ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΣΕΙΡΗΝΕΣ

“Μελέτες και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”

(ΕΠΕΑΕΚ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο 1.1β, Ενέργεια Β’)

 

 

Οδηγός Υποβολής Προτάσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΙΡΗΝΕΣ

“Μελέτες και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”

 

 

 

 

Περιεχόμενα Σελ.

1. Εισαγωγή

2. Συνοπτική περιγραφή έργου

3. Αναγκαιότητα - Σκοπιμότητα του Έργου

4. Στόχοι του έργου

5. Διαδικασία υλοποίησης του έργου

6. Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός εκτέλεσης του συνολικού έργου

7. Προδιαγραφές πιλοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού

7.1 Στόχοι - χαρακτηριστικά λογισμικού

7.2 Παιδαγωγικές, Τεχνικές και Λειτουργικές προδιαγραφές

8. Σύνθεση των ενώσεων

9. Μέθοδος και κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων

10. Δικαιώματα

11. Οικονομικά στοιχεία

12. Προθεσμίες

Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές Σχολικών Εργαστηρίων

Παράρτημα Β: Έντυπα υποβολής προτάσεων

 

Σχήματα & Πίνακες

Σχήμα 1 Διασύνδεση Εξοπλισμού Σχολικού Εργαστηρίου

 

 

Πίνακας 1 Δυνατότητα της ένωσης να φέρει εις πέρας το έργο

Πίνακας 2 Περιεχόμενο της πρότασης

Πίνακας 3 Οικονομικά στοιχεία του έργου

 

 

 

Εισαγωγή

Στα πλαίσια της Ενέργειας 1.1.β (Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έργο "Σειρήνες" που αφορά σε μελέτη και πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για σχολεία της Β'βάθμιας Εκπαίδευσης. Το κείμενο αυτό αποτελεί τον αναλυτικό οδηγό εκπόνησης προτάσεων και περιέχει αναλυτική περιγραφή των παιδαγωγικών, τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του προς ανάπτυξη λογισμικού, οικονομικά στοιχεία καθώς και τα έντυπα υποβολής προτάσεων.

Στον κόμβο http://odysseia.cti.gr/seirines υπάρχει το παρόν κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή (MS Word 7.0 και html format) καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με το έργο και την εξέλιξή του. Για τυχόν παρατηρήσεις ή διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σελίδα των συζητήσεων του προαναφερθέντος κόμβου, να στείλουν email στη διεύθυνση: seirines@cti.gr ή fax στον αριθμό: (01) 7796455, μέχρι τις 30/5/97. Οι διευκρινήσεις και απαντήσεις θα δοθούν στον παραπάνω κόμβο το αργότερο μέχρι τις 15/6/97.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις στο έργο "Σειρήνες" μπορούν να βρουν χρήσιμο υλικό στον κόμβο του "Οδυσσέα", το οποίο είναι ένα άλλο έργο που ανήκει στο ΕΠΕΑΕΚ, στη διεύθυνση: http://odysseia.cti.gr/odysseas. Σκοπός του έργου αυτού είναι, σε γενικές γραμμές, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σχολείων αποτελούμενου από 60 περίπου σχολικά εργαστήρια στις περιοχές Αχαΐας, Θράκης και τμήματος των Αιγαιοπελαγίτικων νησιών με ενσωμάτωση και χρήση δικτυακών τεχνολογιών (τοπικά και διαδίκτυα/Internet) για την υποστήριξη της διδασκαλίας, την αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου των μαθητών και την διοικητική υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Συνοπτική περιγραφή έργου

Το έργο στοχεύει στην ενεργοποίηση της ελληνικής αγοράς εκπαιδευτικού λογισμικού, την εκπόνηση μελετών σχεδιασμού και παιδαγωγικής αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού και την πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού υποστήριξης για αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών του Γυμνασίου. Το λογισμικό που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου θα αξιολογηθεί στα 60 Γυμνάσια του δικτύου του "Οδυσσέα", τα οποία θα έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (βλέπε Παράρτημα Α) και στα οποία θα έχει προηγηθεί εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Για την εκπαίδευση αυτή, οι παραγωγοί του λογισμικού θα πρέπει να ετοιμάσουν το αναγκαίο υλικό και να ενημερώσουν τους επιμορφωτές του ΥΠΕΠΘ, αλλά δεν θα έχουν την ευθύνη ούτε το κόστος διεξαγωγής της. Αντίστοιχη προσπάθεια με αυτή των "Σειρήνων" για τα Λύκεια θα καλυφθεί από άλλο έργο στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. Το εκπαιδευτικό λογισμικό που θα σχεδιασθεί και θα αναπτυχθεί από το έργο αυτό θα αποτελέσει παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και των μαθητών της μέσης εκπαίδευσης στις νέες συνθήκες ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνεί με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις προτεραιότητες του ΥΠΕΠΘ, να είναι ρεαλιστικό ως προς τους διαθέσιμους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και να λαμβάνει υπόψη:

τις ιδιαίτερες ελληνικές ανάγκες και δυνατότητες,

την ύπαρξη διεθνώς πλούσιου και αξιοποιήσιμου υλικού,

τις ιδιαίτερες δυνατότητες αξιοποίησης της υπολογιστικής τεχνολογίας για την ανάπτυξη ορισμένων πλευρών του προγράμματος σπουδών.

 

Το έργο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων που θέτουν απαιτήσεις και προδιαγραφές εκπαιδευτικού λογισμικού, φορέων που αναπτύσσουν το λογισμικό (εταίροι ανάπτυξης λογισμικού, εταίροι παιδαγωγικού σχεδιασμού, εταίροι παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού υποστήριξης) και φορέων που αξιολογούν και εφαρμόζουν στο σχολικό περιβάλλον το λογισμικό. Οι φορείς υλοποίησης του λογισμικού υποβάλλουν προτάσεις σε ενώσεις (consortia) οι οποίες πρέπει να εκπροσωπούν τις παιδαγωγικές, τεχνολογικές, εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές πλευρές της ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού. Κύριος φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Β'βάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ (υπεύθυνος: Α. Κωτσιόπουλος) και ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης το ΙΤΥ (υπεύθυνος: Θ. Χατζηλάκος). Η Διεύθυνση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει την ευθύνη του προσδιορισμού των εκπαιδευτικών στόχων και προτεραιοτήτων για τις προδιαγραφές του λογισμικού, της προκήρυξης των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, της σύγκλισης και υποστήριξης των επιτροπών αξιολόγησης, της εφαρμογής και αξιολόγησης του λογισμικού στην τάξη. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) έχει αναλάβει την υποστήριξη του έργου με έμπειρο τεχνικό και παιδαγωγικό προσωπικό, την εκπόνηση προδιαγραφών, τη σύνταξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, τη διοργάνωση ημερίδας πληροφόρησης, την έκδοση αναλυτικού οδηγού, την ηλεκτρονική διάθεση ενημερωτικού υλικού, τη σύσταση ύστερα από απόφαση του ΥΠΕΠΘ και παρακολούθηση των επιτροπών αξιολόγησης, τη σύνταξη και υπογραφή συμβάσεων, τις διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες ενώσεις οργανισμών, την υποστήριξη και παρακολούθηση των έργων ανάπτυξης, την εφαρμογή, ποιοτικό έλεγχο και αξιολόγηση του λογισμικού σε εργαστηριακό περιβάλλον, την τεκμηρίωση της εμπειρίας και τη διοίκηση του έργου.

