ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

για το έργο:

 

"ΣΕΙΡΗΝΕΣ"

Μελέτες και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

(ΕΠΕΑΕΚ 1997, Ενέργεια 1.1.β)

 

Συνοπτική περιγραφή του έργου: Το έργο στοχεύει στην ενεργοποίηση της ελληνικής αγοράς εκπαιδευτικού λογισμικού, την εκπόνηση μελετών σχεδιασμού και παιδαγωγικής αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού και την πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού υποστήριξης για αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών του Γυμνασίου. Προβλέπεται υλοποίηση σε δύο φάσεις: Α) εκπόνηση μελετών και σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού (διάρκεια 3 μήνες) και Β) πιλοτική ανάπτυξη ολοκληρωμένων δειγμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού (διάρκεια 9 μήνες).

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν ενώσεις φορέων οι οποίες εκπροσωπούν τις παιδαγωγικές, τεχνολογικές, εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές πλευρές της ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού.

Προϋπολογισμός έργου: Ο προϋπολογισμός για τους φορείς που θα συμμετάσχουν στην α' φάση είναι 85.000.000 δραχμές (ο οποίος θα διατεθεί σε 17 περίπου έργα) και στη β' φάση 527.000.000 δραχμές (ο οποίος θα διατεθεί σε 10 περίπου έργα). Οι δαπάνες των δύο φάσεων επιχορηγούνται από το ΕΠΕΑΕΚ με ποσοστό 65% ανά έργο. Το υπόλοιπο 35% αποτελεί την ίδια συμμετοχή.

Προθεσμίες: Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό υποβολής προτάσεων το αργότερο μέχρι τις 30/6/97 και ώρα 12:00 στο Γραφείο 518, στη Διεύθυνση Σπουδών Β'βάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ (Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ) σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΕΙΡΗΝΕΣ" υπ' όψιν κ. Ε Κωστόπουλου είτε Ν. Καμπράνη (στην ίδια ημερομηνία και ώρα πρέπει να έχει παραληφθεί από το ΥΠΕΠΘ ο φάκελος σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής). Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.

Η παρούσα Προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 24/4/97.

 

Ο Οδηγός υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμος στον WWW στη διεύθυνση: http://odysseia.cti.gr/seirines/archive.htm. Επίσης θα μπορεί να αποσταλεί/παραληφθεί σε/από κάθε ενδιαφερόμενο αφού πρώτα επικοινωνήσει με την κα Κ. Γκάργκα στο τηλέφωνο: (01) 7484793 στο Γραφείο Αθηνών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ), που αποτελεί το φορέα διαχείρισης του έργου. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει χρέωση 20.000 δρχ για το έντυπο και τη δισκέτα.

 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης:

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πάτρα