Ερώτηση 1.
Η δαπάνη των εξοπλισμών θα προέλθει από άλλα έργα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δώσει αυτό τον εξοπλισμό ή ο εξοπλισμός θα υπάρχει στα σχολεία;

Απάντηση: Ο εξοπλισμός θα προέλθει από άλλα έργα (Μνηστήρες, Ασκοί του Αιόλου) και θα υπάρχει στα σχολεία.

Ερώτηση 2.
Πως θα απαιτηθεί να γίνει προσαρμογή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που προέρχεται από άλλα έργα της Οδύσσειας εάν δεν το ξέρω από την αρχή ποιο λογισμικό θα είναι αυτό, εάν έχω τη τεχνογνωσία να το προσαρμόσω, το κόστος προσαρμογής, τον αριθμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα προσαρμόσω κλπ.

Απάντηση: Το κόστος προσαρμογή του λογισμικού δεν είναι γνωστό αυτή τη στιγμή. Αν κατά τη διάρκεια του έργου ζητηθεί από τον ανάδοχο να προσαρμόσει λογισμικό, το κόστος θα υπολογιστεί επακριβώς και θα βρεθεί τρόπος κάλυψης του.

Ερώτηση 3.
Τι εύρος των εν λόγω μαθημάτων και πόσες οι ποιες τάξεις του Λυκείου θα καλύπτει το λογισμικό; Πώς θα πρέπει να ερμηνευθεί ο όρος (κύρια και ουσιαστικά μέρη της διδακτικής ύλης μιας σειράς μαθημάτων(; Μπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγματα; Επίσης πώς θα πρέπει να ερμηνευθεί ο όρος (μη αποσπασματική παρουσίαση τεσσάρων γνωστικών αντικειμένων ή συνδυασμού τους(. Παρακαλώ για ένα επεξηγηματικό παράδειγμα.

Απάντηση: Το έργο αποβλέπει στην παραγωγή λογισμικού που θα είναι συμβατό με τους μαθησιακούς και διδακτικούς στόχους του Ενιαίου Λυκείου. Ο ανάδοχος του έργου θα συνεργαστεί και θα βοηθηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προκειμένου να εξασφαλίσει την επιθυμητή συμβατότητα στην φάση της υλοποίησης. Η κάλυψη τμημάτων της διδακτικής ύλης του δεν είναι υποχρεωτική. Το λογισμικό που θα παραχθεί θα σχετίζεται με 3 διαφορετικές γνωστικές περιοχές (φιλολογικά μαθήματα, μαθήματα φυσικών επιστημών, μαθηματικά, τεχνολογικά μαθήματα) για οποιαδήποτε τάξη του Λυκείου. Η μη αποσπασματική παρουσίαση έγκειται στην ενιαία φιλοσοφία σχεδιασμού που πρέπει να παρουσιάζουν τα τμήματα του λογισμικού που αφορούν σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές.

Ερώτηση 4.
Πώς θα διασφαλισθεί η συμπληρωματικότητα ως προς το λογισμικό των άλλων έργων της Οδύσσειας δεδομένου ότι η πρόταση καταρτίζεται σήμερα και το έργο ξεκινά τον Ιούνιο του 1998 και δεδομένου ότι οι εν λόγω δράσεις της Οδύσσειας δεν έχουν ξεκινήσει (με εξαίρεση τις Σειρήνες).

Απάντηση: Η συμπληρωματικότητα θα διασφαλισθεί στα πλαίσια της καλής συνεργασίας αναθέτοντος και αναδόχου και με την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του "Καλυψώ", το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας των έργων.

Ερώτηση 5.
Οι αμοιβές των συνεργατών που θα εμφανισθούν στον προ(πολογισμό περιλαμβάνουν και το κέρδος των αναδόχων ή αντιπροσωπεύουν το κόστος τους;
Στην δεύτερη περίπτωση που εμφανίζεται το κέρδος του αναδόχου;

Απάντηση: Το οικονομικό κέρδος του αναδόχου από το έργο αυτό θα είναι ελάχιστο. Ο ανάδοχος με το έργο αυτό θα έχει τη δυνατότητα να επενδύσει στο χώρο (με μηδαμινό κόστος) αποβλέποντας στη διαμόρφωση συνθηκών αγοράς την οποία μπορεί μελλοντικά να προσεγγίσει με ποιο κερδοφόρο τρόπο.

Ερώτηση 6.
Υπάρχει ανώτατο όριο στην αμοιβή ανθρωπομηνός που θέτει η προκήρυξη;

Απάντηση: Υπάρχουν όρια για τις αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων (καθηγητών, μελών ΔΕΠ, κλπ.) τα οποία ισχύουν για όλο το ΕΠΕΑΕΚ.

