριώνουν τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρησιμοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού σε σχέση με την υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία και να αναφέρουν συνοπτικά σενάρια χρήσης και τις εκτιμώμενες εκπαιδευτικές ώρες που θα απαιτηθούν για την αξιοποίησή του στο σχολείο.

Είναι αποδεκτή η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε εργαλείου κριθεί σκόπιμο για την παραγωγή του λογισμικού (π.χ. προγραμματιστικά περιβάλλοντα όπως Basic, C++ κλπ, authoring-tools όπως Director, Toolbook κλπ, ειδικευμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπως Interactive Physics, Cabri, κλπ).

Εκτός από το λογισμικό καθαυτό να αντιμετωπίζουν με πληρότητα (και να προβλέπουν σχετικούς πόρους για) την παραγωγή της απαραίτητης συνοδευτικής αναλυτικής τεκμηρίωσης: βιβλίο δασκάλου, βιβλίο μαθητή και τεχνικά εγχειρίδια ανάπτυξης και χρήσης.

Να προτείνουν τρόπους επέκτασης του λογισμικού για πρόσθετες ενότητες του ίδιου γνωστικού αντικειμένου ή άλλων, και επίσης να τεκμηριώνεται ότι η υιοθετούμενη τεχνολογική και παιδαγωγική προσέγγιση μπορεί να καλύψει ικανοποιητικά τις ανάγκες ενδεχόμενης ανάπτυξης σε μεγάλη κλίμακα.

Να προτείνουν σχήμα συντήρησης και ανανέωσης του λογισμικού.

Να αναφέρονται λεπτομερώς στα θέματα copyrights του χρησιμοποιούμενου υλικού όπου αυτό είναι απαραίτητο, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις και προσδιορίζοντας το σχετικό κόστος.

 

Ειδικότερα, σχετικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό που θα περιγράφεται στις προτάσεις:

Πρέπει να αναφέρεται σε ολοκληρωμένες ενότητες επιλεγμένες από τον υποψήφιο για γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος όπως των Μαθηματικών, Φυσικής, Βιολογίας, Ιστορίας, Γεωγραφίας, Ελληνικής και ξένης γλώσσας (είτε ένα απ’ αυτά, είτε συνδυασμό τους) λαμβάνοντας υπόψη διεθνή πρότυπα και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι επιλεγμένες ενότητες θα πρέπει να καλύπτουν χρονικά ικανό αριθμό εκπαιδευτικών ωρών (τουλάχιστον 6) για να είναι δυνατή η εφαρμογή και η αξιολόγηση του λογισμικού. Προτεραιότητα έχουν θέματα-ενότητες με χρήση για περισσότερες εκπαιδευτικές ώρες και σε περισσότερα μαθήματα στα οποία η χρήση του υπολογιστή προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα έναντι της κλασσικής διδασκαλίας, όπως π.χ. η χρήση πολυμέσων στη διδασκαλία της γλώσσας, η χρήση simulations στη Φυσική και η χρήση δυναμικών γραφημάτων στα Μαθηματικά.

Στο επίπεδο της πρότασης θα είναι αρκετή απλά η αναφορά στα αντικείμενα ενδιαφέροντος, στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τις τεχνολογικές μεθόδους που θα υιοθετηθούν, ενώ στην εκπόνηση της μελέτης (Φάση Α’) θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν και αναλυθούν λεπτομερώς τα παραπάνω σημεία.

Η υφή του εκπαιδευτικού λογισμικού και η υποκείμενη παιδαγωγική προσέγγιση μπορεί να είναι (κατά σειρά προτίμησης):

Διερευνητικού χαρακτήρα, δηλαδή προσανατολισμένο σε ολοκληρωμένα σενάρια όπου ανατίθεται στους μαθητές η διεκπεραίωση εργασιών βασισμένων σε επιλεγμένους εκπαιδευτικούς στόχους (project-based), και τους παρέχονται τα κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία για το σκοπό αυτό.

Εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα (presentation software), όπου γίνεται παράθεση “ύλης” με animation, γραφήματα, χάρτες, εικόνες, κλπ και παράλληλα παρέχονται δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης.

Τύπου ερωτήσεων-απαντήσεων (drill & practice).

Πρέπει να εξασφαλίζει μηχανισμούς παρέμβασης του δασκάλου ή/και μαθητή σε διάφορα επίπεδα και βαθμούς ελευθερίας. Στο ένα άκρο είναι οι μηχανισμοί που επιτρέπουν απλές ενέργειες όπως π.χ. ρυθμίσεις περί του user-interface και στο άλλο άκρο είναι μηχανισμοί που επιτρέπουν επεμβάσεις στη δομή ή/και τη λειτουργικότητα του λογισμικού (μέσω π.χ. υψηλού επιπέδου γλωσσών, ή μεθόδων οπτικού προγραμματισμού).

Πρέπει να εξασφαλίζει συνέργια σε επίπεδο λειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων με άλλες εφαρμογές γενικού σκοπού που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία, όπως word-processors, image tools, και spreadsheets. Σαν ελάχιστη δυνατότητα πρέπει το λογισμικό να επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων (κειμένων, εικόνων, κλπ) με μηχανισμούς τύπου copy/paste ή drag/drop.

Πρέπει να ενσωματώνει όπου είναι δυνατό χρήσεις δικτύου (τοπικού ή/και Internet) και συνέργια με ευρείας χρήσης δικτυακές εφαρμογές (π.χ. Netscape), για υποστήριξη της συνεργατικής εργασίας μεταξύ ομάδων μαθητών, ή εκμετάλλευση δικτυακών πόρων.

Πρέπει να κάνει ορθή χρήση της Ελληνικής γλώσσας (π.χ. συστηματική αντιμετώπιση λεκτικών συμβάσεων σε μηνύματα προς το χρήστη, κλπ).

Οι προτάσεις θα καλούνται να προβλέψουν δύο φάσεις εφαρμογής: μία μικρής χρονικής διάρκειας φάση εκπόνησης μελετών σχεδιασμού (φάση εφαρμογής Α') και την κύρια φάση πιλοτικής ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού (φάση εφαρμογής Β'). Οι προτάσεις θα έχουν περιορισμένη έκταση σαφώς προσδιορισμένη στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα δημοσιευτεί στα σχετικά επίσημα έντυπα μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ.

Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης, θα διοργανωθεί ημερίδα πληροφόρησης και θα διατεθεί υποστηρικτικό υλικό, ηλεκτρονικά ή/και με την μορφή έντυπου υλικού. Το υποστηρικτικό υλικό θα περιλαμβάνει αναλυτικό οδηγό προς τους υποψηφίους για την υλοποίηση της Α' φάσης μελέτης και σχεδιασμού των έργων (guide book)

 

Το μοντέλο σύμβασης για την φάση εφαρμογής Α', θα ολοκληρωθεί κύρια μέσα στο χρονικό διάστημα της δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και θα διατεθεί μέσω δικτύου στους ενδιαφερόμενους 15 ημέρες πριν τη λήξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, ώστε οι όροι της σύμβασης να είναι γνωστοί και να επισπευτεί η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Αξιολόγηση των προτάσεων

Ακολουθεί η αξιολόγηση των προτάσεων και η πρόκριση 17 περίπου από αυτές στην Α' φάση εφαρμογής. Η αξιολόγηση θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα στελεχωθεί από τεχνικούς, παιδαγωγούς και εκπροσώπους των χρηστών. Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων από την επιτροπή, το ΥΠΕΠΘ θα προχωρήσει στην επιλογή, κατακύρωση και ενημέρωση των αναδόχων.

Στη συνέχεια στα προκρινόμενα έργα θα δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και θα επισημανθούν τα σημεία στα οποία -κατά τη γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης- επιδέχεται βελτίωση ή θα πρέπει να επικεντρώσουν τη μελέτη τους στην Α' φάση του έργου.

