Δημιουργία του logon.bat

Το αρχείο logon.bat είναι ένα batch file που σκοπός του είναι να συγχρονίσει τα ρολόγια των τερματικών με αυτό του server.

Τοποθετείται στον server στο directory: \WINNT\SYSTEM32\REPL\IMPORT\SCRIPTS και περιέχει τα εξής:

net time \\<server name> /SET /YES