ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ


"ΟΔΥΣΣΕΑΣ"


ΣΕ ΑΧΑΪΑ, ΘΡΑΚΗ & ΑΙΓΑΙΟ


(Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ #11/97


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 9

Ημερομηνία: _ 4 Ιουλίου 1997______

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 18 Ιουλίου 1997

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) με βάση την υπ. Αρ. 9 από 4/7/1997 απόφαση της Διεύθυνσης προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια του απαραίτητου υπολογιστικού εξοπλισμού για την δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Δικτύου Σχολικής Αναγέννησης σε Αχαία, Θράκη και Αιγαίο (α΄ φάση δημιουργίας υποδομής)

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, σε έξι (6) αντίτυπα το αργότερο μέχρι τις 09/09/1997 και ώρα 12:00 στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Γ. Παπανδρέου 70, Ζωγράφος)

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον Επιτροπής Παραλαβής Προσφορών που θα ορίσει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, στο κτίριο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Γ. Παπανδρέου 70, Ζωγράφος).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με :

α. τους όρους που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξη

β. την οδηγία 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 100.000.000 δραχμές. (ελεύθερο και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Ο διευθυντής του ΙΤΥ


Δρ Π.Σπυράκης, ΚαθηγητήςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κεφάλαιο Β ΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κεφάλαιο Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κεφάλαιο Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Κεφάλαιο Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις σχολείων

Παράρτημα ΙΙ: Εγκατάσταση καλωδιακής υποδομής εργαστηρίου
Κεφάλαιο Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης

1. Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του υπολογιστικού εξοπλισμού του Ολοκληρωμένου Δικτύου Σχολικής Εκπαιδευτικής Αναγέννησης (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) σε Αχαία, Θράκη και Αιγαίο (α΄ φάση δημιουργίας υποδομής) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο Ε της προκήρυξης.

2. Οι απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό, την εκτέλεση του έργου και τον προμηθευτή περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια Β και Ε της προκήρυξης.

3. ΔΕΝ γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

1. Αναθέτουσα αρχή είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / Διεύθυνση 2ου Κ.Π.Σ.

Διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 70, 157 73 Ζωγράφος,

Τηλέφωνο: +30 1 7484793

FAX: +30 1 7796455

ΑΡΘΡΟ 3. Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης

 1. Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 18/07/1997
 2. Περίληψη της προκήρυξης θα σταλεί επίσης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο.

ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού

1. Προς δημοσίευση έχει αποσταλεί περίληψη της προκήρυξης (Άρθρο 3).

2. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του World Wide Web στην διεύθυνση (http://odysseia.cti.gr/odysseas/greek/grnews.html ή http://odysseia.cti.gr/odysseas/english/uknews.html)

3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο ΙΤΥ όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της προκήρυξης κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και ωρών 11.00 - 14.00. Αρμόδιος εκ μέρους του ΙΤΥ για την παράδοση του κειμένου της προκήρυξης είναι η κα. Γκάργκα στη διεύθυνση του ΙΤΥ (Γ. Παπανδρέου 70, Ζωγράφος, τηλ: +30 1 7484793, Fax: +30 1 7796455). Για την παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 20.000 δραχμών.

4. Η προθεσμία για την λήψη της προκήρυξης είναι μέχρι τις 09/09/1997 και ώρα 12:00.

5. Εφόσον έχουν αιτηθεί εμπρόθεσμα, το κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού είναι δυνατόν να αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους από το ΙΤΥ, μέσω υπηρεσίας "courier" και με δική τους χρέωση, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της έγγραφης αίτησής τους η οποία θα πρέπει να απευθύνεται στο ΙΤΥ υπόψη κας. Γκάργκα, ΙΤΥ (Γ. Παπανδρέου 70, Ζωγράφος, τηλ: +30 1 7484793, Fax: +30 1 7796455. Σε αυτή την περίπτωση το ΙΤΥ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση του κειμένου της προκήρυξης. Για την παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 20.000 δραχμών.

6. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΙΤΥ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 5. Δικαίωμα Συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7 του παρόντος τεύχους.

Στην συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) και (β) κατηγορίες.

 1. Δεν γίνονται δεκτοί:

(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.

(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το ΙΤΥ ανά περίπτωση.

3. Στο ΙΤΥ επιφυλάσσεται το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση του και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά προμηθευτή ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

ΑΡΘΡΟ 6. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1. Οι Έλληνες Πολίτες.

(α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 του Κεφαλαίου Α της παρούσας.

(β) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

(γ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

(δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

(ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (δ) και (ε) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

2. Οι Αλλοδαποί.

(α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 του Κεφαλαίου Α της παρούσας.

(β) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

(γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

(δ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (δ) και (ε) του παραπάνω Άρθρου 6 Παράγραφος 1.

3. Τα Νομικά Πρόσωπα

Όλα τα παραπάνω ανά περίπτωση (ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) δικαιολογητικά των παραγράφων 6.1 και 6.2 εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

4. Οι Ενώσεις Προμηθευτών

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση

5. Οι Συνεταιρισμοί

(α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 του Κεφαλαίου Α της παρούσας.

(β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (δ) και (ε) του παραπάνω Άρθρου 6 Παράγραφος 1.

6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική η διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου.

7. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προμηθευτών ή συνεταιρισμός οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει:

(α) Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση.

(β) Δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του αναγράψει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

(γ) Δήλωση ότι όλα τα μέρη του εξοπλισμού που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

(δ) Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ε) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

8. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 7. Ενώσεις Προμηθευτών

1. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (δ) και (ε) του παραπάνω Άρθρου 6 Παράγραφος 1.

2. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος του εξοπλισμού ή του έργου που αναλαμβάνει ο καθένας στο σύνολο της προσφοράς.

3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

5. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

6. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του ανά περίπτωση αρμοδίου οργάνου του ΙΤΥ.

ΑΡΘΡΟ 8. Τρόπος Υποβολής Προσφορών

1. Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν με απόδειξη στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΤΥ (Γ. Παπανδρέου 70, Ζωγράφος) μέχρι τις 09/09/1997 και ώρα 12:00. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο με την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ #11/97

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΧΑΪΑ, ΘΡΑΚΗ & ΑΙΓΑΙΟ (Α΄ΦΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ)"

που θα αναφέρει την αναθέτουσα αρχή ΙΤΥ και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

2. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

3. Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου

4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

5. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που να απευθύνεται στο ΙΤΥ και με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φτάσουν στο ΙΤΥ μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα.

6. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.

7. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη.

8. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

9. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

10. Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε έξι (6) αντίτυπα. Κάθε αντίτυπο και τα σχετικά στοιχεία, που το συνοδεύουν, αποτελούν ένα αυτοτελές σύνολο, και πρέπει να κατατεθούν μέσα σε χωριστό, σφραγισμένο υποφάκελο, με τις ενδείξεις του Άρθρου 8, Παράγραφος 1 του Κεφαλαίου Α.

11. Σ' ένα από τα αντίτυπα και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

12. Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου της Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων σφραγίζονται από την Επιτροπή Παραλαβής των Προσφορών.

13. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης. Οπωσδήποτε πρέπει ν' αποφευχθεί παραπομπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του διαγωνιζομένου.

14. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται μονολεκτικές απαντήσεις της μορφής "ελήφθη υπόψη" (NOTED), συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, (COMPLIED) κ.τ.λ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις του Οίκου επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά με, κατά την κρίση της Επιτροπής, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.

15. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της προκήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

16. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικώς στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Παραλαβής Προσφορών προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού.

17. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.

18. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της προκήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ' αυτή. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κ.λ.π. και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.

19. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) εκτός από εκείνους, που ρητά αποκρούονται ή τροποποιούνται με την προσφορά. Μη αποδοχή όμως, όρων της προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς μπορεί να αποτελέσει αρνητικό στοιχείο, όταν θα κριθεί η προσφορά, ή και λόγο πλήρους απορρίψεως αυτής, κατά την ελεύθερη κρίση του ΙΤΥ.

ΑΡΘΡΟ 9. Παροχή Διευκρινήσεων επί της Προκήρυξης

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης κατά τη διάρκεια των είκοσι (20) πρώτων ημερών από την δημοσίευση της. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο ΙΤΥ υπόψη κας. Γκάργκα, ΙΤΥ Γ. Παπανδρέου 70, Ζωγράφος, τηλ: +30 1 7484793, Fax: +30 1 7796455 είτε να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση chback@cti.gr.

2. Το ΙΤΥ θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως εντός του προαναφερθέντος διαστήματος των είκοσι (20) ημερών. Η αποστολή της έγγραφης απάντησης εκ μέρους του ΙΤΥ θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της εκπνοής του επιτρεπόμενου διαστήματος υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων (20 ημέρες από την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού).

3. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΙΤΥ.

ΑΡΘΡΟ 10. Σχέδια Συμβάσεων

1. Μεταξύ του ΙΤΥ και του προμηθευτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 17 του Κεφαλαίου Α. Το γενικό πνεύμα της σύμβασης θα είναι αυτό που περιγράφεται στους "Πρότυπους Όρους Σύμβασης για την Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού" όπως έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση Χρηστών Η/Υ (CECUA) και έχουν προσαρμοστεί από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Προεδρίας.

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στο ΙΤΥ.

ΑΡΘΡΟ 11. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα

1. Οι τιμές των προσφορών, που αφορούν οποιασδήποτε μορφής εξοπλισμό θα εκφράζονται σε ΔΡΑΧΜΕΣ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη.

2. Στο ίδιο νόμισμα, όπως στη προηγούμενη παράγραφο, θα εκφράζονται και οι τιμές που αφορούν αμοιβές των διαγωνιζόμενων για τεχνική και διοικητική βοήθεια, μεταφορά τεχνολογίας, δικαιώματα κ.τ.λ.

3. Σε ιδιαίτερη γραμμή των ως άνω τιμών, οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίζουν το ποσό και ποσοστό επί τοις εκατό, με το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια επιτροπή του ΙΤΥ.

4. Το άθροισμα των τιμών και του ποσού, που προκύπτει από την εφαρμογή του ως άνω όρου θα παρατίθεται σε ιδιαίτερη γραμμή και θα αποτελεί την τελική τιμή, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι τιμολογούν τα υλικά τους.

5. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών

6. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για το ΙΤΥ αποτέλεσμα.

7. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προμηθευτές δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών.

9. Σε περίπτωση μείωσης τιμών ο προμηθευτής που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στην Επιτροπή κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις μετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές.

10. Το ΙΤΥ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

11. Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους Πίνακες του Κεφαλαίου Β του παρόντος Τεύχους.

ΑΡΘΡΟ 12. Η Ισχύς των Προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

ΑΡΘΡΟ 13. Εγγύηση Συμμετοχής

1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε δραχμές ποσοστό 5% της ενδεικτικής συνολικής (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) προϋπολογισθείσας αξίας (το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής πρέπει να είναι 5 εκ. δρχ.).

2. Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.

3. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

4. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Κεφαλαίου Δ της παρούσας.

5. Σε περίπτωση που ο Οίκος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω Άρθρο 17, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ΙΤΥ.

6. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς, δηλαδή να λήγει στις 09/01/1998 και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

7. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 14. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού

1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής των Προσφορών στις 09/09/1997 και ώρα 12:30 στη διεύθυνση του ΙΤΥ, Γ. Παπανδρέου 70, Ζωγράφος, παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τον κυρίως φάκελο και το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφει και σφραγίζει τα δικαιολογητικά και τα φύλλα της Τεχνικής Προσφοράς (εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών) και ενδεχομένως αποκλείει περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης των όρων του διαγωνισμού. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή κρατάει πρακτικό. Ο ουσιαστικός έλεγχος των δικαιολογητικών και των λοιπών στοιχείων που ζητούνται καθώς και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αρχίζει από την Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από τρεις (3) μέρες.

2. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή Παραλαβής και παραδίδεται στα αρμόδια όργανα του ΙΤΥ.

3. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων της προσφοράς (δικαιολογητικά, Τεχνική Προσφορά) σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε αυτούς που υπέβαλαν προσφορές.

4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

5. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους ουσιώδης όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Επιτροπή.

6. Το ΙΤΥ δικαιούται να ζητήσει από τους προσφέροντες την κατάθεση δικαιολογητικών εάν κατά την διάρκεια της αποσφράγισης κατά την κρίση του αποδειχτεί ότι εκ παραδρομής απουσιάζουν και η έλλειψή τους δεν επηρεάζει την ουσία της προσφοράς.

7. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προμηθευτή την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινήσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 15. Ενστάσεις

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

2. Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειάς του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή εγγράφως κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στο αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο, το οποίο αποφαίνεται τελικά.

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερθέντες λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που στρέφονται κατά της κρίσης - αξιολόγησης των προσφορών.

4. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, με δικαστικό επιμελητή μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του.

ΑΡΘΡΟ 16. Αποτελέσματα - Κατακύρωση - Εγγυήσεις

1. Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και ενδεχομένως ολοκληρώνεται με τη δοκιμή (δοκιμές) επίδειξης ή δοκιμή επιδόσεων, που και αυτή βαθμολογείται. Ανεπιτυχή αποτελέσματα κατά την δοκιμή επίδειξης ή τη δοκιμή επίδοσης αποτελούν κριτήριο για την δυσμενή βαθμολογία της προσφοράς από την Επιτροπή Αξιολόγησης. ή ακόμη και λόγο πλήρους απόρριψής της κατά την ελεύθερη κρίσή της.

2. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον προμηθευτή από το ΙΤΥ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, που γίνονται αποδεκτοί από τα δύο μέρη. Σε αντίθετη περίπτωση ο προμηθευτής θεωρείται έκπτωτος.

3. Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ολόκληρη ή μέρος της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

(β) Κατάπτωση, μερική ή ολική, της εγγύησης συμμετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.

4. Το ΙΤΥ δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές ή να κατακυρώνει μικρότερη ή μεγαλύτερη ποσότητα από τα είδη του διαγωνισμού. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.

5. Κριτήριο Κατακύρωσης είναι αυτό της Συμφερότερης Προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ. της προκήρυξης

6. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην προσφορά τους, ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους, για την οποιαδήποτε απόφαση του ΙΤΥ, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του ΙΤΥ ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 17. Κατάρτιση Σύμβασης - Εγγυήσεις

1. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 μέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσματος να έλθει για να υπογράψει τη σύμβαση του έργου. Αν περάσει η προθεσμία των 10 ημερών, χωρίς ο προμηθευτής να παρουσιαστεί, το αρμόδιο όργανο του ΙΤΥ μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την κατάπτωση υπέρ του ΙΤΥ της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.

2. Στη σύμβαση θα προσαρτηθούν παρατηρήσεις του ΙΤΥ οι οποίες θα λάβουν υπόψη τους και τα αποτελέσματα των δοκιμών και μετρήσεων που θα γίνουν κατά την φάση της αξιολόγησης. Οι παραπάνω παρατηρήσεις σκοπό έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το συμβατικό αντικείμενο του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του.

3. Ο προμηθευτής, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία να καλύπτει σε δραχμές ποσοστό 10% της συνολικής τιμής κατακύρωσης του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4. Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.

5. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

6. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Κεφαλαίου Δ της παρούσας.

7. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 18. Πληρωμή - Κρατήσεις

1. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ-Μέτρο 1.4.γ) του Β΄ ΚΠΣ Ελλάδας. Η εθνική χρηματοδότηση καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Ο οικονομικός διακανονισμός ορίζεται ως εξής:

(α) 20% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου κατά την υπογραφή της σύμβασης και εντός διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, και εφόσον ο προμηθευτής καταθέσει ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής συντεταγμένη σύμφωνα το υπόδειγμα του Κεφαλαίου Δ της Παρούσας. Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής επιστρέφεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την Προσωρινή Παραλαβή - Δοκιμαστική Λειτουργία του έργου.

(β) 60% της συνολικής συμβατικής αξίας του εξοπλισμού κατά την Προσωρινή Παραλαβή - Δοκιμαστική Λειτουργία και εντός διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.

(γ) 20% της συνολικής συμβατικής αξίας του εξοπλισμού κατά την Οριστική Παραλαβή και εντός διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 19. Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί

1. Ο προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 20. Παράδοση Συστήματος

1. Σαν τόπος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού ορίζονται τα σχολικά εργαστήρια και οι τρεις κεντρικοί κόμβοι του δικτύου κορμού όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου Ε των τεχνικών προδιαγραφών.

2. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου (παράδοση εξοπλισμού, εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία) πρέπει να είναι ο συντομότερος δυνατός και όχι μεγαλύτερος των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Συγκεκριμένα ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλάβει την δέσμευση να παραδώσει έτοιμο το πρώτο σχολικό εργαστήριο στην περιοχή της Αχαΐας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και από ένα σχολικό εργαστήριο σε κάθε γεωγραφική περιοχή (Αχαΐα, Ξάνθη και Αιγαίο) κάθε εβδομάδα μετά από το πρώτο εργαστήριο μέχρι την συνολική ολοκλήρωση τους (ρυθμός παράδοσης μετά το πρώτο εργαστήριο: 3 εργαστήρια/εβδομάδα). Όσον αφορά τον δικτυακό εξοπλισμό αυτός θα παραδοθεί το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Σε περίπτωση που τεκμηριωμένα δίνεται μικρότερος χρόνος παράδοσης, αυτό θα ληφθεί θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών και σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

3. Οι ρήτρες καθυστέρησης, παράδοσης ή εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού, θα καθορίζονται από το ΙΤΥ και θα περιέχονται στη σύμβαση.

4. Η διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού. Αναλυτικότερα στοιχεία ορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου Ε των τεχνικών προδιαγραφών.

ΑΡΘΡΟ 21. Παραλαβή Έργου - Περίοδος Εγγύησης

1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει σε δύο στάδια, Προσωρινή - Δοκιμαστική Λειτουργία και Οριστική.

2. Η Προσωρινή Παραλαβή - Δοκιμαστική Λειτουργία θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εξοπλισμού, εκτελεστούν τα διαγνωστικά προγράμματα Παραλαβής που αναφέρονται στη Σύμβαση Αγοράς του Εξοπλισμού, τεθεί όλος ο εξοπλισμός σε λειτουργία και επιδειχθεί στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η καλή και αξιόπιστη λειτουργία των συστημάτων. Η εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία του εξοπλισμού θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή παρουσία των αρμόδιων επιτροπών παραλαβής του έργου.

3. Η Οριστική Παραλαβή θα γίνει μόλις συμπληρωθεί ένας μήνας (30 μέρες) αδιάκοπης καλής λειτουργίας όλων των μερών του συστήματος από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής - Δοκιμαστικής Λειτουργίας. Σε περίπτωση βλάβης ο προμηθευτής οφείλει να την αποκαταστήσει και η μέτρηση των 30 ημερών ξεκινάει από την αρχή μετά την αποκατάσταση της βλάβης. Στη Σύμβαση Αγοράς του Εξοπλισμού θα διατυπωθεί ακριβώς ο ορισμός της "αδιάκοπης καλής λειτουργίας όλων των μερών του συστήματος".

4. Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστο δώδεκα (12) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης αυτή θα ληφθεί θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς όπως συνάγεται από τον αλγόριθμο αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 22. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία

1. Ο ανάδοχος του έργου και το ΙΤΥ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.

2. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

3. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 23. Ευθύνη του Προμηθευτή

1. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συστήματος κατά την περίοδο της εγγύησης. Οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους του Κεφαλαίου Ε της παρούσας.

2. Η ευθύνη του προμηθευτή για την καλή λειτουργία του συστήματος μετά την περίοδο εγγύησης καθορίζεται στους όρους τεχνικής υποστήριξης και στα σχετικά άρθρα της σύμβασης αγοράς, όπου θα τεθούν και οι σχετικές ποινικές ρήτρες.

ΑΡΘΡΟ 24. Υποστήριξη του Συστήματος

1. Ο προμηθευτής πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει τεχνικά το σύστημα και να εκπαιδεύσει το τεχνικό προσωπικό για την βέλτιστη λειτουργία του. Το σχετικό τμήμα της προσφοράς πρέπει να καλύπτει τα ζητούμενα στο Κεφάλαιο Ε της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 25. Εναλλακτικές Προτάσεις

1. Επειδή το ΙΤΥ δεν θέλει να αποκλείσει το ενδεχόμενο υποβολής πέρα της κύριας πρότασης και άλλων εναλλακτικών λύσεων ευνοϊκών, κατά την κρίση των διαγωνιζομένων, για το ΙΤΥ, επιτρέπεται η υποβολή τέτοιων προτάσεων εφόσον όμως θα είναι οικονομοτεχνικά ολοκληρωμένες και σύμφωνες με όλες τις απαιτήσεις και ζητούμενα της παρούσας προκήρυξης.

2. Τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά, και συσχετισμένες με τα άρθρα στα οποία αναφέρονται. Οι εναλλακτικές προτάσεις σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν το ΙΤΥ, το οποίο κατά τη διακριτική αυτού εξουσία μπορεί να τις λάβει, ή όχι, υπόψη του και να τις απορρίψει ή να τις κάνει δεκτές, μερικώς ή ολικώς.

3. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπ' όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.

4. Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, γενικώς, δεν είναι δεκτές, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο παρόν Άρθρο.Κεφάλαιο Β ΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1. Τεχνική Προσφορά

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο:

Μέρος Α. Προτεινόμενος Εξοπλισμός.