Η συνολική διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και ενημέρωσης θα ολοκληρωθεί σε ενάμισι μήνα. Οι ανάδοχοι θα κληθούν να ξεκινήσουν την Α' φάση εφαρμογής των έργων τους αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της κατακύρωσης. Παράλληλα μέσω διαδικασίας διαπραγματεύσεων θα γίνει εκλογίκευση του κόστους και θα προετοιμαστούν οι συμβάσεις για υπογραφή.

Η επιλογή θα γίνει με βάση τη συνολική πρόταση, αξιολογώντας όλα τα στοιχεία και των δύο φάσεων εφαρμογής των προτεινόμενων έργων. Η μέθοδος και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων θα περιγράφονται πλήρως στο κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Η διαδικασία αξιολόγησης θα οδηγήσει στην επιλογή και χρηματοδότηση ενός συνόλου προτάσεων που:

θα καλύπτουν ισόρροπα τα γνωστικά αντικείμενα και τις προτεραιότητες του ΥΠΕΠΘ,

θα είναι τεχνολογικά και παιδαγωγικά ώριμες και εφικτές στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου,

θα προέρχονται από ενώσεις φορέων με

ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των απαιτούμενων ρόλων/πλευρών: παιδαγωγικό, τεχνολογικό, εκπαιδευτικό, επιχειρηματικό,

παιδαγωγική και τεχνολογική εμπειρία, αποδεικνυόμενη με συμμετοχή σε άλλα έργα ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού,

τρέχουσα παιδαγωγική και τεχνολογική δραστηριότητα,

επαρκή υποδομή για την εκτέλεση του έργου,

θα περιγράφουν επαρκώς το προτεινόμενο εκπαιδευτικό λογισμικό, τις ακολουθούμενες παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους, το multimedia οπτικοακουστικό υλικό υποστήριξης, τη συνοδευτική τεκμηρίωση και τη προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης των,

θα προτείνουν για παραγωγή ανταγωνιστικά και οικονομικά βιώσιμα προϊόντα, που όταν αξιοποιούν διαθέσιμο υλικό από την διεθνή κοινότητα θα παραθέτουν τα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων για τμήματα του λογισμικού και του συνοδευτικού υλικού.

Με την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης οι προτάσεις θα καταταχθούν σε τέσσαρες (4) κατηγορίες: οι Α θα χρηματοδοτηθούν άμεσα, οι Β θα χρηματοδοτηθούν εφόσον υπάρξει υπόλοιπο προϋπολογισμού από τις Α και εφόσον τα γνωστικά αντικείμενα δεν καλύπτονται επαρκώς από τις Α, οι Γ θα χρηματοδοτηθούν μόνο σε περίπτωση που θα υπάρξει ειδικό ενδιαφέρον από τον Κύριο Φορέα Υλοποίησης για το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο και οι Δ δεν θα χρηματοδοτηθούν.

Σημειώνεται ότι η σωστή κατανομή των γνωστικών αντικειμένων θα είναι μία από τις κατευθύνσεις της επιτροπής αξιολόγησης, ενώ επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού είναι πιθανή αν δεν υπάρξουν αξιόλογες προτάσεις που να καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα.

 

Φάση εφαρμογής Α': Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμού λογισμικού

Αποτελεί την πρώτη από τις δύο φάσεις εφαρμογής των έργων πιλοτικού σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού. Η διάρκεια της φάσης εφαρμογής Α' θα είναι 3 μήνες με ημερομηνία αρχής την ημερομηνία γνωστοποίησης της κατακύρωσης.