 

Αναγκαιότητα - Σκοπιμότητα του Έργου

Οι τελευταίες πρόοδοι στις υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες (personal computers, internet, multimedia) και η εκ των πραγμάτων σύνδεσή τους με εφαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχουν προκαλέσει κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων και εμπλεκόμενων πλευρών σε διάφορα επίπεδα προς αναζήτηση του κατάλληλου τεχνολογικού, παιδαγωγικού, κοινωνικού και επιχειρηματικού πλαισίου για την υποστήριξη της παραγωγής, χρήσης και εκμετάλλευσής τους.

Πρόσφατες μελέτες όπως αυτές της ειδικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Educational and Multimedia Software Task-Force” και του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ, “Fostering the Use of Educational Technology: Elements of a National Strategy” (RAND Institute) αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα των θεμάτων που εμπλέκονται και τη σοβαρότητα που χρήζει η αντιμετώπισή τους. Κοινές διαπιστώσεις είναι ότι:

Η χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί πραγματικά να παίξει σημαντικό ρόλο στη σχολική εκπαιδευτική διαδικασία, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί με παιδαγωγικά αποτελεσματικό τρόπο, από κατάλληλα προετοιμασμένους εκπαιδευτικούς.

Ο εκπαιδευτικός χώρος είναι πολύ διστακτικός απέναντι σε τεχνοκεντρικές τάσεις. Η στάση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστα προϊόντα που είναι πραγματικά εκπαιδευτικά χρήσιμα, ενώ αντίθετα υπάρχει σωρεία ελκυστικών πακέτων χωρίς παιδαγωγική άποψη - αντίληψη.

Αναδεικνύονται δυο τουλάχιστο προκλήσεις / θέματα κλειδιά που πρέπει να αποτελέσουν πρώτη προτεραιότητα: η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στους νέους τρόπους μάθησης και διδασκαλίας που καθίστανται δυνατοί και η εξασφάλιση μηχανισμών που θα παράσχουν υψηλής πιστότητας λογισμικό για εκπαιδευτική χρήση.

Η αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού είναι ανώριμη και η τεχνογνωσία παραγωγής του σε πολύ πρώιμα στάδια. Σ’ αυτό συντελούν παράγοντες όπως η δομή και λειτουργία των σχολείων και του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και η έλλειψη διαθέσιμων πόρων για έρευνα και ανάπτυξη.

Η χρήση νέων τεχνολογιών είναι υποτυπώδης στην πλειονότητα των σχολείων. Οι περιπτώσεις όπου γίνεται συστηματική και αποτελεσματική χρήση των υπολογιστών στη μαθησιακή διαδικασία είναι συγκριτικά ελάχιστες και πρέπει να αποτελέσουν δείγματα προς μελέτη για την επέκταση σε ευρεία κλίμακα.

Πανεπιστημιακοί και ερευνητικοί φορείς μπορούν και πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και την εγγύηση ποιότητας της παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού.

Τα παραπάνω σημεία αντικατοπτρίζουν και την κατάσταση στη χώρα μας. Μέχρι σήμερα, η παιδαγωγική αξιοποίηση υπολογιστικής τεχνολογίας στη Β΄βάθμια εκπαίδευση ήταν ελάχιστη και μέρος της αιτίας ήταν η έλλειψη κατάλληλου λογισμικού. Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη ή/και παραγωγή αξιόλογου ελληνοκεντρικού εκπαιδευτικού λογισμικού είναι σχεδόν ανύπαρκτη -με φωτεινές αλλά ελάχιστες εξαιρέσεις- είτε λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, είτε λόγω ανυπαρξίας επιχειρηματικού ενδιαφέροντος σε συνδυασμό και με την μέχρι τώρα μη υλοποίηση της κατεύθυνσης του ΥΠΕΠΘ για την αξιοποίηση των υπολογιστών ως παιδαγωγικών εργαλείων.

Σε ένα τέτοιο ευρύτερο πλαίσιο, το εν λόγω έργο μπορεί να παίξει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:

υποκινώντας προβληματισμούς και δημιουργώντας συνεργασίες μεταξύ ενεργών στο χώρο ομάδων,

αναπτύσσοντας δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού και τεχνογνωσία στην οποία θα μπορούσε να στηριχτεί μια ευρείας κλίμακας ανάπτυξη αντίστοιχων προϊόντων.

Στόχοι του έργου

Κύριοι στόχοι:

Η υποστήριξη εκπόνησης μελετών σχεδιασμού και παιδαγωγικής αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού με βάση συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, προτεραιότητες και απαιτήσεις χρηστών.

Η πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού συνοδευόμενου από multimedia οπτικοακουστικό υλικό υποστήριξης και παιδαγωγική και τεχνολογική τεκμηρίωση έτσι ώστε οι υπολογιστικές τεχνολογίες να αξιοποιηθούν στην διδακτική και μαθησιακή διαδικασία σε ευρύ φάσμα του προγράμματος σπουδών της ελληνικής Β΄βάθμιας εκπαίδευσης.

Η μεθοδική και εστιασμένη στις ιδιαίτερες ελληνικές ανάγκες και δυνατότητες ενεργοποίηση της ελληνικής αγοράς εκπαιδευτικού λογισμικού.

Δευτερεύοντες στόχοι:

Η ενθάρρυνση της συνεργασίας και υποστήριξης μεταξύ φορέων που σχεδιάζουν τις παιδαγωγικές-διδακτικές απαιτήσεις και προδιαγραφές εκπαιδευτικού λογισμικού, φορέων που αναπτύσσουν το λογισμικό (εταίροι ανάπτυξης λογισμικού, εταίροι παιδαγωγικού σχεδιασμού, εταίροι παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού υποστήριξης) και φορέων που αξιολογούν και εφαρμόζουν στο σχολικό περιβάλλον το λογισμικό.

Η διαμόρφωση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων χρήσης υπολογιστικής τεχνολογίας στην ελληνική Β΄βάθμια εκπαίδευση μέσα από τα οποία να μπορεί να επιτευχθεί η εγρήγορση και ενεργητική αντιμετώπιση της γνώσης από μαθητές και καθηγητές.

Η ενθάρρυνση διαδικασιών δημιουργικής δόμησης της γνώσης και οργάνωσης της πληροφορίας σε προσωπικό για το μαθητή επίπεδο.

Η μελέτη και παιδαγωγική και τεχνολογική αξιολόγηση δειγμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού ώστε να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα από παιδαγωγική, οργανωτική και τεχνολογική άποψη για την επέκταση σε εθνική κλίμακα.

 

Διαδικασία υλοποίησης του έργου

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις με τα ακόλουθα βήματα:

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα έργα πιλοτικής ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού (καθορισμός προδιαγραφών, σύνταξη και δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, διάθεση υποστηρικτικού υλικού κλπ).

Αξιολόγηση των προτάσεων (σύσταση επιτροπής, αξιολόγηση, επιλογή 17 περίπου εξ’ αυτών για επόμενη φάση).

Φάση εφαρμογής Α': Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού (διάρκεια 3 μήνες).

Αξιολόγηση και επιλογή 10 περίπου μελετών για επόμενη φάση.