(α) Θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και με σαφήνεια ο προτεινόμενος εξοπλισμός σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Ε της παρούσας. Η περιγραφή θα πρέπει να αναφέρεται τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τεκμηριωμένα μέσα από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, όσο και στον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας των συστημάτων.

(β) Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βασίσει την απόφασή της μόνο σε τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια. Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής υποστήριξης που μπορεί να προσφέρει ο προμηθευτής.

Μέρος Β. Προσφερόμενη Τεχνική Υποστήριξη και Εκπαίδευση.

(α) Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει αναλυτικά τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες παραγράφους του Κεφαλαίου Ε της παρούσας

 1. Εγκατάσταση - Δοκιμαστική Λειτουργία
 2. Εκπαίδευση
 3. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
 4. Συντήρηση

(β) Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση που μπορεί να προσφέρει ο υποψήφιος προμηθευτής καθώς και το κόστος της κάθε υπηρεσίας. Πρέπει να τεκμηριώνει τη δυνατότητα που έχει να παράσχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία (προσωπικό, ανταλλακτικά κ.λ.π.) σήμερα και για μια πενταετία από την προμήθεια του συστήματος.

Μέρος Γ. Στοιχεία Προμηθευτή

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να συμπεριλάβουν σαν ξεχωριστό κομμάτι της τεχνικής προσφοράς τους και τα παρακάτω :

(α) Στοιχεία σχετικά με την χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητά τους και συγκεκριμένα:

Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν στις τρεις (3) προηγούμενες του τρέχοντος έτους οικονομικές χρήσεις.

(β) Στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εμπειρία των υποψηφίων για την εκτέλεση έργων αντίστοιχων σε μέγεθος και αντικείμενο με αυτό της παρούσας προκήρυξης και συγκεκριμένα :

Α/Α

Πελάτης

Σύντομη Περιγραφή Έργου

Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου

Προϋπολογισμός

Παρούσα Φάση

ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά

1. Για κάθε προϊόν (υλικό - λογικό) και υπηρεσία πρέπει να δοθεί τμηματική προσφορά, μέχρι να καλυφθούν όλες οι τυχόν επιλογές. Για κάθε ξεχωριστό μέρος της προσφοράς, πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστή τιμή.

2. Μαζί με τις τιμές προσφοράς ζητείται να δοθούν οι τιμές τιμοκαταλόγου του προμηθευτή και οι τιμές τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή.

3. Ζητούνται τυχόν εκπτώσεις κατά είδος, για υποσυστήματα και για ποσότητες. Το Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή.

4. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση πινάκων της παρακάτω μορφής:

Κεφάλαιο Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1. Μέθοδος Αξιολόγησης

1. Συμφερότερη Προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο Κ/Β όπου:

(α) Κ = Α1 +Α2 και (βλ. και Πίνακες Οικονομικής προσφοράς):

(β) Β = (βi * σi), δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας ή υποομάδας κριτηρίων αξιολόγησης (βi) επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (σi). Τα βi και σi δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1.

2. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων (ή υποομάδων). Η βαθμολογία κάθε στοιχείου καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της προκήρυξης (γενικοί όροι και τεχνικές προδιαγραφές). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 120 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της προκήρυξης. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 80 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της προκήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

3. Με αναφορά στον Πίνακα 1 του παρακάτω Άρθρου, κάθε κριτήριο βαθμολογείται με Α ή Β ή Γ ανάλογα με το αν η προσφορά δεν καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις της προκήρυξης, καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις τις προκήρυξης ή υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της προκήρυξης αντίστοιχα. Η Βαθμολογία ενός κριτηρίου μπορεί να πάρει οποιαδήποτε ενδιάμεση τιμή από Α έως Γ.

ΑΡΘΡΟ 2. Κριτήρια Αξιολόγησης - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών

Α

Β

Γ

1. Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης

1.1

Συμφωνία του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις τεχνικές προδιαγραφές


80


100


120


30%

1.2

Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του εξοπλισμού ως προς την ταχύτητα εκτέλεσης των λειτουργιών συστήματος και εφαρμογών (με βάση γενικού αλλά και ειδικού τύπου benchmarks) και την αξιοπιστία λειτουργίας (bugs, system crashes κλπ).

80

100

120

14%

1.3

Συνολική αποτίμηση της ολοκλήρωσης της λύσης ως προς (α) το βαθμό συνέργιας και λειτουργικής συμβατότητας των επιμέρους τμημάτων, και (β) την ευκολία και ευελιξία διαχείρισης των διατάξεων (σχολικού εργαστηρίου, δικτύου διανομής, δικτύου πρόσβασης και κορμού).


80


100


120


14%

1.4

Τεχνοοικονομική απόδοση της επένδυσης για την προτεινόμενη λύση με βάση και τις διαφαινόμενες τάσεις της διεθνούς αγοράς8010012012%

2. Τεχνική Υποστήριξη / Κάλυψη

2.1

Ποιότητα και όροι προσφερόμενης Εγγύησης καλής λειτουργίας


80


100


120


9%

2.2

Ποιότητα και όροι προσφερόμενης Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης


80


100


120


12%

2.3

Εμπειρία στην Εγκατάσταση και Υποστήριξη ανάλογων συστημάτων


80


100


120


6%

2.4

Χρόνος Ολοκλήρωσης Προμήθειας

80

100

120

3%

Πίνακας 1 : Κριτήρια αξιολόγησης & συντελεστές

1. Επίδειξη Συστημάτων

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών θα ζητήσει από τους υποψήφιους προμηθευτές να κάνουν επίδειξη των δυνατοτήτων και των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων συστημάτων. Τα αποτελέσματα της επίδειξης θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση. Οι προμηθευτές θα πρέπει να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για την επίδειξη, η οποία θα πρέπει να γίνει το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη αίτηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ο υποψήφιος προμηθευτής κινδυνεύει με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν θα αποδεχθεί το αίτημα της Επιτροπής Αξιολόγησης για επίδειξη.

ΑΡΘΡΟ 3 Διαδικασία Αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:

(α) Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης:

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής.

(β) Τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υπόλοιπων προσφορών.

(γ) Οικονομική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών.

(δ) Τελική κατάταξη των προσφορών με βάση το λόγο Κ/Β

2. Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του προμηθευτή οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος προμηθευτής θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκομίσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση.

3. Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσους λόγους Κ/Β, θεωρούνται ως ίσες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας όταν ο ίδιος λόγος Κ/Β αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία προσφορές, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθμολογίας.

4. Η επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί, κατά την κρίση της, να αποφασίσει ότι είναι απαραίτητη σε αυτή τη φάση η συντήρηση για περίοδο μικρότερη ή ίση του Τ. Στην περίπτωση αυτή οι λόγοι Κ/Β υπολογίζονται όπως παραπάνω, αλλά η κατακύρωση γίνεται αναπροσαρμόζοντας το κόστος συντήρησης για την αντίστοιχη περίοδο.Κεφάλαιο Δ Υποδείγματα Εγγυήσεων

1. Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Γ. Παπανδρέου 70, Ζωγράφος

Εγγύηση μας υπ'αριθμόν για δραχμές

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των δραχμών υπέρ της Εταιρείας , οδός , αριθμός (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ,(2) , κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της δια την προμήθεια σύμφωνα με την από Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών σας με την ονομασία

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

2. Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Γ. Παπανδρέου 70, Ζωγράφος

Εγγύηση μας υπ'αριθμόν για δραχμές

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών , οδός , αριθμός , σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστές σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια , συνολικής αξίας , και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για,

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1) , 2) ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

3. Υπόδειγμα Εγγύησης Προκαταβολής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Γ. Παπανδρέου 70, Ζωγράφος

Εγγύηση μας υπ'αριθμόν για δραχμές

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρείας (ή της Ένωσης Εταιρειών 1) , 2) κ.λ.π ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και μέχρι του ποσού των δραχμών πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που τυχόν θα καταλογισθούν σε βάρος της εταιρείας υπέρ της οποίας εγγυόμαστε για την προκαταβολή σύμφωνα με τη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της παραπάνω εταιρείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε σας, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)Κεφάλαιο Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατα την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία.)

1. Αντικείμενο

Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης, αφορούν την α΄ φάση του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ "Ολοκληρωμένο Δίκτυο Σχολικής Εκπαιδευτικής Αναγέννησης σε Αχαΐα, Θράκη και Αιγαίο" το οποίο αφορά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου σχολείων αποτελούμενου από 60 περίπου σχολικά εργαστήρια (στην τελική του φάση) στις περιοχές Αχαΐας, Θράκης και τμήματος των Αιγαιοπελαγίτικων νησιών με ενσωμάτωση και χρήση δικτυακών τεχνολογιών (τοπικά και διαδίκτυα / Internet), για την υποστήριξη της διδασκαλίας, την αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου των μαθητών και την διοικητική υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στην α΄ φάση του έργου, θα δημιουργηθεί η απαραίτητη δικτυακή και υπολογιστική υποδομή σε 20 σχολικά εργαστήρια στις περιοχές της Αχαΐας, της Θράκης και του Αιγαίου και ένα σχολικό δίκτυο επικοινωνιών ανάμεσα στα σχολεία αυτά μέσω των υπαρχόντων δικτυακών συνδέσεων των φορέων που συμμετέχουν στο έργο και που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών Internet σε κάθε γεωγραφική περιοχή (του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) στην περιοχή της Αχαΐας, του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) στην περιοχή Θράκης και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) στην περιοχή Αιγαίου).

Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατα την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία αυτών.

1.1. Περιγραφή δικτύου

Στην α΄ φάση του έργου, θα δημιουργηθεί η απαραίτητη δικτυακή και υπολογιστική υποδομή σε 20 σχολικά εργαστήρια στις περιοχές της Αχαΐας, της Θράκης και του Αιγαίου. Στην Αχαΐα τα σχολεία θα βρίσκονται στην αστική περιοχή της Πάτρας, στη Θράκη στη Ξάνθη και στο Αιγαίο στις Κυκλάδες, τη Σάμο και τη Λέσβο.

Αναλυτικά τα 15 από τα 20 σχολεία που θα συμμετέχουν στην α΄ φάση του έργου φαίνονται στο παράρτημα Ι.

Τα 5 επιπλέον σχολεία θα βρίσκονται στην αστική περιοχή της Πάτρας και της Ξάνθης και θα υποδειχθούν έγκαιρα στον υποψήφιο προμηθευτή κατά τη φάση της διαπραγμάτευσης της σύμβασης.