Η φάση εφαρμογής Α' στοχεύει στην εκπόνηση μελετών σχεδιασμού οι οποίες θα είναι πάντα σύμφωνες με τους γενικούς και ειδικούς όρους και με τις παιδαγωγικές, τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της αρχικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Στις μελέτες θα περιλαμβάνονται:

η λεπτομερής ανάλυση και τεκμηρίωση της αρχικής πρότασης του έργου

- τεκμηρίωση των εκπαιδευτικών στόχων του προτεινόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού

- πλήρης σχεδιασμός του προς ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού

- παιδαγωγικές και τεχνολογικές επιλογές

- προτάσεις εκπαιδευτικής αξιοποίησης

- σενάρια χρήσης και ένταξης στη σχολική κοινωνία

- επιμόρφωση εκπαιδευτικών

ο σχεδιασμός μακροπρόθεσμου πλάνου ανάπτυξης (long-term business plan)

σενάρια επέκτασης του προτεινόμενου λογισμικού σε ευρύτερη κλίμακα

ο καθορισμός του κόστους (ανα)παραγωγής του εκπαιδευτικού λογισμικού, σε πιθανή επόμενη φάση ευρείας ανάπτυξης λογισμικού (όπου αυτό είναι δυνατόν να υλοποιηθεί)

η επίλυση των θεμάτων των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού και του υλικού υποστήριξης μέσα και έξω από την ένωση

ο προσδιορισμός νέων πιθανών συνεργαζόμενων φορέων για συμμετοχή στην ένωση στην Β' φάση εφαρμογής του έργου

η περιγραφή σχήματος διοίκησης και διαχείρισης του έργου

η σύνταξη αναλυτικού χρονοδιαγράμματος εργασιών και προϋπολογισμού για τη Β' φάση εφαρμογής.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα ολοκληρωθεί το μοντέλο σύμβασης της φάσης εφαρμογής Β' και θα διατεθεί στους αναδόχους πριν τη λήξη της φάσης αυτής.

 

Αξιολόγηση μελετών σχεδιασμού λογισμικού

Στόχος του βήματος αυτού είναι η αξιολόγηση και επιλογή των έργων που θα προχωρήσουν στη φάση πιλοτικής ανάπτυξης (φάση εφαρμογής Β'). Για την αξιολόγηση θα ακολουθηθεί σύντομη και αποδοτική διαδικασία:

Μετά την παραλαβή των μελετών-παραδοτέων της Α' φάσης εφαρμογής και εντός 10 ημερών οι υποψήφιοι θα κληθούν να παρουσιάσουν τη μελέτη τους ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης. Οι ερωτήσεις που θα υποβληθούν από την επιτροπή θα έχουν στόχο την καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της πρότασης. Στη συνέχεια θα συνταχθεί από την επιτροπή η έκθεση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Η πρόκριση των υποψηφίων θα γίνει μετά το τέλος της αξιολόγησης όλων των μελετών. Από τις μελέτες αναμένεται να επιλεγούν περίπου 10 για τη Β' φάση εφαρμογής.

Τα σημεία στα οποία θα επικεντρωθεί η αξιολόγηση των μελετών θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Συμβατότητα με τους γενικούς και ειδικούς όρους της προκήρυξης υποβολής προτάσεων.

Αρτιότητα και πληρότητα του προς σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού από παιδαγωγική, τεχνολογική και εκπαιδευτική πλευρά.

Συμμόρφωση με τις παιδαγωγικές, τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Συνέπεια με τον παιδαγωγικό και τεχνολογικό σχεδιασμό που σκιαγραφήθηκε στην αντίστοιχη πρόταση στην Α’ Φάση.

Καταλληλότητα των προτεινόμενων μεθόδων ανάπτυξης και ωριμότητα των υιοθετούμενων τεχνολογικών επιλογών.

Επάρκεια και καταλληλότητα του multimedia οπτικοακουστικού υλικού υποστήριξης.

Καταλληλότητα της προτεινόμενης συνοδευτικής τεκμηρίωσης.

Ποιότητα και εφικτότητα των προτάσεων εκπαιδευτικής αξιοποίησης.

Ανάλυση και αξιολόγηση των εμπλεκόμενων παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων.

Ποιότητα και εφικτότητα των σεναρίων χρήσης και ένταξης στη σχολική κοινωνία.

