Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ' Ερμού 15 101 85 Αθήνα

Πληροφορίες : Σ. Κατσαμένη Αθ. Αθανασόπουλος

Τηλέφωνο : 3222584 - 3245820

FAX : 3224249                                        

e-mail: katsamen@ypepth.gov.gr

            infolabs@ypepth.gr

(Χρήση εργαστηρίων της Οδύσσειας)

 

 

Βαθμός Ασφαλείας:.......

Αθήνα 3-12-2000

Αριθ. Πρωτ.: Γ2/4989

Βαθ. Προτερ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλες τις Διευθύνσεις Δ.Ε και Π.Ε του Πίνακα Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.: Κο Χ. Τσακνάκη ΙΤΥ, Ακταίου 11 και Πουλοπούλου 118 51   ΘΗΣΕΙΟ

 

ΘΕΜΑ : «Χρήση εργαστηρίων της Οδύσσειας»

Σχετικά με τη χρήση των εργαστηρίων της ενέργειας «Οδύσσεια» καθώς και με τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων με αυτά, σας γνωρίζουμε ότι:

Ο Δ/ντής του σχολείου ή ο Συντονιστής ο οποίος ορίζεται από το Δ/ντή του σχολείου, που ανήκει το εργαστήριο, σε συνεργασία με τους επιμορφωτές καταρτίζουν Πρόγραμμα Λειτουργίας του Εργαστηρίου, λαμβάνοντας υπόψη την προτεραιότητα χρήσης όπως ορίζεται παρακάτω:

α) Για τη διδασκαλία των μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να διδάξουν το αντικείμενό τους αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες.

β) Για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των συστεγαζόμενων σχολείων, που έχουν στην ευθύνη τους οι επιμορφωτές, καθώς και για την προετοιμασία του μαθήματος με τις νέες τεχνολογίες από τους καθηγητές του σχολείου.

γ) Για τη διδασκαλία συγκεκριμένων ενοτήτων του μαθήματος της Πληροφορικής, μετά από εισήγηση του καθηγητή Πληροφορικής προς τον ΠΛΗΝΕΤ σχετικά με τις ώρες και τις ενότητες που θα διδάξει στο εργαστήριο, όταν είναι αδύνατη η διδασκαλία στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου και εφ’ όσον το εργαστήριο της «Οδύσσειας» είναι ελεύθερο.

Υπεύθυνος για την ασφάλεια του εργαστηρίου είναι ο Δ/ντής του σχολείου στο οποίο ανήκει το εργαστήριο. Την ευθύνη για τη χρήση του εργαστηρίου εκτός προγράμματος του σχολείου στο οποίο ανήκει, έχει ο υπεύθυνος του εργαστηρίου, που έχει οριστεί εγγράφως μετά από συνεννόηση των Δ/ντών των σχολείων που χρησιμοποιούν το εργαστήριο.

Οι επιμορφωτές πριν την εφαρμογή του επιμορφωτικού τους προγράμματος, ενημερώνουν σχετικά τη ΔΣΔΕ/ Τμήμα Δ’/υπεύθυνο έργου Ε42, με ηλεκτρονική αλληλογραφία με τίτλο “Πρόγραμμα Επισκέψεων επιμόρφωσης” στα e-mail katsamen@ypepth.gov.gr και infolabs@ypepth.gr , αναφέροντας μόνο τις σχολικές μονάδες στις οποίες θα ευρίσκονται κάθε μήνα ή δίμηνο και τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

Το πρόγραμμα επισκέψεων των ΤΥΣΕ στα εργαστήρια καταρτίζεται εγκαίρως, μετά από συνεννόηση των ιδίων με το Δ/ντή του σχολείου ή Συντονιστή του εργαστηρίου. Οι υπεύθυνοι ΤΥΣΕ ανά νομό, ορίζονται μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών προς τη ΔΣΔΕ/ΥΠΕΠΘ, που έχει αποκλειστικά την ευθύνη της ενημέρωσης των Δ/ντών των σχολείων της «Οδύσσειας».

Η παρούσα εγκύκλιος καταργεί την προηγούμενη σχετική Γ2/1010/9.3.2000 και να αποσταλεί στα Γραφεία των ΠΛΗΝΕΤ, στα σχολεία και στους επιμορφωτές του συνημμένου πίνακα.

Συνημμένα:

α) (1 φύλλο) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

β) (6 φύλλα) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

                                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΤΑΤΟΣ

 

 

Εσωτ. διανομή:

ΔΣΔΕ/Τμήμα Δ’

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  July 12, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated July 12, 2001