Τα παραπάνω σχολεία θα διασυνδεθούν σε ενιαίο σχολικό δίκτυο μέσω των υπαρχόντων δικτυακών συνδέσεων των φορέων που συμμετέχουν στο έργο και που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών Internet σε κάθε γεωγραφική περιοχή:

Με τον τρόπο αυτό τα σχολεία θα συνδέονται μεταξύ τους και θα έχουν πρόσβαση σε παγκόσμιες δικτυακές υπηρεσίες και το Internet. Στην περιοχή του Αιγαίου θα χρησιμοποιηθεί και η δικτυακή υποδομή του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΑΙΓΑΙΟ-net).

Κάθε σχολικό εργαστήριο που θα δημιουργηθεί στα παραπάνω σχολεία, θα βασιστεί στην λειτουργία τοπικού δικτύου Ethernet τύπου 10Base-Τ. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία του κάθε σχολικού εργαστηρίου περιλαμβάνει:

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ¨μοντέλο δικτύου¨ (Σχ. 1-1) που προτείνεται κατά την α΄ φάση είναι το εξής:

Σχήμα 1-1: Μοντέλο του δικτύου ΟΔΥΣΣΕΑΣ

1.1.1. Το δίκτυο κορμού

Το Δίκτυο Κορμού αποτελείται από 3 κεντρικούς κόμβους, ένας σε κάθε γεωγραφική περιοχή, με ρόλο Internet Service Provider (ISP) για τα Σχολεία (Σχολικά Εργαστήρια) που διασυνδέονται στο Δίκτυο στην περιοχή αυτή (Βλ. Σχήμα 1-1). Η διασύνδεση των 3 κεντρικών κόμβων και των αντίστοιχων υπο-Δικτύων σε κάθε γεωγραφική περιοχή, σε ενιαίο Δίκτυο για την ικανοποίηση του σκοπού και των στόχων του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ, πραγματοποιείται μέσω του Internet. Συγκεκριμένα, κάθε κεντρικός κόμβος (κεντρικός δικτυακός εξυπηρετητής και High Speed Router, Βλ. Σχήμα 1-2) διασυνδέεται στο Internet μέσω του κατάλληλου ISP.

Η διάρθρωση των κεντρικών κόμβων της α΄ φάσης έχει ως εξής:

Μέσω του Δικτύου Κορμού και των κεντρικών κόμβων εξυπηρετούνται τα παρακάτω:

 1. Σε κάθε γεωγραφική περιοχή, όλα τα Σχολεία διασυνδέονται σε ένα ενιαίο υπο-Δίκτυο με ελεχγόμενη πρόσβαση στις δικτυακές υπηρεσίες που παρέχει ο κεντρικός δικτυακός εξυπηρετητής και το Internet, μέσω του κεντρικού κόμβου της περιοχής.
 2. Όλα τα Σχολεία, σε κάθε γεωγραφική περιοχή, διασυνδέονται σε ένα ενιαίο Δίκτυο "ανοικτής αρχιτεκτονικής αλλά για ιδιωτική χρήση" (Virtual Private network), με ελεγχόμενη πρόσβαση από/προς τον "έξω κόσμο" (Internet), σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ.

1.1.2. Το δίκτυο πρόσβασης

Το Δίκτυο Πρόσβασης είναι το σύνολο των συνδέσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την διασύνδεση των σχολικών εργαστηρίων με τον κεντρικό κόμβο της γεωγραφικής περιοχής τους, εξασφαλίζοντας έτσι στα Σχολικά Εργαστήρια την παροχή των υπηρεσιών του Δικτύου Κορμού (στους Κεντρικούς Δικτυακούς Εξυπηρετητές και στο Internet).

Ο απαραίτητος εξοπλισμός για κάθε σχολικό εργαστήριο περιλαμβάνει ένα Modem και ένα δρομολογητή (Router). Ο απαραίτητος εξοπλισμός για κάθε κεντρικό κόμβο περιλαμβάνει έναν Communication Access Server (CAS) και από ένα Modem για κάθε σχολείο που συνδέεται με τον κεντρικό κόμβο. Έτσι στην α΄ φάση απαιτούνται 1 CAS σε κάθε κεντρικό κόμβο και συνολικά 20 Modems, εκτός από την περίπτωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, υπεύθυνου για την περιοχή του Αιγαίου (η περίπτωση αυτή περιγράφεται παρακάτω).

Οι βασικοί τρόποι διασύνδεσης που θα χρησιμοποιηθούν κατά την α΄ φάση, κάθε ένας από τους οποίους χαρακτηρίζεται από τις δυνατότητες διασύνδεσης που παρέχει στο σχολικό εργαστήριο, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, την υποστηριζόμενη μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, είναι οι εξής:

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί κατά την α΄ φάση τόσο στα σχολεία, όσο και στους κεντρικούς κόμβους παρέχει την δυνατότητα διασύνδεσης κάθε σχολείου με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους (dial-up ή leased lines). Ο τελικός τρόπος διασύνδεσης κάθε σχολείου θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες του ΟΤΕ σε κάθε γεωγραφική περιοχή και από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για την κάλυψη των σχετικών λειτουργικών εξόδων (τηλεπικοινωνιακά τέλη). Οι σχετικές αποφάσεις θα παρθούν κατά την περίοδο εγκατάστασης της α' φάσης του Δικτύου.

Κατά την α΄ φάση, τα επιλεγμένα σχολεία των περιοχών Αχαΐας και Θράκης βρίσκονται στην ίδια αστική περιοχή με το κεντρικό κόμβο πρόσβασης (αστική περιοχή Πάτρας και Ξάνθης αντίστοιχα). Έτσι είναι δυνατόν να αποφευχθούν καταρχήν υψηλά τηλεπικοινωνιακά τέλη και να διασφαλιστεί πιο εύκολα η απαιτούμενη αξιοπιστία στις χρησιμοποιούμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ΟΤΕ (π.χ. ψηφιακές απλές τηλεφωνικές γραμμές, ευκολότερη εγκατάσταση leased lines). Τα σχολεία της περιοχής Αχαΐας συνδέονται όλα με τον κεντρικό κόμβο του ΙΤΥ στο Ρίο και τα σχολεία της περιοχής Θράκης συνδέονται όλα με τον κεντρικό κόμβο του ΙΕΛ στην Ξάνθη (βλ. Σχ. 1-2).

Στην περιοχή του Αιγαίου, τα 3 σχολικά εργαστήρια Γ. Καλλονής/3ο Γ. Μυτιλήνης στη Λέσβο και Γ. Καρλοβάσου στη Σάμο βρίσκονται σε αστικές περιοχές στις οποίες το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει σημεία παρουσίας (Λέσβος και Σάμος). Στην περίπτωση αυτή τα σχολεία αυτά διασυνδέονται με τα σημεία παρουσίας του δικτύου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΑΙΓΑΙΟ-net) που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή (βλ. Σχ 1-2).

Σχήμα 1-2: Σύνδεση Σχολικού Εργαστηρίου μέσω Κεντρικού Κόμβου γεωγραφικής περιοχής

Όσον αφορά τα σχολεία των Κυκλάδων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σκοπεύει σύντομα να εγκαταστήσει σημείο παρουσίας του ΑΙΓΑΙΟ-net και στην Σύρο, οπότε το 1ο Γυμνάσιο Σύρου και το Γυμνάσιου Ίου θα συνδεθούν εκεί. Σε περίπτωση όμως που κατά την υλοποίηση της α΄ φάσης του δικτύου δεν είναι έτοιμο το σημείο παρουσίας του ΑΙΓΑΙΟ-net στη Σύρο, τότε θα χρησιμοποιηθεί για την διασύνδεση των σχολείων των Κυκλάδων ο CAS που αντιστοιχεί στον κεντρικό κόμβο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο οποίος θα εγκατασταθεί στο σχολικό εργαστήριο του 1ου Γυμνασίου στη Σύρο και θα διασυνδεθεί με το ΑΙΓΑΙΟ-net (στο σημείο παρουσίας στην Αθήνα). Το Γυμνάσιο Ίου θα διασυνδεθεί στον CAS του σχολικού εργαστηρίου του 1ου Γυμνασίου Σύρου (βλ. Σχ. 1-3), το οποίο παίζει το ρόλο αστικού κόμβου γεωγραφικής περιοχής.

Ο δικτυακός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για τις συνδέσεις των σχολικών εργαστηρίων υποστηρίζει ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων από 28.8 Kbps μέχρι και 115.2 Kbps (είτε dial-up είτε leased lines). Κατά την α΄ φάση θα γίνουν όμως και δοκιμές διασύνδεσης των σχολικών εργαστηρίων με ταχύτητες μεγαλύτερες χρησιμοποιώντας baseband modems 128 Kbps και 1 Mbps καθώς και ISDN Terminal Adapters. Για τον σκοπό αυτό θα γίνει προμήθεια 6 baseband modems 64 Kbps, 2 baseband modems 128 Kbps, 2 baseband modems 1 Mbps και 2 ISDN Terminal Adapters για να δοκιμαστούν οι δυνατότητες σύνδεσης με μεγαλύτερες ταχύτητες. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι o CAS και οι δρομολογητές που θα χρησιμοποιηθούν κατά την α΄ φάση μπορούν να υποστηρίξουν και συνδέσεις μέχρι 2.048 Kbps.

Σχήμα 1-3: Σύνδεση Σχολικού Εργαστηρίου μέσω Αστικού Κόμβου γεωγραφικής περιοχής.

1.1.3. Το δίκτυο διανομής

Το Δίκτυο Διανομής (Σχ.1-2) είναι το τοπικό δίκτυο του σχολικού εργαστηρίου το οποίο θα υλοποιηθεί με την χρήση της τεχνολογίας Ethernet 10Base-T. Σύμφωνα με αυτή, κάθε σταθμός εργασίας ή γενικότερα συσκευή που χρειάζεται να συνδεθεί στο δίκτυο, συνδέεται σε συσκευή τύπου Ethernet Hub με την χρήση δομημένης καλωδίωσης με βάση το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α και με χρήση καλωδίων UTP Category 5. Κάθε συσκευή συνδέεται απευθείας στο Hub με τη χρήση ξεχωριστού καλωδίου UTP. Για το λόγο αυτό το Ethernet Hub πρέπει να διαθέτει αρκετές θύρες για την διασύνδεση όλων των συσκευών του δικτύου. Η ταχύτητα των δικτύων τεχνολογίας Ethernet είναι της τάξης των 10 Μbps, ταχύτητα που είναι υπεραρκετή για τις ανάγκες των σχολικών εργαστηρίων.

Η συνολική λύση που προτείνεται για την α΄ φάση παρουσιάζεται απλοποιημένα στο Σχήμα 1-2. Προτείνεται η χρήση ενός Ethernet Hub 16 θυρών UTP για την διασύνδεση στο δίκτυο 10 σταθμών εργασίας, 1 εξυπηρετητή και του δρομολογητή του σχολικού εργαστηρίου. Οι επιπλέον θύρες του Hub θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών επέκτασης του δικτύου διανομής στο μέλλον και για την εναλλακτική σύνδεση σταθμών εργασίας αν παρουσιαστούν βλάβες στις χρησιμοποιούμενες θύρες.