Φάση εφαρμογής Β': Πιλοτική ανάπτυξη ολοκληρωμένων δειγμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού (διάρκεια 9 μήνες).

Υποστήριξη και παρακολούθηση πιλοτικής ανάπτυξης ολοκληρωμένων δειγμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού.

Έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού σε εργαστηριακά περιβάλλοντα φορέων αξιολόγησης και σε σχολικές μονάδες με εφαρμογή στην τάξη.

Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός εκτέλεσης του συνολικού έργου

Το Υποπρόγραμμα 1 του ΕΠΕΑΕΚ ("Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση") προβλέπει ανάπτυξη λογισμικού κυρίως στα πλαίσια δύο ενεργειών: της 1.1.α ("Προγράμματα-Βιβλία") και της 1.1.β ("Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"). Το πρώτο θα είναι λογισμικό που συνδέεται στενά με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα, ενώ το δεύτερο θα είναι "ανοιχτό" λογισμικό με παιδαγωγικούς στόχους που δεν αντιστοιχούν αναγκαστικά σε ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο. Οι "Σειρήνες" ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία και αποτελούν τον πιλότο των υπόλοιπων έργων της ενέργειας 1.1.β, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

Έργο “Ναυσικά”: Ανάπτυξη Πιλοτικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Διάρκεια: 20 μήνες, προϋπολογισμός: 400 εκ. δρχ).

Το έργο αυτό ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των “Σειρήνων” και αποτελεί συνέχισή του, με στόχο να επαναλάβει την ίδια διαδικασία εκμεταλλευόμενο όμως την εμπειρία που αποκτήθηκε σε όλα τα επίπεδα. Συγκεκριμένα, η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα στενεύει το πεδίο επιλογών στις υποκείμενες παιδαγωγικές προσεγγίσεις του λογισμικού, προσδιορίζοντάς τες σαφώς με βάση επιτυχημένα μοντέλα που διακρίθηκαν στις “Σειρήνες”.

Έργο “Ε23”: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε ευρεία κλίμακα (Διάρκεια 24 μήνες, προϋπολογισμός: 2.530 εκ. δρχ).

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού με βάση τις μελέτες/λογισμικό επίδειξης που προκρίθηκαν στη φάση αξιολόγησης του έργου “Σειρήνες”. Το έργο θα υλοποιηθεί με επιμέρους υποέργα, το αντικείμενο και ο χρονοπρογραμματισμός των οποίων θα εκπορεύεται από τις αντίστοιχες μελέτες (με πιθανές αποκλίσεις αν αυτό κριθεί προς όφελος του παραγόμενου προϊόντος). Η ανάθεση των έργων στους δικαιούχους θα γίνει στη βάση της συνχρηματοδότησης. Το ΥΠΕΠΘ θα διατηρεί το δικαίωμα της κατά βούληση χρήσης στα παραγόμενα προϊόντα και οι κατασκευαστές το δικαίωμα της παραπέρα εκμετάλλευσης των προϊόντων.

Έργο “Κίρκη”: Προσαρμογή Λογισμικού Πολυμέσων για τη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Διάρκεια: 36 μήνες, προϋπολογισμός: 2.400 εκ. δρχ).

Το έργο στοχεύει στην ελληνοποίηση και γενικότερη προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, μιας σειράς από καταξιωμένα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού της διεθνούς αγοράς. Η αναγκαιότητα ενός τέτοιου έργου εκπορεύεται από την πραγματικότητα του απαγορευτικού ύψους απαιτούμενων επενδύσεων για την σε ιδιωτική βάση ανάπτυξη-μεταφορά αντίστοιχων προϊόντων, με αποτέλεσμα τη στέρηση πρόσβασης της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας σε τέτοιου είδους ποιοτικό υλικό.

Το έργο θα υλοποιηθεί με επιμέρους υποέργα για την προσαρμογή ομάδων συγγενών προϊόντων, με διαδικασίες διαγωνισμών που θα δρομολογούνται σε συνέχεια των διαδικασιών αξιολόγησης των προς μεταφορά προϊόντων. Η αξιολόγηση θα γίνεται από ad-hoc ομάδες με συντονισμό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο παίρνοντας υπ’ όψη παρόμοιες υπάρχουσες μελέτες και αξιολογήσεις (όπως π.χ. αυτές των Υπουργείων Παιδείας των ΗΠΑ και Αγγλίας). Θα καταβληθεί προσπάθεια εναρμόνισης (και σίγουρα μη επικάλυψης) των προϊόντων που επιλέγονται με τα αντικείμενα που παράλληλα θα αναπτύσσονται από τα έργα “Σειρήνες” και “Ναυσικά”.

Οι θεματικές κατηγορίες για τις οποίες θα αξιολογηθούν και θα προταθούν προϊόντα για προσαρμογή περιλαμβάνουν:

Εγκυκλοπαίδειες πολυμέσων γενικού ή ειδικού περιεχομένου και για διάφορες ηλικίες.

Γεωγραφικοί άτλαντες.

Προϊόντα ειδικών εκπαιδευτικών αντικειμένων (με χρήση πολυμέσων ή μη) όπως π.χ. οικοσυστήματα και αλληλεξαρτήσεις, γεωφυσικά φαινόμενα, μαθηματικές διερευνήσεις, πειράματα φυσικής, κλπ.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην διατήρηση της ποιότητας του παραγόμενου αποτελέσματος. Το ΥΠΕΠΘ θα διατηρεί το δικαίωμα της κατά βούληση χρήσης στα παραγόμενα προϊόντα και οι κατασκευαστές το δικαίωμα της παραπέρα εκμετάλλευσης των προϊόντων.

Έργο “Ε25”: Ανάπτυξη ή/και προσαρμογή Λογισμικού Πολυμέσων για Επαγγελματική Κατάρτιση για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Διάρκεια: 30 μήνες, προϋπολογισμός: 1.040 εκ. δρχ).

Στόχος του έργου είναι η κατά κύριο λόγο προσαρμογή καταξιωμένου στη διεθνή αγορά λογισμικού επαγγελματικής κατάρτισης και σε μικρότερη έκταση η εξ αρχής ανάπτυξη τέτοιου λογισμικού, με βάση αποτελέσματα και υποδείξεις του έργου “Λαέρτης”, ενός πιλοτικού έργου που ανήκει στην ίδια ενέργεια με τα προαναφερθέντα έργα, για χρήση από ΤΕΛ, ΕΠΛ και ΤΕΣ.

Οι διαδικασίες για την περίπτωση προσαρμογής λογισμικού θα είναι όμοιες με αυτές που θα υιοθετηθούν στο έργο “Ε23”. Οι θεματικές κατηγορίες προϊόντων προς μεταφορά περιλαμβάνουν multimedia training modules:

για χρήση, λειτουργία και συντήρηση μηχανών (αυτοκινήτων, ψυκτικών, υπολογιστών, κλπ),

ειδίκευση σε επαγγέλματα όπως βοηθητικά ιατρικά, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, χημικών επεξεργασιών, κτιριακών έργων, κλπ

Χωρίς να αποκλείονται νέες συμμετοχές, οι ενώσεις φορέων που θα έχουν αναπτύξει με επιτυχία λογισμικό στις "Σειρήνες" θα έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην ανάληψη όμοιων έργων.