Βαθμός αξιοποίησης της διεθνούς εμπειρίας σε ερευνητικό και επιχειρηματικό επίπεδο (ερευνητικά αποτελέσματα από τη χρήση υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύγχρονες τεχνολογίες, επιτυχημένα προϊόντα της διεθνούς αγοράς).

Ικανότητα και αξιοπιστία της ένωσης.

Σύνθεση της ένωσης στην τελική της μορφή.

Παιδαγωγική, τεχνολογική, εκπαιδευτική και επιχειρηματική εμπειρία της ένωσης και του προσωπικού του έργου αποδεικνυόμενη με συμμετοχή σε άλλα ανάλογα έργα ή δραστηριότητες.

Τρέχουσα παιδαγωγική και τεχνολογική δραστηριότητα.

Πληρότητα και αποτελεσματικότητα του σχήματος διοίκησης και διαχείρισης του έργου.

Επάρκεια διοικητικής, τεχνολογικής και επιστημονικής υποστήριξης έργου.

Επάρκεια απαιτούμενης υποδομής.

Ορθολογική κατανομή του προϋπολογισμού στους απαιτούμενους πόρους και δραστηριότητες.

Αποδείξιμη οικονομική δυνατότητα συνεισφοράς του απαιτούμενου ποσοστού της ίδιας συμμετοχής στο έργο.

Δυνατότητα μακροπρόθεσμης επιτυχίας και βιωσιμότητα του έργου.

Αποδοτική χρήση των πόρων σε σχέση με το παραγόμενο προϊόν (best value for the money).

Επαρκής αντιμετώπιση των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού και του υλικού υποστήριξης μέσα και έξω από την ένωση.

Δυνατότητα της ένωσης για εμπορική αξιοποίηση των παραγομένων προϊόντων.

Ορθότητα και εφικτότητα του μακροπρόθεσμου πλάνου ανάπτυξης (long-term business plan).

Ανταγωνιστικότητα του κόστους (ανα)παραγωγής του εκπαιδευτικού λογισμικού, στη φάση ευρείας ανάπτυξης λογισμικού

Η εκκίνηση της Β' φάσης εφαρμογής θα είναι η ημερομηνία γνωστοποίησης της κατακύρωσης. Παράλληλα και όπου κριθεί απαραίτητο, θα γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις των χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμού των έργων ώστε να προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων. Σημειώνεται επίσης ότι οι ενώσεις θα κληθούν να καθορίσουν συγκεκριμένα παραδοτέα και σημεία ελέγχου της προόδου των εργασιών, προς τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης και τον κύριο φορέα υλοποίησης (τρία παραδοτέα κατανεμημένα χρονικά στο 9μηνο χρονοδιάγραμμα εργασιών). Στόχος είναι η καλύτερη παρακολούθηση και υποστήριξη των έργων στη φάση πιλοτικής ανάπτυξης από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης και τον κύριο φορέα υλοποίησης.

 

Φάση εφαρμογής Β': Πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού

Η φάση εφαρμογής Β' αποτελεί την κύρια φάση των έργων πιλοτικής ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού, στη διάρκεια της οποίας οι προκριθέντες υποψήφιοι (ανάδοχοι Β' φάσης εφαρμογής) θα αναπτύξουν πιλοτικά τα ολοκληρωμένα δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού. Η διάρκεια της φάσης εφαρμογής Β' θα είναι 9 μήνες, με ημερομηνία αρχής την ημερομηνία γνωστοποίησης της κατακύρωσης των προκριθέντων προτάσεων. Το συνολικό προβλεπόμενο κονδύλι προϋπολογισμού χρηματοδότησης των μελετών ανέρχεται σε 527 εκατ. δρχ. και προβλέπεται να επαρκέσει για 10 περίπου έργα.