Το τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου θα αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαδικτύου Internet με την διασύνδεσή του (μέσω του δρομολογητή και γενικότερα του Δικτύου Πρόσβασης) με το δίκτυο υπολογιστών του κεντρικού κόμβου κάθε περιοχής, το οποίο διασυνδέεται με το Internet.

1.2. Περιγραφή υπολογιστικού εξοπλισμού σχολικού εργαστηρίου

Σε κάθε σχολικό εργαστήριο (βλ. Σχήμα 1-4) θα εγκατασταθούν δέκα σταθμοί εργασίας και ένας εξυπηρετητής δικτύου και θα διασυνδεθούν σε τοπικό δίκτυο υπολογιστών τεχνολογίας Ethernet μέσω συσκευής τύπου Ethernet Hub τεχνολογίας 10Base-T. Για τον σκοπό αυτό θα απαιτηθούν και εργασίες εγκατάστασης της απαιτούμενης καλωδιακής υποδομής. Το τοπικό δίκτυο του σχολικού εργαστηρίου θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο κορμού μέσω του Δικτύου Πρόσβασης.

Οι σταθμοί εργασίας θα είναι εφοδιασμένοι με σύγχρονο λειτουργικό σύστημα (Microsoft Windows 95 ή αντίστοιχο), το οποίο θα πρέπει να παρέχει πολύ καλές δυνατότητες δικτύωσης. Το λειτουργικό αυτό θα πρέπει να παρέχει καλές υπηρεσίες σε μικρά δίκτυα, που εξυπηρετούν μικρές ομάδες χρηστών (workgroups) έτσι ώστε οι πόροι κάθε σταθμού εργασίας (δίσκοι, αρχεία, εκτυπωτές κ.τ.λ.) να μπορούν να διαμοιραστούν σε όλους τους υπόλοιπους. Επίσης θα υπάρχουν ενσωματωμένες δυνατότητες για εύκολη αποστολή μηνυμάτων και αποστολή αρχείων μεταξύ των χρηστών. Παρέχεται ακόμη όλο το βασικό λογισμικό για την χρήση των πιο διαδεδομένων υπηρεσιών του Internet. Επιπλέον θα γίνει εγκατάσταση χρήσιμων εφαρμογών δικτύου που κυκλοφορούν ελεύθερα (public domain) και θα εγκατασταθεί λογισμικό που θα καλύψει μεγάλο εύρος αναγκών στην περιοχή του αυτοματισμού γραφείου.

Ο εξυπηρετητής, θα είναι σύστημα ισχυρής υπολογιστικής υποδομής, θα χρησιμοποιεί σύγχρονο λειτουργικό σύστημα (Microsoft Windows NT ή αντίστοιχο), σχεδιασμένο ειδικά για εξυπηρετητές, το οποίο θα πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με το λειτουργικό σύστημα που θα χρησιμοποιούν οι σταθμοί εργασίας. Το λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή επιτρέπει τόσο την κεντρική διαχείριση του συστήματος, όπως π.χ. δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) για όλους τους χρήστες, δημιουργία λογαριασμών χρήσης του συστήματος για περισσότερη ασφάλεια, όσο και την αποδοτική παροχή κατανεμημένων υπηρεσιών (π.χ. ανταλλαγή δεδομένων και αρχείων μεταξύ των χρηστών του συστήματος) και διαμοιρασμό των πόρων του (π.χ. δίσκους, αρχεία, εκτυπωτές) σε όλους τους σταθμούς εργασίας.

Έτσι, ο εξυπηρετητής θα αποτελεί την βάση όπου θα γίνει η εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού για την παροχή των υπηρεσιών του Διαδικτύου Internet στο τοπικό δίκτυο του σχολικού εργαστηρίου, δηλαδή στους σταθμούς εργασίας, με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Ο εξυπηρετητής θα συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με τον εξυπηρετητή του κεντρικού κόμβου. Στον εξυπηρετητή θα διασυνδεθεί ακόμη εκτυπωτής που θα διαμοιράζεται σε όλους τους χρήστες και θα υπάρχει συσκευή backup μέσω της οποίας θα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας.

Με τη διασύνδεση του τοπικού δικτύου του σχολικού εργαστηρίου στο Internet και μέσω του λογισμικού του εξυπηρετητή και των σταθμών εργασίας, εξασφαλίζονται προς τον χρήστη ένα σύνολο από υπηρεσίες όπως:

Σχήμα 1-4: Διασύνδεση συσκευών σχολικού εργαστηρίου


2. Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού

2.1. Δικτυακός Εξοπλισμός

2.1.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού του Δικτύου Πρόσβασης

2.1.1.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Communication Access Server των Κεντρικών Κόμβων

To σύστημα τύπου Communication Access Server (CAS) που θα τοποθετηθεί στους κεντρικούς κόμβους (ISPs) θα χρησιμοποιηθεί:

Για τις dial-in και dial-out συνδέσεις θα χρησιμοποιηθούν κυρίως Modems V.34. Θα πρέπει ωστόσο ο CAS να υποστηρίζει μέσω εξωτερικών ISDN Terminal Adapters συνδέσεις ISDN BRI (dial-in και dial-out).

Οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος τύπου Communication Access Server παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω. Το σύστημα τύπου Communication Access Server μπορεί να αποτελείται από περισσότερες της μιας συσκευές (του ίδιου κατασκευαστή), με την προϋπόθεση το σύνολό τους να είναι λειτουργικά ισοδύναμο με όσα αναφέρονται παρακάτω και να ικανοποιεί πλήρως τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

Θύρες

Πρωτόκολλα

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Ασφάλεια

Διαχείριση

Το σύστημα τύπου CAS θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη ποσότητα μνήμης (RAM ή οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο είδος) ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτική λειτουργία του και η αποτελεσματική υποστήριξη των παραπάνω.

Θα πρέπει τέλος το σύστημα τύπου CAS να παραδοθεί με όλον τον απαραίτητο καλωδιακό εξοπλισμό για την διασύνδεση σε αυτό των Modems των παραγράφων 2.1.1.2 και 2.1.3, με τα οποία θα πρέπει να συνεργάζεται πλήρως.

Συνολικά ζητείται η προμήθεια τριών (3) συστημάτων τύπου Communication Access Server των παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών, ένα (1) για κάθε κεντρικό κόμβο.

Σημείωση: Ο CAS που αντιστοιχεί στο ΠΙ θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία αστικού κόμβου στη Σύρο.

2.1.1.2. Τεχνικές Προδιαγραφές των Modems των Κεντρικών Κόμβων

Στους κεντρικούς κόμβους θα εγκατασταθούν modems τα οποία θα διασυνδεθούν με τους αντίστοιχους CAS. Τα modems θα πρέπει να υποστηρίζουν γραμμές του επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου (Dial-up) αλλά και αναλογικά μισθωμένα κυκλώματα (2-wire leased lines). Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των modems που θα τοποθετηθούν στους κεντρικούς κόμβους είναι:

Συμφωνία με Πρότυπα

Θα πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον τα παρακάτω πρότυπα:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προαιρετικά επιθυμητά Χαρακτηριστικά

Συνολικά ζητείται η προμήθεια είκοσι (20) modems των παραπάνω προδιαγραφών, για τους κεντρικούς κόμβους.

2.1.1.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Δρομολογητή των Σχολικών Εργαστηρίων

O δρομολογητής που θα τοποθετηθεί σε κάθε σχολικό εργαστήριο θα χρησιμοποιηθεί:

Για τις dial-in και dial-out συνδέσεις θα χρησιμοποιηθούν κυρίως Modems V.34. Ακόμη ο δρομολογητής πρέπει να έχει δυνατότητες Network Address Translation (NAT) σύμφωνα με το μοντέλο που περιγράφεται στο RFC 1631. To χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιτυχή λειτουργία του δικτύου, αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία μη επίσημες (non registered) IP διευθύνσεις.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο δρομολογητής θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα (standalone) και να μην εξαρτάται η λειτουργία από την χρήση proprietary πρωτοκόλλων κατά την διασύνδεσή του με τον CAS.

Οι λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές του δρομολογητή για την αποτελεσματική υποστήριξη των παραπάνω είναι:

Θύρες

Πρωτόκολλα

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Ασφάλεια

Διαχείριση

Ο δρομολογητής θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη ποσότητα μνήμης (RAM ή οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο είδος) ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτική λειτουργία του και η αποτελεσματική υποστήριξη των παραπάνω.

Θα πρέπει ακόμη μαζί με τους δρομολογητές που πρόκειται να τοποθετηθούν στα σχολεία να παραδοθεί όλος ο απαραίτητος καλωδιακός εξοπλισμός για την διασύνδεση σε αυτούς των Modems των παραγράφων 2.1.1.4 και 2.1.3, με τα οποία θα πρέπει να συνεργάζονται πλήρως.

Τέλος, θα πρέπει οι δρομολογητές των σχολικών εργαστηρίων να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τα συστήματα τύπου CAS των κεντρικών κόμβων ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ τους και να ελαχιστοποιηθούν προβλήματα διαλειτουργικότητας (interoperability).

Συνολικά ζητείται η προμήθεια είκοσι (20) δρομολογητών των παραπάνω προδιαγραφών, ένας (1) για κάθε σχολείο.

2.1.1.4. Τεχνικές Προδιαγραφές των Modems των Σχολικών Εργαστηρίων

Στους σχολεία θα εγκατασταθούν desktop modems τα οποία θα διασυνδεθούν με τους αντίστοιχους δρομολογητές. Τα modems θα πρέπει να υποστηρίζουν γραμμές του επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου (Dial-up) αλλά και αναλογικά μισθωμένα κυκλώματα (2-wire leased lines). Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των modems που θα τοποθετηθούν στα σχολικά εργαστήρια είναι:

Συμφωνία με Πρότυπα

Θα πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον τα παρακάτω πρότυπα:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προαιρετικά επιθυμητά Χαρακτηριστικά

Τα modems των σχολικών εργαστηρίων πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τα modems των κεντρικών κόμβων ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα επικοινωνίας και να ελαχιστοποιηθούν προβλήματα διαλειτουργικότητας (interoperability).

Συνολικά ζητείται η προμήθεια είκοσι (20) modems των παραπάνω προδιαγραφών, ένα (1) για κάθε σχολείο.

2.1.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού του Δικτύου Διανομής

2.1.2.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Ethernet Hub των Σχολικών Εργαστηρίων

Για την υλοποίηση του τοπικού δικτύου κάθε σχολικού εργαστηρίου θα χρησιμοποιηθούν Ethernet Hubs τεχνολογίας 10Base-T των εξής τεχνικών προδιαγραφών:

Συνολικά ζητείται η προμήθεια είκοσι (20) Ethernet Hubs των παραπάνω προδιαγραφών, ένα (1) για κάθε σχολείο.