Προδιαγραφές πιλοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού

Στόχοι - χαρακτηριστικά λογισμικού

Το εκπαιδευτικό λογισμικό που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου πρέπει να επιτυγχάνει τους εξής εκπαιδευτικούς στόχους:

Να είναι εντάξιμο στο κύριο διδακτικό έργο και την καθημερινή πραγματικότητα του σχολείου και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της εκπαιδευτικής ύλης.

Να συμπληρώνει τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία.

Να προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του μαθητή και του καθηγητή.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να έχει κατά περίπτωση τα εξής χαρακτηριστικά:

Να διευκολύνει τη διαθεματική προσέγγιση.

Να ενισχύει τη διερευνητική, ομαδική και ενεργητική μάθηση.

Να αξιοποιεί τα πολυμέσα.

Να αξιοποιεί όπου είναι δυνατόν τη δυνατότητα πολλαπλών ταυτόχρονων αναπαραστάσεων.

Να χρησιμοποιεί όπου είναι δυνατόν εναλλακτικές τεχνικές μετάδοσης της γνώσης.

Να αξιοποιεί τις δυνατότητες των Η/Υ για προσομοίωση φαινομένων.

Να αξιοποιεί τη δυνατότητα δυναμικής διασύνδεσης της πληροφορίας (hyperlinks).

Να αξιοποιεί δικτυακές δυνατότητες και υπηρεσίες.

Να διαθέτει για αξιοποίηση πόρους γενικής χρήσης (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες).

Να είναι απλό και φιλικό στη χρήση του από εκπαιδευτικούς και μαθητές που δεν έχουν ειδίκευση σε υπολογιστές.

Να παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επεκτείνει το υλικό προσθέτοντας νέες ασκήσεις ή να δημιουργεί δικά του σενάρια οργανώνοντας το μάθημα όπως εκείνος επιθυμεί. Επίσης να εξασφαλίζει μηχανισμούς παρέμβασης του μαθητή σε διάφορα επίπεδα και βαθμούς ελευθερίας. Επιθυμητό είναι όπως η δόμηση του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι σπονδυλωτή ώστε να επιτρέπει την εύκολη τροποποίηση και επέκταση του.

 

Το λογισμικό α) θα πρέπει να βασίζεται σε δυνατότητες/γνώσεις της ηλικίας στην οποία απευθύνεται, να καλύπτει διάφορα επίπεδα ικανότητας, να έχει αισθητική και να έχει τη δυνατότητα ερωτήσεων-απαντήσεων (drill and practice) και β) δεν θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικό βιβλίο, να ακολουθεί κατά βήμα την "ύλη" και να είναι μόνον ερωτήσεις-απαντήσεις.

Παιδαγωγικές, Τεχνικές και Λειτουργικές προδιαγραφές

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει:

Να τεκμηριώνουν τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους, την προτεινόμενη εκπαιδευτική και παιδαγωγική χρήση του λογισμικού, και τη σύνδεση ή την πιθανή διαφοροποίησή του με συγκεκριμένες ενότητες του προγράμματος σπουδών.

Να λαμβάνουν υπόψη τους τις προδιαγραφές του υλικού και λογισμικού των σταθμών εφαρμογής όπως και τις συνθήκες χρήσης τους στην τάξη, αναφέροντας παράλληλα πιθανές πρόσθετες (ή μικρότερες) απαιτήσεις. Επιθυμητό θα ήταν όπου είναι δυνατό να δίνονται περισσότερες από μία εναλλακτικές επιλογές. Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού των σχολικών εργαστηρίων δίνεται στο Παράρτημα Α.

Να βασίζονται σε προϋπάρχουσα έρευνα των εταίρων ή τρίτων οργανισμών τόσο στον τεχνολογικό όσο και στον παιδαγωγικό τομέα. Στο έργο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται τμήματα έρευνας και πειραματισμού λόγω έλλειψης χρόνου και πόρων υλοποίησης.

Να παραθέτουν ή να βασίζονται σε έρευνα αγοράς και να δικαιολογούν (α) το προτεινόμενο έργο σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση και (β) την απόφαση για ανάπτυξη ή προσαρμογή λογισμικού.

Να τεκμηριώνουν τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρησιμοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού σε σχέση με την υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία και να αναφέρουν συνοπτικά σενάρια χρήσης και τις εκτιμώμενες εκπαιδευτικές ώρες που θα απαιτηθούν για την αξιοποίησή του στο σχολείο.

Είναι αποδεκτή η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε εργαλείου κριθεί σκόπιμο για την παραγωγή του λογισμικού (π.χ. προγραμματιστικά περιβάλλοντα όπως Basic, C++, Java κλπ, authoring-tools όπως Director, Toolbook κλπ, ειδικευμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπως Interactive Physics, Cabri, κλπ).

Εκτός από το λογισμικό καθαυτό να αντιμετωπίζουν με πληρότητα (και να προβλέπουν σχετικούς πόρους για) την παραγωγή της απαραίτητης συνοδευτικής αναλυτικής τεκμηρίωσης: βιβλίο δασκάλου, βιβλίο μαθητή και τεχνικά εγχειρίδια ανάπτυξης και χρήσης.

Να προτείνουν τρόπους επέκτασης του λογισμικού σε ευρύτερη κλίμακα και επίσης να τεκμηριώνεται ότι η υιοθετούμενη τεχνολογική και παιδαγωγική προσέγγιση μπορεί να καλύψει ικανοποιητικά τις ανάγκες μιας τέτοιας επέκτασης.

Να προτείνουν σχήμα συντήρησης και ανανέωσης του λογισμικού.

Να αναφέρονται λεπτομερώς στα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων του χρησιμοποιούμενου υλικού όπου αυτό είναι απαραίτητο, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις και προσδιορίζοντας το σχετικό κόστος.

 

Ειδικότερα, σχετικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό που θα περιγράφεται στις προτάσεις:

Οι προτάσεις δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται σε ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο. Αντίθετα το έργο ενθαρρύνει προτάσεις που συνδυάζουν γνωστικά αντικείμενα και εστιάζουν σε συγκεκριμένους παιδαγωγικούς στόχους ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Το λογισμικό που θα παραχθεί πρέπει να μπορεί να καλύψει τουλάχιστον έξι (6) διδακτικές ώρες αξιοποίησης στο εργαστήριο που να είναι εντάξιμες στο ευρύτερο πνεύμα του προγράμματος σπουδών και όχι αναγκαστικά στο σημερινό αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα.

Στο επίπεδο της πρότασης είναι αρκετή απλά η αναφορά στα αντικείμενα ενδιαφέροντος, στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τις τεχνολογικές μεθόδους που θα υιοθετηθούν, ενώ στην εκπόνηση της μελέτης (Φάση Α’) θα ζητηθεί να συγκεκριμενοποιηθούν και αναλυθούν λεπτομερώς τα παραπάνω σημεία.

Η υφή του εκπαιδευτικού λογισμικού και η υποκείμενη παιδαγωγική προσέγγιση μπορεί να είναι (κατά σειρά προτίμησης):

Διερευνητικού χαρακτήρα, δηλαδή προσανατολισμένο σε ολοκληρωμένα σενάρια όπου ανατίθεται στους μαθητές η διεκπεραίωση εργασιών βασισμένων σε επιλεγμένους εκπαιδευτικούς στόχους (project-based), και τους παρέχονται τα κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία για το σκοπό αυτό. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και εργαλεία γενικού σκοπού σχεδιασμένα για το ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον (mailer, web browser, λογισμικό παραγωγής multimedia παρουσιάσεων, βάση δεδομένων, φύλλο εργασίας κλπ).

Εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα (presentation software), όπου γίνεται παράθεση “ύλης” με animation, γραφήματα, χάρτες, εικόνες, κλπ και παράλληλα παρέχονται δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης.

Τύπου ερωτήσεων-απαντήσεων (drill & practice), αλλά όχι μόνο!

Πρέπει να εξασφαλίζει μηχανισμούς παρέμβασης του δασκάλου ή/και μαθητή σε διάφορα επίπεδα και βαθμούς ελευθερίας. Στο ένα άκρο είναι οι μηχανισμοί που επιτρέπουν απλές ενέργειες όπως π.χ. ρυθμίσεις περί του user-interface και στο άλλο άκρο είναι μηχανισμοί που επιτρέπουν επεμβάσεις στη δομή ή/και τη λειτουργικότητα του λογισμικού (μέσω π.χ. υψηλού επιπέδου γλωσσών, ή μεθόδων οπτικού προγραμματισμού).

Πρέπει να εξασφαλίζει συνέργια σε επίπεδο λειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων με άλλες εφαρμογές γενικού σκοπού που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία, όπως word-processors, image tools, και spreadsheets. Σαν ελάχιστη δυνατότητα πρέπει το λογισμικό να επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων (κειμένων, εικόνων, κλπ) με μηχανισμούς τύπου copy/paste ή drag/drop.

Πρέπει να ενσωματώνει όπου είναι δυνατό χρήσεις δικτύου (τοπικού ή/και Internet) και συνέργια με ευρείας χρήσης δικτυακές εφαρμογές (π.χ. web browser), για υποστήριξη της συνεργατικής εργασίας μεταξύ ομάδων μαθητών, ή εκμετάλλευση δικτυακών πόρων.

Πρέπει να κάνει ορθή χρήση της Ελληνικής γλώσσας (π.χ. συστηματική αντιμετώπιση λεκτικών συμβάσεων σε μηνύματα προς το χρήστη, κλπ).

Είναι αποδεκτές και προτάσεις που προβλέπουν προσαρμογή για τις ελληνικές εκπαιδευτικές συνθήκες επιτυχημένου ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού λογισμικού.

Οι προτάσεις πρέπει να προβλέπουν δύο φάσεις εφαρμογής: μία μικρής χρονικής διάρκειας φάση εκπόνησης μελετών σχεδιασμού (φάση εφαρμογής Α') και την κύρια φάση πιλοτικής ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού (φάση εφαρμογής Β'). Οι προτάσεις θα έχουν περιορισμένη έκταση και αρκεί να αναφέρουν τα βασικά παιδαγωγικά, λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισμικού. Λεπτομερέστερη περιγραφή και σχεδιασμός του λογισμικού θα ζητηθεί από τις προτάσεις που θα προχωρήσουν στη φάση εφαρμογής Α'.

Σύνθεση των ενώσεων

Οι ενώσεις θα πρέπει να αποτελούνται από εταίρους που καλύπτουν όλες τις πτυχές της ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού: παιδαγωγικές, τεχνολογικές, επιχειρηματικές καθώς και κτήσης του κατάλληλου multimedia υλικού, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα τους. Κάθε φορέας μπορεί να συμμετέχει σε μια το πολύ πρόταση. Στην περίπτωση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως φορέας νοείται κάθε αυτοτελής μονάδα σε οποιοδήποτε επίπεδο (Εργαστήριο, Τομέας, Τμήμα, Σχολή, Ίδρυμα) και προκειμένου για ερευνητικά κέντρα οι αντίστοιχες αυτοτελείς μονάδες. Ενθαρρύνεται οι υποβολή προτάσεων από ενώσεις φορέων.

Οι φορείς κάθε ένωσης μπορούν να έχουν τους ακόλουθους ρόλους:

Ανάδοχος φορέας: είναι ο φορέας που κυρίως συνεισφέρει στο έργο. Υποβάλλει την πρόταση, θα υπογράψει το συμβόλαιο με το ΥΠΕΠΘ και αναλαμβάνει την όλη διαχειριστική ευθύνη του έργου.

Φορείς: έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται από την εσωτερική συμφωνία της ένωσης η οποία συνάπτεται με ευθύνη του Ανάδοχου Φορέα πριν την έναρξη του έργου, για να καλύψει τη συμμετοχή τους στο έργο και να καθορίσει την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και των πιθανών πνευματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν από αυτό.

Μέθοδος και κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων

Αφού αξιολογηθούν οι προτάσεις θα προκριθούν 17 περίπου από αυτές στην Α' φάση εφαρμογής. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα στελεχωθεί από τεχνικούς, παιδαγωγούς και εκπροσώπους των χρηστών. Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων από την επιτροπή, το ΥΠΕΠΘ θα προχωρήσει στην κατακύρωση και ενημέρωση των αναδόχων.

Στα έργα που θα προκριθούν θα δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και θα επισημανθούν τα σημεία στα οποία -κατά τη γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης θα πρέπει να βελτιώσουν ή να επικεντρώσουν τη μελέτη τους στην Α' φάση εφαρμογής.

Η συνολική διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και ενημέρωσης θα ολοκληρωθεί σε 45 ημέρες. Οι ανάδοχοι θα κληθούν να ξεκινήσουν την Α' φάση εφαρμογής των έργων τους αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της κατακύρωσης. Παράλληλα μέσω διαδικασίας διαπραγματεύσεων θα προετοιμαστούν οι συμβάσεις για υπογραφή.

Η επιλογή θα γίνει με βάση τη συνολική πρόταση, αξιολογώντας όλα τα στοιχεία και των δύο φάσεων εφαρμογής των προτεινόμενων έργων τα οποία θα περιγραφούν σε συνοπτική μορφή στα Έντυπα υποβολής προτάσεων. Η διαδικασία αξιολόγησης θα οδηγήσει στην επιλογή και χρηματοδότηση ενός συνόλου προτάσεων που:

θα καλύπτουν ισόρροπα τους στόχους του προγράμματος σπουδών και τις προτεραιότητες του ΥΠΕΠΘ, όπως αναφέρονται στο 7.1. Δεν υπάρχουν στο έργο αυτό προτεραιότητες σε σχέση με συγκεκριμένα μαθήματα.

θα είναι τεχνολογικά και παιδαγωγικά ώριμες και εφικτές στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου.

θα προέρχονται από ενώσεις φορέων με

ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των απαιτούμενων ρόλων/πλευρών: παιδαγωγικό, τεχνολογικό, εκπαιδευτικό, επιχειρηματικό.

παιδαγωγική και τεχνολογική εμπειρία, αποδεικνυόμενη με συμμετοχή σε άλλα έργα ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού.

τρέχουσα παιδαγωγική και τεχνολογική δραστηριότητα.

επαρκή υποδομή για την εκτέλεση του έργου.

θα περιγράφουν επαρκώς το προτεινόμενο εκπαιδευτικό λογισμικό, τις ακολουθούμενες παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους, το multimedia οπτικοακουστικό υλικό υποστήριξης, τη συνοδευτική τεκμηρίωση και τη προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης των.