Ερώτηση 7.
Σε ποιά/ές κατηγορίες δαπανών θα εμφανίζονται οι αμοιβές των υπεργολάβων (Πίνακας Γ, Πίνακας Δ)

Απάντηση: Οι αμοιβές των υπεργολάβων εμφανίζονται ως ιδιαίτερη κατηγορία στον πίνακα των επιλέξιμων δαπανών (Πίνακας 2, κατηγορία 4)

Ερώτηση 8.
Ποια θα πρέπει να είναι τα περιεχόμενα της πρότασης; Υπάρχει κάποιος οδηγός υποβολής προτάσεων/πλαίσιο προς συμπλήρωση; (κατ' αναλογία με τον Οδηγό που χρησιμοποιήθηκε στις ΣΕΙΡΗΝΕΣ)

Απάντηση: Οι οδηγίες είναι αυτές που δίνονται στα άρθρα 22 και 23 του τεύχους 1 της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Ερώτηση 9.
Σελ. 12/1 άρθρο 7, Ιc: Πως ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει τον ανάδοχο; 1/4πως είναι φανερό, ενδέχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου -π.χ. Πρύτανης Πανεπιστημίου-λόγω θέσης και απασχολήσεων να μην μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΙΤΥ για να παραδώσει τα οκτώ αντίγραφα της πρότασης. Παρακαλώ διευκρινίστε.

Απάντηση: Ο εκπρόσωπος ενός φορέα συνήθως ορίζεται στο καταστατικό του και βέβαια δεν είναι απαραίτητη να προσέλθει στα γραφεία του ΙΤΥ για την κατάθεση της πρότασης. Το ίδιο ισχύει και για τον εκπρόσωπο της κοινοπραξίας. Το άρθρο αναφέρεται στην υποβολή της πρότασης και όχι στην κατάθεσή της στα γραφεία του ΙΤΥ.

Ερώτηση 10.
Σελ. 13/1, άρθρο 7 ΙΙd4: Στην περίπτωση Πανεπιστημιακών φορέων τι προβλέπεται να ισχύσει (ως προς τα πρακτικά αποφάσεων του ΔΣ του φορέως)

Απάντηση: Δεν χρειάζονται πρακτικά ΔΣ στην περίπτωση Πανεπιστημιακών φορέων παρά μόνο η ενυπόγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους.

Ερώτηση 11.
Σελ. 14/1, α.7 ΙΙd7: Ποιά στοιχεία του υπεργολάβου απαιτούνται;

Απάντηση: Η επωνυμία του υπεργολάβου και η δήλωση που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

Ερώτηση 12.
Σελ. 31/1, α.22 ΙΙΙ a6: Προκειμένου να γίνετε πιο κατανοητοί και σαφέστεροι μπορείτε παρακαλούμε να αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα
A. Μεθοδολογίας
B. Εργαλείων
C. Τεχνολογιών σχεδιασμού
D. Τεχνολογιών ανάπτυξης
E. Τεχνολογιών ελέγχου
που θα μπορούσαν να αναφέρονται σε μία παρεμφερή πρόταση;

Απάντηση: Οι όροι είναι αρκετά σαφείς και δεν χρειάζονται παρεταίρω διευκρινήσεις.

Ερώτηση 13.
Σελ. 32/1, α.22 ΙΙΙ b6: Θα αναφέρεται ονομαστικά το προσωπικό του υπεργολάβου που θα συμμετέχει στις διάφορες δραστηριότητες ή απλώς ο υπεργολάβος ως νομικό πρόσωπο;

Απάντηση: Θα αναφέρεται μόνο η επωνυμία του υπεργολάβου ως νομικό πρόσωπο.

Ερώτηση 14.
Σελ. 14/2, α.5 ΙV j: Aναφέρεται ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει σε ανακοινώσεις επιστημονικές για το έργο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ΙΤΥ. Δεν αποτελεί όμως αυτός ο όρος τροχοπέδη στην ελεύθερη επιστημονική συζήτηση και ακαδημαϊκή ελευθερία στην έκφραση; Επίσης δεν περιορίζει τα παραγωγικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που θα είχαν ανάλογες επιστημονικές δημοσιεύσεις; Γενικότερα, ποίους σκοπούς εξυπηρετεί ο εν λόγω έλεγχος;

Απάντηση: Το άρθρο αναφέρεται σε δημόσιες ανακοινώσεις και αφορά περισσότερο τη διάχυση των αποτελεσμάτων και την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της ενέργειας. Εδώ ο ανάδοχος θα πρέπει γενικά να συμμορφώνεται με τις γενικότερες υποδείξεις της Οδύσσειας σε θέματα δημοσιότητας.