Στο τέλος της φάσης εφαρμογής Β', οι ανάδοχοι θα παραδώσουν τα ολοκληρωμένα δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού που ανέπτυξαν, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές (παιδαγωγικές, τεχνικές, λειτουργικές), όπως αυτές αναφέρονται στο κείμενο της μελέτης Α' φάσης για το κάθε έργο και να είναι ελεγμένα για καλή λειτουργία, κύρια από τεχνικής πλευράς. Επίσης, το λογισμικό θα έχει δοκιμαστεί από μικρό αριθμό μαθητών και καθηγητών σε εργαστηριακές συνθήκες - όχι σε σχολική τάξη. Το λογισμικό θα πρέπει παραδοθεί σε μορφή ικανή για χρήση σε συνθήκες σχολικής τάξης.

Υποστήριξη και παρακολούθηση των έργων ανάπτυξης

Σε όλη τη διάρκεια της φάσης εφαρμογής Β', θα διατηρείται μηχανισμός συντονισμού και υποστήριξης των ενώσεων για την πιλοτική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού, δίνοντας κύρια παιδαγωγικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις. Παράλληλα, θα διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω δικτύου και θα ενημερώνεται τακτικά υποστηρικτικό υλικό και δείγματα επιτυχημένου εκπαιδευτικού λογισμικού. Επίσης, θα παρακολουθείται η πρόοδος των έργων με βάση τα παραδοτέα και τα σημεία ελέγχου που έχει ορίσει η κάθε ένωση στο χρονοδιάγραμμα εργασιών της.

Στόχος είναι η αποδοτικότερη πιλοτική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού και η αποφυγή σημαντικών αποκλίσεων τόσο ως προς τις γενικότερες παιδαγωγικές κατευθύνσεις όσο και από τις αρχικές μελέτες και προδιαγραφές του λογισμικού του κάθε έργου.

Για την υλοποίηση της φάσης αυτής θα συσταθεί ειδική επιτροπή παρακολούθησης και υποστήριξης.

 

Αξιολόγηση πιλοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού

Εδώ θα γίνει η παιδαγωγική και τεχνολογική αξιολόγηση των ολοκληρωμένων δειγμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού που θα έχουν παραχθεί, όπως και της χρήσης τους σε εργαστηριακό και σχολικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η παιδαγωγική και τεχνική αξιολόγηση θα γίνει από την ομάδα παιδαγωγών, τεχνικών και εκπαιδευτικών του έργου σε συνεργασία με εξειδικευμένους ανά γνωστικό αντικείμενο επιστήμονες συμβούλους και εξωτερικούς αξιολογητές.

Στα πλαίσια του πακέτου εργασίας θα χρησιμοποιηθούν εργαστήρια αξιολόγησης λογισμικού όπου για κάθε γνωστικό αντικείμενο και έργο ανάπτυξης αφού μελετήσουν λεπτομερώς όλα τα παραδοτέα (εκπαιδευτικό λογισμικό, σενάρια διερευνήσεων, λογισμικό και multimedia οπτικοακουστικό υλικό υποστήριξης, βιβλίο εκπαιδευτικού, βιβλίο μαθητή και τεχνικά εγχειρίδια ανάπτυξης και χρήσης) θα τα ελέγξουν και θα τα αξιολογήσουν σε ελεγχόμενες συνθήκες εργαστηριακού περιβάλλοντος τόσο με ειδικούς χρήστες όσο και με μαθητές. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο εργαστήριο από τις παιδαγωγικές ομάδες θα τεκμηριωθούν σε ειδική μελέτη.

Παράλληλα, η τεχνολογική αξιολόγηση και ο ποιοτικός έλεγχος του λογισμικού θα γίνει από τις τεχνολογικές ομάδες του έργου. Η πιστοποίηση του λογισμικού θα γίνει με ευθύνη του κύριου φορέα υλοποίησης από τον αρμόδιο οργανισμό που θα έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Επίσης, το εκπαιδευτικό λογισμικό θα εφαρμοσθεί σε ικανό αριθμό σχολείων του πιλοτικού έργου "Οδυσσέας" και σε άλλα σχολεία που θα διαθέτουν τον απαιτούμενο υπολογιστικό εξοπλισμό και θα αξιολογηθεί λεπτομερώς από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Υπεύθυνος της σύνταξης της μελέτης αξιολόγησης (που θα καταγράφει τις κρίσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών και θα περιέχει προτεινόμενες βελτιώσεις ή προτάσεις επανασχεδιασμού του λογισμικού) και της εφαρμογής στην τάξη είναι ο κύριος φορέας υλοποίησης (ΥΠΕΠΘ).