θα προτείνουν για παραγωγή ανταγωνιστικά και οικονομικά βιώσιμα προϊόντα, που όταν αξιοποιούν διαθέσιμο υλικό από την διεθνή κοινότητα θα παραθέτουν τα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων για τμήματα του λογισμικού και του συνοδευτικού υλικού.

Κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ανεξάρτητα από 2-3 κριτές οι οποίοι στη συνέχεια θα συντάξουν κοινή αναφορά-σύσταση για την πρόταση που θα την κατατάσσει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Α: κατά την άποψη των κριτών, η πρόταση πρέπει να χρηματοδοτηθεί.
Β: κατά την άποψη των κριτών, η πρόταση πρέπει να χρηματοδοτηθεί εφόσον ο συνολικός αριθμός προτάσεων της κατηγορίας Α δεν καλύπτει το διαθέσιμο προϋπολογισμό.
Γ: κατά την άποψη των κριτών, η πρόταση δεν πρέπει να χρηματοδοτηθεί εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και συγκεκριμένα ότι καμία από τις προτάσεις των κατηγοριών Α και Β δεν καλύπτει κάποιο από τα κριτήρια του κεφαλαίου 7 στο οποίο η συγκεκριμένη πρόταση είναι ισχυρή.
Δ: κατά την άποψη των κριτών, η πρόταση δεν πρέπει να χρηματοδοτηθεί.

Στη συνέχεια, η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων θα επιλέξει προς χρηματοδότηση από τις προτάσεις της κατηγορίας Α ένα σύνολο που να καλύπτει ισόρροπα τα κριτήρια του κεφαλαίου 7, συμπληρώνοντας με προτάσεις της κατηγορίας Β αν υπάρχει υπόλοιπο προϋπολογισμού και από προτάσεις της κατηγορίας Γ μόνο σε περίπτωση που καμία από τις προτάσεις των δύο προηγούμενων κατηγοριών δεν καλύπτει κάποιο από τα κριτήρια στο οποίο οι συγκεκριμένες προτάσεις είναι ισχυρές. Αν και τότε υπάρχει υπόλοιπο προϋπολογισμού, είναι πιθανή μερική επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν προτάσεις, δίνονται συνοπτικά τα κριτήρια αξιολόγησης με το αντίστοιχο ποσοστό βάρους, χωρισμένα σε δύο ομάδες. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου ακολουθεί την παρακάτω κλίμακα:

9-10: Εξαιρετικό

7-8: Πολύ καλό

5-6: Ικανοποιητικό

1-4: Ανεπαρκές

0: Απαράδεκτο

Να σημειωθεί πως βαθμολόγηση κάποιου κριτηρίου με 0 (απαράδεκτο) συνεπάγεται τη συνολική απόρριψη της πρότασης.

Ομάδα Α

A/A

Κριτήριο

Ποσοστό Βάρους

1

Εμπειρία της ένωσης (εμπορική, εκπαιδευτική, ερευνητική-αναπτυξιακή, τεχνολογική)

20%

2

Σύνθεση της ένωσης (Κάλυψη εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής, επιχειρηματικής και τεχνολογικής πλευράς του έργου από τους εταίρους, συνεισφορά από όλους τους εταίρους, οργανωτική και διοικητική ικανότητα)

12%

3

Επάρκεια απαιτούμενης υποδομής και διαθέσιμου προσωπικού για την εκτέλεση του έργου

12%

4

Δυνατότητα οικονομικής συμμετοχής στο έργο σε σύγκριση με την έκταση των δραστηριοτήτων των φορέων

6%

Σύνολο

50%

Πίνακας 1 Δυνατότητα της ένωσης να φέρει εις πέρας το έργο

 

Ομάδα Β

A/A

Κριτήριο

Ποσοστό Βάρους

1

Βασικές ιδέες στις οποίες στηρίζεται το λογισμικό (ευρηματικότητα, υφή: διερευνητική, εγκυκλοπαιδική κτλ, συνολική εικόνα)

6%

2

Παιδαγωγική θεμελίωση

4%

3

Εκπαιδευτική προσέγγιση (διδακτικοί στόχοι, σχέση με το πρόγραμμα σπουδών, εκτιμώμενα οφέλη, χρήση στην τάξη, κάλυψη των 6 ωρών, δυνατότητα παρέμβασης, συνοδευτικό υλικό, χρήση ελληνικής γλώσσας)

12%

4

Τεχνική αρτιότητα (δυνατότητα υλοποίησης στη δεδομένη υποδομή, δυνατότητα συντήρησης και ανανέωσης, χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, αξιοποίηση πολυμέσων, συνέργια με άλλες εφαρμογές)

5%

5

Δυνατότητα επέκτασης σε ευρεία κλίμακα και αναμενόμενα οφέλη

12%

6

Εξασφάλιση πνευματικών δικαιωμάτων διδακτικού υλικού και δεδομένων πολυμέσων

3%

7

Βιωσιμότητα του προτεινόμενου λογισμικού στην ελληνική αγορά - Εφικτότητα υλοποίησής του από την ένωση στα πλαίσια των "Σειρήνων"

8%

Σύνολο

50%

Πίνακας 2 Περιεχόμενο της πρότασης

Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα των μελετών καθώς και τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού στα 60 πιλοτικά σχολεία (βλέπε: http://odysseia.cti.gr/odysseas/greek/grschools.htm) στα οποία αυτό θα αξιολογηθεί, ανήκουν στο ΥΠΕΠΘ. Η κάθε ένωση καλείται να προτείνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του δικαιώματος χρήσης του λογισμικού σε ευρύτερη κλίμακα.

Οικονομικά στοιχεία

Ακολουθεί ο προϋπολογισμός του έργου για κάθε φάση.

 

Προϋπολογισμός

Έργα

Μέσο κόστος /

έργο

Ίδια

συμμετοχή /

έργο

Επιχορήγηση /

έργο

           
Α' φάση: μελέτες

85.000.000

17

5.000.000

1.750.000

3.250.000

           
Β' φάση: ανάπτυξη

527.000.000

10

52.700.000

17.525.000

35.175.000

           

Πίνακας 3 Οικονομικά στοιχεία του έργου

Τα παραπάνω ποσά της ίδιας συμμετοχής, είναι ενδεικτικά κατώτατα όρια. Ο αριθμός των έργων που τελικά θα επιλεγούν σε κάθε φάση, δεν θα ξεπεράσει τον αναφερόμενο. Η συνολική επιχορήγηση για κάθε πρόταση δεν θα ξεπεράσει το 65% του προϋπολογισμού σε κάθε φάση. Το υπόλοιπο ποσό θα αποτελεί την ίδια συμμετοχή. Το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να διαφοροποιείται για κάθε εταίρο κατά την κρίση των προτεινόντων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε προτεινόμενο έργο είναι να μην έχει χρηματοδοτηθεί από άλλο δημόσιο φορέα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

το κόστος εργασίας,

γενικά έξοδα (μέχρι 5% του προϋπολογισμού),

μετακινήσεις,

αναλώσιμα υλικά,

αγορά λογισμικού,

αγορά έντυπου υλικού,

τηλεπικοινωνιακά τέλη,

εξωτερικές υπηρεσίες (μελέτες, εκπαίδευση-κατάρτιση προσωπικού, συμβόλαια διαρκούς συντήρησης),

αναμόρφωση-διαμόρφωση-ενοικίαση χώρων και leasing ή απόσβεση εξοπλισμού (μέχρι 15% του προϋπολογισμού).