Ερώτηση 15.
Σχέδιο ΤΔΕ/ΙΤΥ-Ε13, σελ. 8 π.3.2.1: Υπάρχουν σήμερα οδηγίες του έργου που θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν κατά την σύνταξη της προτάσεως ΕΛΠΗΝΩΡ;

Απάντηση: βλ. Άρθρο 22 και 23 του τεύχους 1.

Ερώτηση 16.
Σχέδιο ΤΔΕ/ΙΤΥ-Ε13, σελ. 12 π.3.2.3: Αναφέρετε ότι κάθε πρόταση θα πρέπει να καλύπτει τρία με τέσσερα γνωστικά αντικείμενο. Παρακαλούμε όπως ορίσετε επακριβέστερα και στα ειδικά πλαίσια της συγκεκριμένης πρότασης την έννοια «γνωστικό αντικείμενο». Π.χ.
A. Η Αναλυτική Γεωμετρία και οι Πιθανότητες αποτελούν δύο διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα;
B. Πως διαιρούνται γενικότερα τα Μαθηματικά, Φυσική κλπ σε «μονάδες» γνωστικών αντικειμένων για τους σκοπούς της παρούσης προτάσεως;
Κατά την άποψη μας θα πρέπει είτε να παραδώσετε κατάλογο που να διαιρεί τα μαθήματα σε γνωστικά αντικείμενα είτε να εκδώσετε ορισμό επικουρούμενο από παραδείγματα σε κάθε μάθημα που να καθιστούν τον τρόπο της εφαρμογής του ορισμού σαφή και μη διφορούμενο.

Απάντηση: Ο όρος "γνωστικό αντικείμενο" θα γίνει πιο κατανοητός αν αντικατασταθεί με τον όρο γνωστική περιοχή. Οι γνωστικές περιοχές αναφέρονται στην σελίδα 11 του ΤΔΕ.
Η Αναλυτική Γεωμετρία και οι Πιθανότητες ανήκουν στην ίδια γνωστική περιοχή των μαθηματικών όπως αναφέρεται και στη σελίδα 14 του ΤΔΕ.
Τα περισσότερα μαθήματα του Ενιαίου Λυκείου ανήκουν σε μια από τις 4 γνωστικές περιοχές που αναφέρονται στο ΤΔΕ. Ο ανάδοχος παρόλα αυτά μπορεί στην πρότασή του να συμπεριλάβει λογισμικό και για μαθήματα που δεν εμπίπτουν σε καμιά από τις παραπάνω γνωστικές περιοχές, αρκεί το λογισμικό αυτό να ικανοποιεί διδακτικούς στόχους του Ενιαίου Λυκείου. Η εξασφάλιση της πλήρους συμβατότητας των διδακτικών στόχων του λογισμικού που θα προταθεί με αυτούς του Ενιαίου Λυκείου θα επιτευχθεί στη φάση της υλοποίησης με τη στενή συνεργασία του αναδόχου με το ΠΙ.

Ερώτηση 17.
Σχέδιο ΤΔΕ/ΙΤΥ-Ε13, σελ. 15 π.3.2.4: Ποιός θα μισθοδοτεί το προσωπικό τεχνικής συντήρησης; Πέραν της επιλογής και εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης ποιες άλλες υποχρεώσεις έχει ο ανάδοχος ως προς την συντήρηση των εφαρμογών;

Απάντηση: Το προσωπικό μισθοδοτείται από τον ανάδοχο μέσα από τον προϋπολογισμό του έργου. Εκτός από την επιλογή, και την εκπαίδευση ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποστήριξη και την αξιολόγηση του έργου των τεχνικών υπευθύνων. Επίσης ο ανάδοχος σχεδιάζει και οργανώνει το σχήμα συντήρησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των αναγκών των σχολείων.

Ερώτηση 18.
Τα κονδύλια τα οποία είναι για το Υπ.Ε.Π.Θ. και για αποζημιώσεις - μετακινήσεις καθηγητών θα τα παίρνει η ένωση και θα τα δίνει στους δικαιούχους ή θα πηγαίνουν κατευθείαν στους δικαιούχους.

Απάντηση: Θα προτιμηθεί η βέλτιστη λύση κατά περίπτωση.

Ερώτηση 19.
Τα έξοδα για συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις είναι μόνο για τους επιμορφούμενους ( δεν είναι πιο λογικό να είναι και για την ένωση)

Απάντηση: Η κατηγορία των εξόδων αυτών αφορά την ένωση ολόκληρη.

Ερώτηση 20.
Τα τρία γνωστικά αντικείμενα πόσες διδακτικές ώρες θα καλύπτουν (6 όπως στις Σειρήνες)

Απάντηση: Βλ. Απάντηση στην Ερώτηση 3.