2.1.2.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Καλωδιακής Υποδομής των Σχολικών Εργαστηρίων

Για την υλοποίηση του τοπικού δικτύου κάθε σχολικού εργαστηρίου απαιτούνται εργασίες εγκατάστασης συστήματος καλωδιακής υποδομής με τα εξής χαρακτηριστικά:

Αναλυτικότερες προδιαγραφές για τα παραπάνω, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να υλοποιηθεί η καλωδιακή υποδομή των σχολικών εργαστηρίων, παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ.

Συνολικά ζητείται η εγκατάσταση είκοσι (20) συστημάτων καλωδιακής υποδομής των παραπάνω προδιαγραφών, ένα (1) σε κάθε σχολικό εργαστήριο.

2.1.3. Τεχνικές Προδιαγραφές High Speed Modems

2.1.3.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Baseband Modems 64 Kbps

Για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων διασύνδεσης σχολείων - κεντρικών κόμβων με υψηλές ταχύτητες (με χρήση μισθωμένων αναλογικών μη φορτισμένων κυκλωμάτων του ΟΤΕ) θα γίνει η προμήθεια 3 ζευγών baseband modems με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

Συνολικά ζητείται η προμήθεια τριών (3) ζευγών modems των παραπάνω προδιαγραφών.

2.1.3.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Baseband Modems 128 Kbps

Για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων διασύνδεσης σχολείων - κεντρικών κόμβων με υψηλές ταχύτητες (με χρήση μισθωμένων αναλογικών μη φορτισμένων κυκλωμάτων του ΟΤΕ) θα γίνει η προμήθεια 1 ζεύγους baseband modems με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

Συνολικά ζητείται η προμήθεια ενός (1) ζεύγους modems των παραπάνω προδιαγραφών.

2.1.3.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Baseband Modems 1 Mbps

Για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων διασύνδεσης σχολείων - κεντρικών κόμβων με υψηλές ταχύτητες (με χρήση μισθωμένων αναλογικών μη φορτισμένων κυκλωμάτων του ΟΤΕ) θα γίνει προμήθεια 1 ζεύγους baseband modems με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

Συνολικά ζητείται η προμήθεια ενός (1) ζεύγους modems των παραπάνω προδιαγραφών.

2.1.3.4. Τεχνικές Προδιαγραφές ISDN Τerminal Αdapters

Για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων διασύνδεσης σχολείων - κεντρικών κόμβων με υψηλές ταχύτητες μέσω του Δημόσιου Δικτύου Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών (ISDN) του OTE θα γίνει η προμήθεια 1 ζεύγους Τερματικών ISDN (ISDN terminal adapters) με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

Συνολικά ζητείται η προμήθεια ενός (1) ζεύγους ISDN Terminal Adapters των παραπάνω προδιαγραφών.

Για το σύνολο των ανωτέρω baseband modems και ISDN TA, ο προμηθευτείς θα προμηθεύσει όλη την απαραίτητη καλωδίωση για την διασύνδεση τόσο με τον CAS αλλά και με τον router από την μεριά των σχολικών εργαστηρίων.

2.2. Υπολογιστικός Eξοπλισμός

2.2.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικού Εξυπηρετητή των Σχολικών Εργαστηρίων

Προκειμένου ο εξυπηρετητής κάθε σχολικού εργαστηρίου να παρέχει ικανοποιητικά τις υπηρεσίες του στους σταθμούς εργασίας, θα πρέπει να ακολουθεί (κατ' ελάχιστον) τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. Στην περίπτωση προσφοράς συστήματος διαφορετικής αρχιτεκτονικής θα πρέπει να τεκμηριωθεί η αντιστοιχία του προσφερόμενου εξοπλισμού με τον προδιαγραφόμενο.

Συνολικά ζητείται η προμήθεια είκοσι (20) εξυπηρετητών των παραπάνω προδιαγραφών, ένας (1) για κάθε σχολικό εργαστήριο.

2.2.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικού Σταθμών Εργασίας των Σχολικών Εργαστηρίων

Προκειμένου οι σταθμοί εργασίας να χρησιμοποιούν ικανοποιητικά το λογισμικό και τις υπηρεσίες του σχολικού εργαστηρίου θα πρέπει, να ακολουθεί (κατ' ελάχιστον) τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. Στην περίπτωση προσφοράς συστήματος διαφορετικής αρχιτεκτονικής θα πρέπει να τεκμηριωθεί η αντιστοιχία του προσφερόμενου εξοπλισμού με τον προδιαγραφόμενο.

Συνολικά ζητείται η προμήθεια διακοσίων (200) σταθμών εργασίας των παραπάνω προδιαγραφών, δέκα (10) για κάθε σχολικό εργαστήριο.

2.3. Λογισμικό

2.3.1. Λογισμικό Εξυπηρετητή των Σχολικών Εργαστηρίων

Ζητείται ολοκληρωμένο πακέτο ή συνδυασμός πακέτων λογισμικού για τον εξυπηρετητή (Windows NT 4.0 ή αντίστοιχος), αρχιτεκτονικής client server, για την δημιουργία ολοκληρωμένου περιβάλλοντος Intranet στο σχολικό εργαστήριο (τοπικό δίκτυο εξυπηρετητή και σταθμών εργασίας), με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης χρηστών, πόρων και εφαρμογών και προστασίας από ιούς, με τις ακόλουθες λειτουργικές προδιαγραφές :

Λειτουργίες τύπου Word Wide Web Server :

Απαιτείται η υποστήριξη κατ' ελάχιστο των παρακάτω δυνατοτήτων ανά κατηγορία:

 1. Προηγμένη δυνατότητα συγγραφής και διαχείρισης :
 2. Αυτόματη οργάνωση και εξερεύνηση :
 3. Πλατφόρμα για δικτυακές εφαρμογές :
 4. Ευέλικτη διαχείριση του server :
 5. Υψηλή απόδοση και αξιοπιστία :

Λειτουργίες τύπου Proxy Server :

Απαιτείται η υποστήριξη κατ' ελάχιστο των παρακάτω δυνατοτήτων ανά κατηγορία:

 1. Δημιουργία αντιγράφων περιεχομένων (replication) μεταξύ πολλαπλών servers :
 2. Έλεγχος της πρόσβασης βάσει φίλτρων:
 3. Ασφάλεια και αξιοπιστία :
 4. Δικτυακή ολοκλήρωση :

Λειτουργίες τύπου Messaging Server :

Απαιτείται η υποστήριξη κατ' ελάχιστο των παρακάτω δυνατοτήτων ανά κατηγορία:

 1. Υποστήριξη πρωτοκόλλων :
 2. Κεντρική διαχείριση χρηστών.
 3. Υποστήριξη encrypted mail και authentication.
 4. Δυνατότητα ανάπτυξης mail εφαρμογών με server-side API
 5. Πλήρη υποστήριξη ελληνικών κατά το πρότυπο ISO-8859-7 (ΕΛΟΤ-928).
 6. Πλήρης υποστήριξη κωδικοποίησης κατά το MIME standard στο κύριο μέρος (body) αλλά και στο θέμα (subject) των αποστελόμενων μηνυμάτων (RFCs 1521, 1522).
 7. Υποστήριξη δημιουργίας και διαχείρισης λιστών διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (distribution e-mail lists).

To σύνολο του λογισμικού που θα προσφερθεί για την υποστήριξη των παραπάνω λειτουργικών προδιαγραφών θα πρέπει να συνοδεύεται, όπου χρειάζεται, με τις κατάλληλες άδειες χρήσης για την υποστήριξη του συνόλου των σταθμών εργασίας του σχολικού εργαστηρίου.

Συνολικά ζητείται η προμήθεια εικοσιένα (21) συστημάτων λογισμικού των παραπάνω προδιαγραφών, ένα (1) για κάθε σχολικό εργαστήριο και ένα (1) για τον κεντρικό κόμβο του ΙΕΛ Ξάνθης.

2.3.2 Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξης Δικτυακών Εφαρμογών

Ζητούνται:

α) περιβάλλοντα ανάπτυξης βασισμένα σε Java ή C++ για την ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών που θα "τρέχουν" είτε στον εξυπηρετητή του σχολικού εργαστηρίου είτε στους σταθμούς εργασίας.

β) συνοδευτικές βιβλιοθήκες (APIs ή άλλα προϊόντα) που:

- επιτρέπουν την προγραμματιστική πρόσβαση στις υπηρεσίες των servers που περιγράφτηκαν στο 2.3.1 (μέσα από τα περιβάλλοντα ανάπτυξης του (α)),

- παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας client εφαρμογών (που θα "τρέχουν" στους σταθμούς των σχολικών εργαστηρίων) με βάσεις δεδομένων για ανάκτηση/διαχείριση δεδομένων τοπικά στον εξυπηρετητή του σχολικού εργαστηρίου και απομακρυσμένα, πάνω από πρωτόκολλα internet.

Συνολικά ζητείται η προμήθεια δύο (2) περιβαλλόντων λογισμικού του παραπάνω είδους.

2.3.3. Λογισμικό Εξυπηρετητή των Κεντρικών Κόμβων

Ζητείται ολοκληρωμένο πακέτο ή συνδυασμός πακέτων λογισμικού για τους εξυπηρετητές των κεντρικών κόμβων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ), λειτoυργικού συστήματος SUN Solaris 2.5, με λειτουργικές προδιαγραφές όμοιες με αυτές που περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο (Λειτουργίες τύπου World Wide Web Server, Λειτουργίες τύπου Proxy Server, Λειτουργίες τύπου Messaging Server).

Συνολικά ζητείται η προμήθεια δύο (2) συστημάτων λογισμικού των παραπάνω προδιαγραφών για λειτουργικό σύστημα SUN Solaris 2.5 ή νεώτερης έκδοσης (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να λειτουργούν και σε λειτουργικό σύστημα Solaris 2.5), ένα (1) για τον κεντρικό κόμβο του ΙΤΥ και ένα (1) για τον κεντρικό κόμβο του ΠΙ.

2.3.4. Λογισμικό Σταθμών Εργασίας των Σχολικών Εργαστηρίων

Στους σταθμούς εργασίας θα πρέπει να εγκατασταθεί λογισμικό εφαρμογών γραφείου (επεξεργαστή κειμένου, λογιστικό φύλλο, βάση δεδομένων, πρόγραμμα παρουσιάσεων, προγραμματισμού γραφείου) π.χ. MS-Office Pro Greek για Windows 95 Greek, το οποίο περιλαμβάνει τις εφαρμογές MS-Word, MS-Excel, MS-Powerpoint, MS-Schedule και MS-Access ή αντίστοιχο.

Επίσης κάθε σταθμός εργασίας θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό για προστασία από ιούς (π.χ. Norton Antivirus, Mcafee NetShield ή αντίστοιχο)

Συνολικά ζητείται η προμήθεια καταλλήλου αριθμού συστημάτων λογισμικού των παραπάνω προδιαγραφών, για την χρήση του στους διακόσιους (200) σταθμούς εργασίας, δέκα (10) για κάθε σχολικό εργαστήριο.