Για την επιλεξιμότητα των αποσβέσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγορά του εξοπλισμού να έχει γίνει κατά τη διάρκεια του έργου. Στις δαπάνες δεν πρέπει να περιλαμβάνονται εμπορικό κέρδος, έξοδα διαφήμισης ή marketing. Η επιλεξιμότητα του ΦΠΑ θα καθοριστεί από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η πληρωμή των μελετών θα γίνει ως εξής: α) με την υπογραφή της σύμβασης προκαταβολή 30%, β) με την παράδοση της μελέτης καταβολή του 60% του προϋπολογισμού του έργου και γ) το υπόλοιπο 10% με την αποδοχή του έργου. Η πληρωμή της ανάπτυξης λογισμικού θα γίνει ως εξής: α) με την υπογραφή σύμβασης προκαταβολή 30%, β) με την παράδοση της αναφοράς προόδου καθενός από τα τρία τρίμηνα καταβολή του 20% και γ) το υπόλοιπο 10% με την αποδοχή του έργου. Εάν δεν εκτελεστεί ή δεν γίνει αποδεκτό το συμφωνηθέν έργο τότε επιστρέφονται όλα τα ποσά που έχουν καταβληθεί.

Προθεσμίες

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους το αργότερο μέχρι τις 30/6/97 και ώρα 12:00 στο Γραφείο 518, στη Διεύθυνση Σπουδών Β'βάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ (Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ) σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΕΙΡΗΝΕΣ" υπ' όψιν κ. Ε Κωστόπουλου είτε Ν. Καμπράνη (στην ίδια ημερομηνία και ώρα πρέπει να έχει παραληφθεί από το ΥΠΕΠΘ ο φάκελος σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής). Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.

Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές Σχολικών Εργαστηρίων

Κάθε σχολικό εργαστήριο στο οποίο θα εγκατασταθεί το εκπαιδευτικό λογισμικό θα αποτελείται από δέκα σταθμούς εργασίας (με δυνατότητα για μελλοντική επέκταση σε περισσότερους), έναν εξυπηρετητή συνδεδεμένο με συσκευή αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), έναν έγχρωμο εκτυπωτή και ένα σύστημα backup (βλ. Σχ. 6-1). Κάθε σχολικό εργαστήριο θα είναι διασυνδεδεμένο σε ενιαίο δίκτυο με τα άλλα εργαστήρια της ίδιας γεωγραφικής περιοχής μέσω ενός κεντρικού δικτυακού εξυπηρετητή αλλά και με κάθε εργαστήριο όλων των περιοχών μέσω ενός Virtual Private network. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα για ελεγχόμενη πρόσβαση από/προς το Internet. Οι συνδέσεις των εργαστηρίων με το δίκτυο πρόσβασης θα έχουν ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων από 28.8 Kbps μέχρι 115.2 Kbps (είτε dial-up είτε leased lines) ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για μελλοντικές συνδέσεις μέχρι 2.048 Kbps.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί αναλυτικότερη περιγραφή του εξοπλισμού των σχολικών εργαστηρίων:

Τοπικό Δίκτυο: Ethernet 10Base-T.

Υλικό Εξυπηρετητή: επεξεργαστής Intel Pentium @ 200MHz, μνήμη >= 128ΜΒ, κάρτα οθόνης PCI SVGA με 2MB RAM, οθόνη 15", ATAPI CD-ROM >= 8x ταχύτητας, EIDE mode 4 HD 4GB, ενσωματωμένη κάρτα ήχου στη μητρική πλακέτα, μικρόφωνο, ηχεία και οδηγό δισκέτας 3.5". Το δίδυμο monitor και κάρτας οθόνης συνεργάζονται στην ανάλυση 800x600 τουλάχιστον στα 100Hz με 16bit χρώμα και στην ανάλυση 1024x768 στα 80Hz με 256 χρώματα.

Λογισμικό Εξυπηρετητή: Windows NT Server 4.0 καθώς και λογισμικό για τη δημιουργία ολοκληρωμένου περιβάλλοντος Intranet δηλαδή WWW, Proxy και Messaging Server.

Υλικό Σταθμών Εργασίας: επεξεργαστής Intel Pentium @ 133MHz, μνήμη >= 16ΜΒ, κάρτα οθόνης PCI SVGA με 2MB RAM, οθόνη 15", ATAPI CD-ROM >= 8x ταχύτητας, EIDE mode 4 HD 1.2GB, ενσωματωμένη κάρτα ήχου στη μητρική πλακέτα, μικρόφωνο, ηχεία και οδηγό δισκέτας 3.5". Το δίδυμο monitor και κάρτας οθόνης συνεργάζονται στην ανάλυση 800x600 τουλάχιστον στα 100Hz με 16bit χρώμα και στην ανάλυση 1024x768 στα 80Hz με 256 χρώματα.

Λογισμικό Σταθμών Εργασίας: Windows 95 Greek, MS-Office Pro Greek για Windows 95.

Εκτυπωτής: έγχρωμος, τεχνολογίας inkjet.

Υπηρεσίες Internet: με τη σύνδεση του τοπικού δικτύου στο Internet υπάρχουν διαθέσιμες μια σειρά από υπηρεσίες όπως: email, telnet, ftp, WWW, archie, gopher, discussion lists, USENET News κτλ.

Παράρτημα Β: Έντυπα υποβολής προτάσεων

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν από τον ανάδοχο φορέα του έργου στην ελληνική γλώσσα στα έντυπα που ακολουθούν. Ο αριθμός των απαιτούμενων αντιτύπων ορίζεται σε πέντε (5). Τα στοιχεία των προτάσεων τηρούνται απόρρητα. Προτάσεις με ελλιπή στοιχεία ή μικρότερο από τον απαιτούμενο αριθμό αντιτύπων απορρίπτονται αμέσως, χωρίς αξιολόγηση. Να σημειωθεί πως οι προτάσεις πρέπει να έχουν περιορισμένη έκταση΄ λεπτομερέστερη περιγραφή και σχεδιασμός του λογισμικού θα ζητηθεί από τις προτάσεις που θα προχωρήσουν στη φάση εφαρμογής Α'. Περισσότερες σελίδες μπορούν να προστεθούν όπου δεν αρκεί ο διαθέσιμος χώρος στα έντυπα, με ανώτατο όριο για το τρίτο μέρος (Τεκμηρίωση της Πρότασης) τις δώδεκα (12) σελίδες. Επίσης πρέπει να επισυναφθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα, όπως αναφέρεται στο δεύτερο μέρος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΕΑΕΚ 1997 - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.β

ΕΡΓΟ ΣΕΙΡΗΝΕΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Αριθμός πρότασης: (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

 

Ημερομηνία Υποβολής: (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

 

Tίτλος Έργου:

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:

 

Πλήρης ονομασία:

 

Διεύθυνση:

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ (στον ανάδοχο φορέα):

 

Ονοματεπώνυμο:

 

Τηλέφωνο: Fax: Email:

 

 

 

Υπογραφή:

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 

Τίτλος πρότασης:

Συντομογραφία Πρότασης:

 

Φορείς της ένωσης:

 

A/A

Ρόλος στην Ένωση Ονομασία Συντομογραφία

1

Ανάδοχος φορέας    

2

Φορέας    

3

Φορέας    

4

Φορέας    

5

Φορέας    

6

Φορέας    

7

Φορέας    

 

 

Συνοπτικός προϋπολογισμός της μελέτης:

 

Συνολικό κόστος (σε δραχμές):

 

Ζητούμενη επιχορήγηση (σε δραχμές):

 

(σε ποσοστό):

 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

(Να συμπληρωθεί από κάθε φορέα της ένωσης - χρησιμοποιήστε όσα αντίγραφα είναι απαραίτητα)

 

Επωνυμία:

(Προκειμένου για Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Κέντρα, αφορά στην επωνυμία της αυτοτελούς μονάδας συνοδευόμενη από τις ευρύτερες μονάδες στις οποίες εντάσσεται, π.χ. Εργαστήριο Α του Τμήματος Β του Πανεπιστημίου Γ).