Ερώτηση 21.
Στις Σειρήνες για ένα αντικείμενο η επιχορήγηση είναι περίπου 35.000.000 ενώ εδώ για τρία είναι 40.000.000.

Απάντηση: Οι πίνακες του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικοί. Το ίδιο και το χρονοδιάγραμμα και οι πίνακες της παραγράφου 3.4.

Ερώτηση 22.
Το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης (τα 6 άτομα) θα πρέπει:
1. Να ανήκει στο προσωπικό της ένωσης ή να είναι εξωτερικοί συνεργάτες της ένωσης που ήδη έχει η ένωση
2. Να μην έχει καμία σχέση με την ένωση αλλά να βρεθούν τώρα σε συνεργασία αναδόχου ΠΛΗΝΕΤ

Απάντηση: Η ένωση έχει τη δυνατότητα να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα προβεί σε επιλογή των τεχνικών υπευθύνων.

Ερώτηση 23.
Οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού τεχνικής υποστήριξης θα είναι:
1. 1/4ταν παραστεί ανάγκη (on call)
2. Θα πρέπει καθημερινά να επισκέπτονται τα σχολεία για έλεγχο, αποκατάσταση βλαβών κλπ.
3. Θα πρέπει να επισκέπτονται τα σχολεία συγκεκριμένες ημέρες και εάν παραστεί ανάγκη έκτακτα.
4. Θα πρέπει κάθε ημέρα να έχουν φυσική παρουσία σε κάποιο σχολείο για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

Απάντηση: Το σχήμα της υποστήριξης θα οργανωθεί από τον ανάδοχο έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων. Η φυσική παρουσία των τεχνικών υπευθύνων στο σχολείο τουλάχιστον κάποιες και σίγουρα όταν τους ζητηθεί είναι υποχρεωτική.

Ερώτηση 24.

Αν φτιάξω λογισμικό για Πιθανότητες, Ιστορία, Πληροφορική ικανοποιώ τις προδιαγραφές του έργου ως προς την κάλυψη των γνωστικών περιοχών;

Απάντηση: Στόχος του έργου είναι να παραχθεί λογισμικό που να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερες γνωστικές περιοχές για να επιτρέψει σε όσο το δυνατόν περισσότερους καθηγητές και μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες. Με βάση το στόχο αυτό το λογισμικό π.χ. για Πιθανότητες, Ιστορία και Πληροφορική που αντιστοιχεί στις γνωστικές περιοχές Μαθηματικά, Φιλολογικά Μαθήματα και Τεχνολογικά Μαθήματα, πληρεί τις προδιαγραφές ενώ λογισμικό για Πιθανότητες, Στατιστική, Ιστορία που ανιτστοιχεί στις γνωστικές περιοχές Μαθηματικά, Φιλολογικά Μαθήματα, δεν θα θεωρηθεί αποδεκτό. Παρ’όλα αυτά ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει και λογισμικό και για γνωστική περιοχή εκτός των τεσσάρων που αναφέρονται στο ΤΔΕ π.χ. Κοινωνικές Επιστήμες. Όποια κι αν είναι τα γνωστικά αντικείμενα που θα επιλέξει ο ανάδοχος, με τη βοήθεια και τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα γίνει η παραλληλοποίηση των στόχων τους με τους διδακτικούς στόχους του Ενιαίου Λυκείου.

Ερώτηση 25.

Πόση πρέπει να είναι η διάρκεια του λογισμικού που θα παραχθεί στο έργο ΕΛΠΗΝΩΡ;

Απάντηση: Η διάρκεια του λογισμικού δεν ανήκει στο σύνολο των προδιαγραφών του. Το λογισμικό που θα παραχθεί μπορεί να μην προσδιορίζεται από τη διάρκεια του, αφού πιθανόν να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό εργαλείο μάθησης (οπόταν το χρειάζεται ο καθηγητής ή ο μαθητής ).

Ερώτηση 26.

Τεύχος 1, Άρθρο 7, ΙΙd5. Σε περίπτωση που οι εταίροι της κοινοπραξίας εδρεύουν σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία, ο κάθε φορέας θα εκχωρήσει με ξεχωριστή συμβολαιογραφική πράξη σε συμβολαιογράφο της περιοχής του το δικαίωμα της εκπροσώπησής του στον συντονιστή φορέα της κοινοπραξίας. Σωστά;

Απάντηση: Σε περίπτωση που οι φορείς της κοινοπραξίας εδρεύουν σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία της χώρας νόμιμα μπορούν να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους, με συμβολαιογραφική πράξη που θα συνταχθεί ενώπιον των συμβολαιογράφων της έδρας του κάθε φορέα της κοινοπραξίας.