2.4. Λοιπός Εξοπλισμός

2.4.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Εκτυπωτή

Συνολικά ζητείται η προμήθεια είκοσι (20) συστημάτων εκτυπωτών των παραπάνω προδιαγραφών, ένα (1) για κάθε σχολικό εργαστήριο.

2.4.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Βackup

Ζητείται για κάθε σχολικό εργαστήριο ολοκληρωμένη λύση υλικού και λογισμικού για την δημιουργία συστήματος αντιγράφων ασφαλείας (σύστημα backup) που θα εγκατασταθεί στον εξυπηρετητή (Windows ΝΤ Server 4.0 ή αντίστοιχος), σύμφωνα με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικά χαρακτηριστικά :

Επιθυμητά Χαρακτηριστικά

Συνολικά ζητείται η προμήθεια είκοσι (20) συστημάτων backup των παραπάνω προδιαγραφών, ένα (1) για κάθε σχολικό εργαστήριο.

2.4.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευής Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος

Ζητείται η προμήθεια για κάθε σχολικό εργαστήριο συσκευής αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

Επιθυμητά Χαρακτηριστικά

Συνολικά ζητείται η προμήθεια είκοσι (20) UPS των παραπάνω προδιαγραφών, ένα (1) για κάθε σχολικό εργαστήριο.

2.4.4. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Για την κάλυψη των αναγκών του κεντρικού κόμβου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ζητείται η προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:

3. Εγκατάσταση - Δοκιμαστική Λειτουργία

Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του προσφερόμενου εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) θα γίνει με ευθύνη του Προμηθευτή σε κάθε σχολικό εργαστήριο στις διευθύνσεις των 20 σχολείων που έχουν επιλεγεί, και στις διευθύνσεις των κεντρικών κόμβων του δικτύου κορμού (ΙΤΥ-Πανεπιστημιούπολη Ρίο Πατρών, ΙΕΛ-Ανδρέου Δημητρίου 35 Ξάνθη, ΠΙ- Μεσογείων 396 Αγ. Παρασκευή) και στις ποσότητες που προκύπτουν από τις προηγούμενες παραγράφους. Οι διευθύνσεις των 15 από τα 20 σχολεία φαίνονται στο παράρτημα Ι.

Οι λεπτομέρειες τις διαδικασίας εγκατάστασης θα οριστούν σαφώς στην σχετική σύμβαση με τον προμηθευτή.

3.1. Εγκατάσταση Σχολικών Εργαστηρίων

Θα υποδειχθεί στον προμηθευτή μια αίθουσα (40-60 τ.μ.) σε κάθε ένα από τα είκοσι σχολεία στην οποία θα εγκατασταθεί το εργαστήριο. Η αίθουσα θα διαμορφωθεί με ευθύνη των σχολείων τα οποία θα τοποθετήσουν σε αυτές έντεκα πάγκους εργασίας (διαστάσεων περίπου 80x120 cm και 80cm ύψος). Σε αυτούς ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει τους δέκα σταθμούς εργασίας τον εξυπηρετητή, τον εκτυπωτή και το σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος. Στον αναφερόμενο εξοπλισμό ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει το λογισμικό και θα προβεί στην κατάλληλη ρύθμιση του εξοπλισμού. Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει υπόψιν του και να υλοποιήσει τυχόν επιπλέον οδηγίες που θα του δοθούν με την υπογραφή της σύμβασης και που θα αφορούν την ρύθμιση του εξοπλισμού και λογισμικού.

Στην αίθουσα ο προμηθευτής θα πρέπει να κατασκευάσει την απαραίτητη καλωδιακή (ηλεκτρολογική και δικτυακή) υποδομή για τη λειτουργία του εργαστηρίου. Στην εγκατάσταση συμπεριλαμβάνεται και κατάλληλη καμπίνα που θα προμηθεύσει ο προμηθευτής για την στέγαση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Σε αυτή ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει τον Router, το modem και το Hub.

Αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση της καλωδιακής υποδομής του εργαστηρίου και προδιαγραφές των σχετικών υλικών παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

3.2. Εγκατάσταση κεντρικών κόμβων

Στους κεντρικούς κόμβους ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει τους Access Servers και τα modems. Στους δύο κόμβους (ΙΤΥ, ΙΕΛ) υπάρχει απαιτούμενη υποδομή για την στέγαση του εξοπλισμού. Στον τρίτο κόμβο (ΠΙ) ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει καμπίνα (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) για την στέγαση του εξοπλισμού.

Η διασύνδεση των κεντρικών κόμβων με τα σχολικά εργαστήρια κάθε περιοχής δεν αποτελεί μέρος της εγκατάστασης ούτε είναι στην ευθύνη του προμηθευτή.

3.3. Διαδικασία Εγκατάστασης

Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει καταρχήν πλήρως (απαιτούμενη υποδομή και εξοπλισμός) ένα σχολικό εργαστήριο στην Αχαΐα καθώς και τον εξοπλισμό στον αντίστοιχο κεντρικό κόμβο (ΙΤΥ) για να ελεγχθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ του συνόλου του εξοπλισμού και λογισμικού. Στους δύο χώρους με ευθύνη του ΠΙ θα έχει εγκατασταθεί τηλεφωνική σύνδεση (Δημόσιο Επιλεγόμενο Τηλεφωνικό Δίκτυο - Dial up) και κατάλληλο εξοπλισμό έτσι ώστε ο προμηθευτής με την χρήση των modem να επιδείξει την λειτουργία του εξοπλισμού σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Κατά την φάση της εγκατάστασης αυτής ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του και να υλοποιήσει όσες αλλαγές στην διάρθρωση του λογισμικού προτείνει το ΠΙ και κατόπιν θα ολοκληρώσει την εγκατάσταση σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία όπως το πιλοτικό πρώτο εργαστήριο.

Μετά την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού σε κάθε χώρο ο Προμηθευτής θα πρέπει

4. Εκπαίδευση

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την παροχή βασικών υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού των σχολείων και των κόμβων του δικτύου κορμού το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας του συστήματος και της παραπέρα ανάπτυξης αυτού.

Η προτεινόμενη εκπαίδευση θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα παρακάτω θέματα (μέσω σεμιναρίων ή /και μαθημάτων Πρακτικής Κατάρτισης - on the job training) και ώρες:

(α) Διαχείριση και λειτουργία του εξυπηρετητή ( 4 ώρες )

(β) Διαχείριση και λειτουργία των σταθμών εργασίας ( 4 ώρες )

(γ) Λειτουργία και συντήρηση τοπικού δικτύου του σχολικού εργαστηρίου ( 4 ώρες )

(δ) Λειτουργία και συντήρηση του δικτυακού εξοπλισμού ( 10 ώρες )

Πέραν των παραπάνω οι υποψήφιοι μπορούν να συμπεριλάβουν στις προσφορές τους και οποιαδήποτε άλλα θέματα εκπαίδευσης θεωρούν απαραίτητα για την πληρέστερη κατάρτιση του προσωπικού που θα αναλάβει την καθημερινή λειτουργία του συστήματος.

Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει: α) για το θέμα (δ) τρεις φορές, μία εκπαίδευση σε κάθε κεντρικό κόμβο του δικτύου κορμού (ΙΤΥ, ΠΙ, ΙΕΛ) και β) για τα θέματα (α), (β), και (γ) τρεις φορές το κάθε ένα, μία εκπαίδευση σε ένα σχολικό εργαστήριο ανά γεωγραφική περιοχή (Αχαΐα, Θράκη, Αιγαίο). Ο συνολικός αριθμός των ωρών εκπαίδευσης είναι 66.

Για κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο ή / και θέμα Πρακτικής Κατάρτισης θα πρέπει να αναφέρονται:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους οποιοδήποτε στοιχείο που κατά την κρίση τους τεκμηριώνει τις δυνατότητές τους για παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αντικείμενα σχετικά με τις ανάγκες του έργου.

Το ΠΙ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση σε συγκεκριμένα αντικείμενα (είτε την επανάληψη αυτών) για μέρος του προσωπικού του. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να ανταποκρίνεται θετικά στα αιτήματα του ΠΙ. Το επιπλέον κόστος θα συμφωνείται από κοινού.

5. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το ΠΙ. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης αυτό θα ληφθεί θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς όπως συνάγεται από τον αλγόριθμο αξιολόγησης.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας είναι:

(α) Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας

(β) Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα Λογικού

(γ) Αποστολή στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού εξειδικευμένου προσωπικού εντός δύο (2) ημερών από την ειδοποίησή του περί βλάβης του συστήματος. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί την επισκευή / αντικατάσταση οποιασδήποτε συσκευής τότε η αντικατάσταση της ελαττωματικής συσκευής θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ειδοποίηση. Ειδικά για τους σταθμούς εργασίας του κάθε σχολικού εργαστηρίου, η παραπάνω προθεσμία επεκτείνεται σε επτά (7) ημέρες.

(δ) Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς του εκάστοτε κεντρικού κόμβου του δικτύου κορμού από τηλεφώνου και Fax. Είναι επίσης ιδιαίτερα επιθυμητή η επικοινωνία μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

(ε) Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω ο προμηθευτής υποχρεούται να διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά και του οποίου η πληρότητά θα αξιολογηθεί.

(στ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις (updates, patches) του λογισμικού.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

6. Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, και εφόσον του ζητηθεί να αναλάβει την συντήρηση του εξοπλισμού για τουλάχιστον μια πενταετία από την Οριστική Παραλαβή.

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να περιλαμβάνει στην προσφορά του αναλυτική και συγκεκριμένη περιγραφή του είδους και των επίπεδων συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης που μπορεί να προσφέρει. Οι ελάχιστες παρεχόμενες υπηρεσίες κατά το διάστημα της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης είναι αυτές που περιγράφονται στο αντίστοιχο σημείο της παραγράφου 5 περί εγγύησης καλής λειτουργίας.

Το μηνιαίο κόστος συντήρησης για τον πρώτο χρόνο μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα δίνεται στα αντίστοιχα σημεία του Πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς. Για τον υπολογισμό του κόστους Συντήρησης θα εφαρμοστεί το εξής:

Κόστος Συντήρησης = Κόστος Συντήρησης για περίοδο Τ τέτοια ώστε:

Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας + Τ = 5 Χρόνια από την Οριστική Παραλαβή του συστήματος.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης το κόστος Συντήρησης θα θεωρηθεί σταθερό για όλη την περίοδο Τ.