 

Οικονομικά στοιχεία

 

 

Προϋπολογισμός

Έργα

Μέσο κόστος /

έργο

Ιδιωτική

συμμετοχή /

έργο

Δημόσια

συμμετοχή /

έργο

           
Α' φάση: μελέτες

85.000.000

17

5.000.000

1.750.000

3.250.000

           
Β' φάση: ανάπτυξη

527.000.000

10

52.700.000

17.525.000

35.175.000

           

Πίνακας 1 Οικονομικά στοιχεία του έργου

Τα παραπάνω ποσά είναι ενδεικτικά της ιδιωτικής συμμετοχής, με κατώτατα όρια τα ως άνω αναγραφόμενα ποσά. Ο αριθμός των έργων που τελικά θα επιλεγούν σε κάθε φάση, όπως και το κόστος ανά έργο μπορεί να διαφέρει.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από το έργο είναι πολλαπλά. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

Ολοκληρωμένα δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού για μία σειρά γνωστικών αντικειμένων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία θα αναπτυχθούν πιλοτικά στη διάρκεια του έργου.

Ενεργοποίηση της ελληνικής αγοράς εκπαιδευτικού λογισμικού. Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή:

υποστηρίζονται στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού

μπορούν να ενημερώνονται για τις νέες παιδαγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις

έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής του εκπαιδευτικού λογισμικού που αναπτύσσουν σε εργαστηριακά και σχολικά περιβάλλοντα

αποκτούν εμπειρία και τεχνογνωσία από την αξιολόγηση του λογισμικού τους από εξειδικευμένες ομάδες παιδαγωγών, εκπαιδευτικών και τεχνικών.

Τα παραπάνω, θα προσελκύσουν και νέες εταιρίες να δραστηριοποιηθούν στο χώρο αυτό με αποτέλεσμα το ευρύτερο άνοιγμα της αγοράς εκπαιδευτικού λογισμικού.

Αναβάθμιση της σχολικής κοινωνίας με τη βελτίωση της ποιότητας των υπαρχόντων μαθησιακών περιβαλλόντων και την αξιοποίηση των υπολογιστικών τεχνολογιών στη διδασκαλία μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος.

Δημιουργία της απαραίτητης διοικητικής υποδομής στο ΥΠΕΠΘ για την ενεργή συμμετοχή του στις διαδικασίες προδιαγραφών και αξιοποίησης του λογισμικού που χρησιμοποιείται στα σχολεία και αξιολόγηση της χρήσης του.

Αποδοτικότερη ενημέρωση των φορέων που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού, με τη δημιουργία μηχανισμού ηλεκτρονικής διάθεσης υποστηρικτικού και ενημερωτικού υλικού για τις τρέχουσες παιδαγωγικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού.

Ενθάρρυνση στην εκπόνηση συστηματικών και ολοκληρωμένων μελετών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού, οι οποίες περιλαμβάνουν παιδαγωγική και τεχνολογική ανάλυση, μελέτη παιδαγωγικών και τεχνολογικών προσεγγίσεων, προτάσεις εκπαιδευτικής αξιοποίησης, σενάρια χρήσης και ένταξης στη σχολική κοινωνία, μακροπρόθεσμα πλάνα ανάπτυξης κλπ.

Διαμόρφωση μεθοδολογίας ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού με στόχο τη μελλοντική επέκταση των όσων παραχθούν στη διάρκεια του έργου ή ακόμα κάλυψη άλλων γνωστικών αντικειμένων