Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e61anim.gif (223296 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Η αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στον κύριο κορμό της βασικής εκπαίδευσης συνιστά ουσιαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία, όντας διεθνώς πρωτοποριακή, συνοδεύεται από τεχνολογικά, οργανωτικά και παιδαγωγικά θέματα προς αντιμετώπιση.

Αντικείμενο του έργου Καλυψώ, πέρα από το τυπικό project management (δελτία προόδου, αρχείο κλπ) και την οικονομική διαχείριση (κατάρτιση προϋπολογισμών, πληρωμές δικαιούχων κλπ) είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός των επί μέρους έργων (σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Έργων) και η επιτυχής αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της Ενέργειας λόγω: (α) του μεγάλου μεγέθους της, (β) του μικρού εναπομένοντος χρόνου, (γ) του πολύ μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων φορέων και ατόμων και (δ) της στενής αλληλεξάρτησης των έργων που περιλαμβάνει.

Το έργο “Καλυψώ” σχεδιάζει, συντονίζει και αξιοποιεί τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα των έργων ώστε να εμφανισθούν πολλαπλασιαστικά οφέλη στα αποτελέσματα. Επίσης, στοχεύει στην αξιοποίηση των πόρων των φορέων που συνεργάζονται για την αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στη Β’ βάθμια εκπαίδευση, ώστε η συνολική προσπάθεια να καρποφορήσει και να ωφελήσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, σχολική και τοπική κοινωνία) που είναι και ο τελικός αποδέκτης των αποτελεσμάτων της Ενέργειας αυτών.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  July 12, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated July 12, 2001