Το κόστος της συντήρησης πέραν του πρώτου χρόνου μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα :

Νέο Κόστος Συντήρησης = Παλαιό Κόστος Συντήρησης * (1 + α) όπου :

α = (Νέος ΓΔΤΚ - Παλαιός ΓΔΤΚ) / Παλαιός ΓΔΤΚ και :

Νέος ΓΔΤΚ είναι ο τελευταίος κάθε φορά ανακοινωθείς Ελληνικός Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και Παλαιός ΓΔΤΚ είναι ο δείκτης του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους

Καθορίζεται επίσης ότι :

Σχετικά με τα παραπάνω αναφερόμενα για την αναπροσαρμογή του κόστους συντήρησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν στις οικονομικές τους προσφορές ρητή δέσμευση αποδοχής τους. Επίσης τα στοιχεία αυτά θα συμπεριληφθούν και στην σύμβαση εκτέλεσης του έργου μεταξύ ΠΙ και ανάδοχου.

Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί, κατά την κρίση της, να ζητήσει την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για περίοδο μικρότερη ή ίση του Τ.


Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις σχολείων

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΧΑΪΑ

1 Γυμνάσιο Παραλίας Εθν. Οδός Πατρών Πύργου
2 3ο Γυμνάσιο Πάτρας Ασημάκη Φωτήλα 32 & Βύρωνος
3 Γυμνάσιο Δεμένικων Ειρήνης & Φιλίας 29,Δεμένικα
4 5ο Γυμνάσιο Πάτρας Μαραγκοπούλου 1
5 Γυμνάσιο Ρίου Ρίο Πάτρας

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

6 1ο Γυμνάσιο Σύρου Λ.Ράλλη 3 Ερμούπολη
7 Γυμνάσιο Ίου 'Ιος

ΣΑΜΟΣ

8 Γυμνάσιο Καρλοβάσου Καρλόβασι Σάμου

ΛΕΣΒΟΣ

9 Γυμνάσιο Καλλονής Καλλονή Λέσβου
10 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης Στρ. Μυριβήλη 106

ΞΑΝΘΗ

11 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης Ανδρ.Δημητρίου 44
12 2ο Γυμνάσιο Ξάνθης Βελισσαρίου 10
13 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης Βελισσαρίου 10
14 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης Νεάπολη (ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ)
15 6ο Γυμνάσιο Ξάνθης Τέρμα Βλαχοπούλου


Παράρτημα ΙΙ: Εγκατάσταση καλωδιακής υποδομής εργαστηρίου

Σε κάθε σχολείο θα υποδειχθεί στον προμηθευτή μια αίθουσα 40-60 τ.μ. στην οποία θα εγκατασταθεί το εργαστήριο. Ο προμηθευτής θα πρέπει να κατασκευάσει στην αίθουσα την απαραίτητη καλωδιακή υποδομή για τη λειτουργία του εργαστηρίου. Η τελική διαρρύθμιση του χώρου θα υποδειχθεί στον προμηθευτή και δεν είναι στην ευθύνη του προμηθευτή.

Σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές ο προμηθευτής θα προτείνει σχέδιο των σχετικών εγκαταστάσεων για κάθε σχολείο το οποίο θα εγκριθεί από αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση του κάθε Σχολείου), και κατόπιν θα προχωρήσει στην κατασκευή των εγκαταστάσεων.

Εγκατάσταση υποδομής δικτύου διανομής ισχύος (Δίκτυο Τροφοδοσίας του Υπολογιστικού Εξοπλισμού - 220 V)

Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει ιδιαίτερη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με ξεχωριστό πίνακα διανομής ο οποίος θα εγκατασταθεί εντός της αιθούσης του εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει:

 1. Πίνακα διανομής με:
 2. Διασύνδεση του πίνακα παροχής του εργαστηρίου με τον κεντρικό πίνακα του σχολείου.
 3. Η διανομή θα πρέπει να γίνει με 3 ρευματολήπτες σούκο ανά σταθμό εργασίας σε ύψος ενός περίπου μέτρου από το δάπεδο (τυπικά τουλάχιστον 10 cm από το επίπεδο του πάγκου εργασίας) σταθερά στερεωμένες στον τοίχο.

Συνολικά θα εγκατασταθούν έντεκα τριπλοί ρευματολήπτες για τη τροφοδοσία των σταθμών εργασίας και τον εξυπηρετητή - εκτυπωτή , καθένας πίσω από τον αντίστοιχο πάγκο εργασίας . Αν κατά την φάση της εγκατάστασης του εργαστηρίου δεν έχουν ήδη εγκατασταθεί οι πάγκοι στις τελικές τους θέσεις, ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει οδηγία για το ακριβές σημείο τοποθέτησης των ρευματοληπτών .

Οι οδεύσεις της καλωδίωσης από τον πίνακα στους ρευματολήπτες θα πρέπει να κατασκευαστούν με ειδικά μεταλλικά ή πλαστικά επιτοίχια κανάλια σταθερά στερεωμένα στον τοίχο.

 1. Επιπλέον θα εγκατασταθεί παροχή 4 τουλάχιστον ρευματοληπτών εντός του ικριώματος που θα φιλοξενεί τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (ή αν αυτό δεν είναι δυνατό στον τοίχο δίπλα στο ικρίωμα) η οποία θα τροφοδοτείται από την έξοδο του συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) το οποίο θα εγκατασταθεί στον πάγκο με τον εξυπηρετητή - εκτυπωτή. Η καμπίνα θα εγκατασταθεί δίπλα στον πάγκο με τον server (όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω) ώστε να είναι δυνατή και η τροφοδότηση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού από το UPS του server. Σε περίπτωση που η καμπίνα δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί δίπλα στον πάγκο θα πρέπει να κατασκευαστεί όδευση για την σχετική καλωδίωση σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές.

Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής υποδομής (Δίκτυο δεδομένων)

Η καλωδιακή υποδομή για την εγκατάσταση του τοπικού δικτύου προδιαγράφεται από τα πρότυπα EIA/TIA 568A (Electronic Industries Association /Telecommunication Indastries Association Building Telecommunications Wiring Standard ) και EIA/TIA 569 (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces) τα οποία προδιαγράφουν πλήρως ένα σύστημα δομημένης καλωδιακής υποδομής και τον τρόπο εγκατάστασης του.

Ειδικότερα προτείνεται για τον χώρο του εργαστηρίου η εγκατάσταση δομημένης καλωδιακής υποδομής με μη θωρακισμένα καλώδια χαλκού τεσσάρων συνεστραμένων ζευγών κατηγορίας 5 σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο (UTP category 5) σε τοπολογία αστέρος.

Για την εγκατάσταση της ανωτέρω υποδομής σε κάθε εργαστήριο ο προμηθευτής θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει:

Η καμπίνα θα αναρτηθεί στον τοίχο δίπλα στον πάγκο που θα εγκατασταθεί ο server και ο εκτυπωτής και σε ύψος τουλάχιστον 1 μέτρο από το δάπεδο.

Η καμπίνα θα πρέπει να έχει ικανό χώρο για να στεγάσει τον κατανεμητή, hub, modem, router (τουλάχιστον 12U) και την απαιτούμενη καλωδίωση για την διασύνδεσή τους. Θα πρέπει να ασφαλίζει με πόρτα από διάφανο υλικό, για να μην εμποδίζει τη εύκολη επίβλεψη της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.

Η καλωδίωση όπως προαναφέρθηκε θα γίνει με καλώδια χαλκού 4 ζευγών (UTP) category 5 σύμφωνα με το πρότυπο EIA/TIA 568A. και θα τερματισθεί σε τηλεπικοινωνιακές πρίζες ίδιας κατηγορίας από το μέρος των σταθμών εργασίας, και σε κατανεμητή (modular patch panel) της ίδιας κατηγορίας στην καμπίνα. Θα τερματισθούν και τα 4 ζεύγη σύμφωνα με την οδηγία ΕΙΑ/ΤΙΑ Τ568Α ή Β.

Οι οδεύσεις θα κατασκευαστούν από πλαστικά κανάλια κλειστού τύπου, λευκού χρώματος. Η χωρητικότητα των καναλιών θα είναι αρκετή για την επέκταση κατά 100% της καλωδιακής υποδομής και η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει με καλαίσθητο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η αισθητική του χώρου.

Θα τηρηθεί ελάχιστη απόσταση των οδεύσεων της καλωδίωσης δικτύου από την καλωδίωση του δικτύου ισχύος 10 εκατοστά, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην απόδοση του δικτύου λόγο ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.

Οι τηλεπικοινωνιακές πρίζες (modular jacks 4 ζευγών σε ειδικά πλαστικά κουτιά λευκού χρώματος κατάλληλα για επίτοιχη στήριξη) θα στερεωθούν σταθερά στον τοίχο του εργαστηρίου καθεμία πίσω από τους αντίστοιχους πάγκους εργασίας και σε απόσταση ενός περίπου μέτρου από το δάπεδο (τυπικά τουλάχιστον 10 cm από το επίπεδο του πάγκου εργασίας). Συνολικά θα εγκατασταθούν δώδεκα πρίζες, (10 στους πάγκους με τους σταθμούς εργασίας και δύο στον πάγκο με τον Server -εκτυπωτή).

Ο κατανεμητής (modular patch panel) που θα αναρτηθεί στην καμπίνα θα πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 16 θέσεων για τον τερματισμό της καλωδίωσης των σταθμών εργασίας (12 θέσεις) και τον τερματισμό των συνδέσεων με το Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο (1ή δύο θέσεις). Οι δύο λοιπές θέσεις θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές ανάγκες.

Οι τηλεπικοινωνιακές πρίζες και ο κατανεμητής θα πληρούν την προδιαγραφή category 5 σύμφωνα με το πρότυπο EIA/TIA 568A.

Τόσο οι πρίζες όσο και οι αντίστοιχες θύρες στον κατανεμητή θα σημανθούν με μονοσήμαντο αριθμό που θα αναγράφεται επάνω τους.

Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα καλώδια (εύκαμπτα patch cords 4 ζευγών τερματισμένων σύμφωνα με την οδηγία ΕΙΑ/ΤΙΑ Τ568Α ή Β. σε modular plugs) για την διασύνδεση των σταθμών με τις τηλεπικοινωνιακές πρίζες αλλά και των θυρών του Hub με τον κατανεμητή. Τα καλώδια θα πληρούν την προδιαγραφή category 5 σύμφωνα με το πρότυπο EIA/TIA 568A.

Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη για την κατασκευή της υποδομής του δικτύου από τον κατανεμητή του εργαστήριου μέχρι τις πρίζες αλλά και την διασύνδεση του με τον κεντρικό κατανεμητή του αντίστοιχου κτιρίου στον οποίο τερματίζει η καλωδιακή υποδομή του ΟΤΕ. Η διασύνδεση του κατανεμητή του εργαστήριου με τον κεντρικό κατανεμητή του κτιρίου θα γίνει με την χρήση ενός καλωδίου UTP 4 ζευγών κατηγορίας 5 σύμφωνα με το πρότυπο EIA/TIA 568A, και η αντίστοιχη όδευση θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EIA/TIA 569.