Πρόσκληση σε Ενημερωτική Ημερίδα   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Βαθμολογητές


Πρόσκληση σε Ενημερωτική Ημερίδα


Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ), φορέας διαχείρισης των ενεργειών 1.1.β και 1.4.γ -στο εξής “Οδύσσεια”- του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.), σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα

για το έργο

"ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ"

Πιλοτική ανάπτυξη δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής στα Δημοτικά Σχολεία

τη Δευτέρα20/10/1997 και ώρα 10:00 π.μ. στο Υπ.Ε.Π.Θ. (Μητροπόλεως 15, 7ος όροφος).

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση φορέων που είναι οι πιθανοί υποψήφιοι να αναλάβουν την εκπόνηση του έργου.

Κύριος ανάδοχος της ένωσης που θα αναλάβει το έργο μπορεί να είναι ένα από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, τα Τμήματα Πληροφορικής (ΑΕΙ και ΤΕΙ) ή τα Ερευνητικά Ιδρύματα. Η ένωση μπορεί να περιλαμβάνει και φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Το έργο εντάσσεται στα “Πιλοτικά-οριζόντια έργα” της Οδύσσειας, εστιάζει στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη του δημοτικού σχολείου και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

  • δημιουργία υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής
  • επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και εφαρμογή στα σχολεία
  • ανάπτυξη/ προσαρμογή εκπαιδευτικού/ δικτυακού λογισμικού και υπηρεσιών
  • αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Η διάρκειά του είναι 24 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του 220 εκ. δρχ. Αναλυτικότερη περιγραφή του έργου δίνεται στο Προσχέδιο Τεχνικού Δελτίου Έργου.

Προθεσμία και χώρος υποβολής προτάσεων:

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους, το αργότερο μέχρι τις 27/10/1997 και ώρα 12:00 στο Γραφείο 516, στη Διεύθυνση Σπουδών Β'βάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ (Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ) σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Το νησί των Φαιάκων υπ' όψιν κ Ν. Καμπράνη (στην ίδια ημερομηνία και ώρα πρέπει να έχει παραληφθεί από το ΥΠΕΠΘ ο φάκελος σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής). Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε 5 αντίγραφα.Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Παρουσίαση της ένωσης

    Για κάθε φορέα θα πρέπει να περιγράφονται τα: επωνυμία, διεύθυνση, όνομα υπευθύνου στο έργο, ρόλος του φορέα στο έργο, εμπειρία (παιδαγωγική εμπειρία, εμπειρία στη διενέργεια διαγωνισμών για αγορά εξοπλισμού, εμπειρία στην εξ΄αποστάσεως διαχείριση εξοπλισμού, εμπειρία σε διαχείριση νομικών θεμάτων, συμμετοχή σε παρόμοια έργα), κύκλος εργασιών για τα τελευταία τρία έτη -αν πρόκειται για επιχειρήσεις-, βιογραφικά, τρέχουσες δεσμεύσεις του φορέα (συμμετοχή σε άλλα έργα που είναι σε εξέλιξη).
  • Σχέδιο Τεχνικού Δελτίου του Έργου [ως 5 σελ], βασισμένο στο Προσχέδιο Τεχνικού Δελτίου Έργου.

Ελπίζουμε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς του οργανισμού σας.

Πληροφορίες, διευκρινίσεις
: Νικολίνα Ρενιέρη, ΙΤΥ, τηλ. 7484793
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Βαθμολογητές

για το έργο:

"ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ"

Πιλοτική ανάπτυξη δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής στα Δημοτικά Σχολεία

(ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΕΠΕΑΕΚ 1997, Ενέργειες 1.1.β και 1.4.γ)

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών, προτίθεται να καταρτίσει κατάλογο βαθμολογητών των προτάσεων που θα υποβληθούν για το έργο “ΤΟ ΝΗΣΊ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ”. Οι βαθμολογητές θα απασχοληθούν κατά το διάστημα 27 - 31 Οκτωβρίου με πλήρη απασχόληση στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν σύντομα βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: garga@cti.gr μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 1997.

 

 

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  January 11, 2000.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated January 11, 2000