2.2 Διεύθυνση:

 

 

2.3 Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο:

Τηλέφωνο: Fax: Email:

 

2.4 Ρόλος του Φορέα στην Ένωση: (ανάδοχος ή απλός φορέας)

2.5 Συνολικό προσωπικό του Φορέα

(Το 1996, σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης για όσους απασχολούνται μερικώς ή με σύμβαση έργου)

Επιστημονικό:

Τεχνικό:

Διοικητικό και λοιπό:

 

2.6 Σύντομο ιστορικό του φορέα και σημερινή του οργανωτική δομή.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Σύνολο ενεργητικού, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, κύκλος εργασιών, αποτελέσματα χρήσης των τριών τελευταίων ετών του φορέα και έσοδα για κάθε ένα από τα τρία τελευταία έτη από πωλήσεις λογισμικού που έχει αναπτυχθεί από το φορέα (εφόσον πρόκειται για επιχείρηση).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Τεκμηρίωση επιχειρηματικού ή επιστημονικού ενδιαφέροντος.

 

 

 

 

 

 

2.9 Εμπειρία του Φορέα στον τομέα του Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πολυμέσων.

 

 

 

 

 

 

2.10 Διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή του Φορέα για τη συμμετοχή του στο έργο.

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Προσωπικό του Φορέα που θα ασχοληθεί με το έργο και ποσοστό απασχόλησης (επισυνάψτε σύντομα βιογραφικά σημειώματα).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την Πρόταση για τον οργανισμό μου είναι ακριβή και ότι ο οργανισμός/εταιρεία που νομίμως εκπροσωπώ έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει. Επίσης βεβαιώνω ότι δεν έχω χρηματοδοτηθεί ούτε πρόκειται να ζητήσω χρηματοδότηση για το έργο αυτό από άλλο δημόσιο φορέα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου:

 

Ημερομηνία: Υπογραφή:

Σφραγίδα:

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κάθε φορέας με την έννοια του κεφαλαίου 8 του Οδηγού Υποβολής Προτάσεων συμμετέχει σε μία μόνον πρόταση.

 

 

3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 

Συνοπτική περιγραφή.

 

Περιγράψτε το προς ανάπτυξη λογισμικό, τις βασικές ιδέες πάνω στις οποίες βασίζεται, τη λειτουργικότητά του καθώς και ό,τι άλλο θεωρείτε ότι θα συμβάλει στην αρτιότερη παρουσίαση αυτού που προτείνετε.

 

3.2 Διδακτικοί στόχοι και παιδαγωγική θεμελίωση του προτεινόμενου λογισμικού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιδιωκόμενη χρήση του προτεινόμενου λογισμικού στην τάξη (π.χ. κάλυψη τουλάχιστον 6 διδακτικών ωρών), σχέση του με τους στόχους του προγράμματος σπουδών, αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοδευτικό υλικό που θα παραχθεί (εγχειρίδια, βιβλία δασκάλου/μαθητή κτλ).

 

 

 

 

 

 

3.5 Τεχνικές απαιτήσεις του προτεινόμενου λογισμικού, εγκατάστασή του στο σχολικό εργαστήριο (πχ χρήση του εξυπηρετητή), χρήση δικτυακών δυνατοτήτων και πολυμέσων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του προτεινόμενου λογισμικού.

 

 

 

 

Δυνατότητες και επίπεδα παρέμβασης δασκάλου ή/και μαθητή στη δομή είτε στη λειτουργικότητα του προτεινόμενου λογισμικού.

 

 

 

 

 

 

 

Συνέργια του προτεινόμενου λογισμικού με άλλες διαθέσιμες εφαρμογές στο σχολικό εργαστήριο.

 

 

 

3.9 Εξασφάλιση της ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας στο λογισμικό και στο περιεχόμενό του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά δικαιώματα.

(Προέλευση του διδακτικού υλικού και των δεδομένων πολυμέσων που θα χρησιμοποιηθούν. Τρόπος αντιμετώπισης τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων. Πρόταση για δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε ευρύτερη κλίμακα από την αξιολόγηση στα πιλοτικά σχολεία.)

 

 

 

 

 

Προβλέψεις για συντήρηση και ανανέωση του προτεινόμενου λογισμικού.

 

 

 

 

 

Δυνατότητες επέκτασης του προτεινόμενου λογισμικού σε ευρύτερη κλίμακα θεματικά και κόστος επέκτασης αυτού σε περισσότερα σχολεία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικαιολόγηση της επιλογής του προτεινόμενου πιλοτικού λογισμικού και της απόφασης για ανάπτυξη ή προσαρμογή υπάρχοντος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδιαίτερη συνεισφορά κάθε φορέα στο έργο, τρόποι συνεργασίας και συντονισμού (συνοπτικά).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

4.1 Κατανομή Προϋπολογισμού

(Οι παρακάτω δύο πίνακες να συμπληρωθούν συνολικά για την ένωση και για κάθε φορέα χωριστά.)

Προϋπολογισμός Μελέτης και Σχεδιασμού Λογισμικού

 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Συνολικός

Προϋπολογισμός

Επιχορήγηση Ίδιοι πόροι
1. Αμοιβές επιστημονικού προσωπικού      
2. Αμοιβές τεχνικού προσωπικού      
3. Αμοιβές γραμματειακής υποστήριξης      
4. Αποσβέσεις χρήσης ή leasing εξοπλισμού+      
5. Μετακινήσεις      
6. Γενικά έξοδα*      
  Σύνολα      

 

Προϋπολογισμός Πιλοτικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού

 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Συνολικός

Προϋπολογισμός

Επιχορήγηση Ίδιοι πόροι
1. Αμοιβές επιστημονικού προσωπικού      
2. Αμοιβές τεχνικού προσωπικού      
3. Αμοιβές γραμματειακής υποστήριξης      
4. Αποσβέσεις χρήσης ή leasing εξοπλισμού+      
5. Κόστος δικαιωμάτων multimedia υλικού      
6. Μετακινήσεις      
7. Γενικά έξοδα*      
  Σύνολα      

 

 

 

Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού

 

α) Για κάθε κατηγορία δαπάνης εκτός προσωπικού δώστε τον τρόπο υπολογισμού του αντίστοιχου ποσού (ξεχωριστά για τη μελέτη και την ανάπτυξη).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Προσδιορίστε τον αριθμό ανθρωπομηνών εργασίας ανά άτομο και κατηγορία καθώς και το αντίστοιχο κόστος:

ι) Επιστημονικό προσωπικό

ιι) Τεχνικό προσωπικό

 

 

ιιι) Γραμματειακή υποστήριξη